İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-460
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :104
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-460
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37746
Başvuruya konu ihale:
 2007/155558 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizliği (Makine, Ekipman ve Malzeme Dahil) 261 Kişi İle 12 Ay” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.24.50.0177/2008-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizliği (Makine, Ekipman ve Malzeme Dahil) 261 Kişi İle 12 Ay” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37746 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 

            2) İhale ilanında yer alan “Temizlik Hizmeti ile İlgili Olarak TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” nin zeyilname ile kaldırıldığı bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 maddesinde; “ Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü

 

İdari şartnamenin 51.1 maddesinde; “a) Sözleşmeye esas iş tanımının içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede maliyetin sadece personel çalıştırılmasına bağlı olmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik sarf malzemesinin de bulunduğu birim fiyat teklif alınan ihalede teklif bedelinin işçi sayısıyla doğru orantılı olarak verilmesi istenilmiştir.

 

İdarece düzenlenerek isteklilere verilen teklif mektubu eki cetvele göre 261 işçi üzerinden fiyat verilmesi gerektiğinden, personel sayısına bağlı olmayan temizlik malzemesi vb. giderlerin de 261 işçinin maliyetine eklenmesi sonucu doğmaktadır.

 

Bu durum, sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde; işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacaktır.

 

Bu itibarla, teklif mektubu eki cetvelde, maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan sabit giderlerin ayrı kalemlerde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

İdarenin malzemeli temizlik hizmetine ait ihalede, birim fiyat teklif cetveline malzeme kalemine yer vermeden sadece işçi sayısına yer vererek teklifleri istemesi, ihalede iş artışı olması halinde ihalenin konusu işin uygulanmasında sorunlara sebep olacak niteliktedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.L maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII.C maddesinde; “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare ihale ilanının 4.3.3 maddesinde temizlik hizmeti ile ilgili olarak TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi talep etmiş, daha sonra bu belgenin istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu gerekçesiyle 24.10.2007 tarihli zeyilname ile söz konusu belgenin istenilmediğini belirtmiştir.

 

İdarenin ihale ilanındaki bir hususu zeyilname ile düzeltmesi işlemi, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII.C maddesine aykırı olduğundan şikayet uygun bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; altı adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, geçerli olan tekliflerden birinin yaklaşık maliyete çok yakın, diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde  olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul