• Karar No: 2008/UH.Z-461
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :105
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-461
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Nu 85 C Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37796
Başvuruya konu ihale:
 2007/167408 İhale Kayıt Numaralı “Hanımlar Lokalleri Rehberlik, Danışm, Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.24.70.0177/2007-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hanımlar Lokalleri  Rehberlik, Danışm, Bilgilendirme ve  Yönlendirme Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37796 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşin adı ile benzer iş tanımı aynı olduğundan ihaleye katılımın sınırlandığı,

 

            2) Personele verilecek kıyafetin özellikleri ve sayısına ihale dokümanında yer verilmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

                                                İdari Şartnamenin 2.a maddesinde işin adı; “Çankaya, Altındağ, Batıkent, Etlik, Dikmen, Demetevler, Bahçelievler, Şafaktepe, Harikalar Diyarı, Ahmetler Şentepe ve Aile YM Hanım Lokalleri ve kadın konukevlerinde aylık verilen rehberlik, danışma, bilgilendirme ve yönlendirme hizmet alım işi” olarak tanımlanmıştır.

 

                                                İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilmiş olan danışma ve rehberlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

                                                İhale konusu iş danışma ve rehberlik işi olup benzer iş tanımı ihale konusu iş ile aynı şekilde tanımlanmıştır. Şikayet konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olması nedeniyle özellik gerektirmediğinden, benzer iş tanımının “her türlü personel çalıştırılmasına dayalı iş” ya da buna benzer bir tanımla yapılması gerekirken, idarenin yapmış olduğu benzer iş tanımının rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.13 maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü,

 

İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; “Çalışacak personellerin tek tip kıyafet giymeleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Mevsim şartlarına göre özel olarak hazırlanacak kıyafetler ve ayakkabılar, idarenin onayı alınarak yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece ihale konusu işte çalışacak personelin giyeceği kıyafete ilişkin düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı görülmüştür.

 

                                                Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

                                                               

 

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, iki adet ihale dokümanının satın alındığı, bir teklifin sunulduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

 

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilmiş olan danışma ve rehberlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Verilecek hizmetin niteliği dikkate alındığında (danışma ve rehberlik hizmeti) her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet veren firmalarca sağlanan vasıfsız personel ile işin yürütülmesi söz konusu  hizmetin gereği gibi yerine getirilmesine engel olacağından benzer iş tanımının katılımı sınırlayıcı nitelikte olmadığı,

 

Ayrıca , İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde farklı bir düzenleme yapılmadığından personel sayısı kadar kıyafet öngörüldüğü  ve ihale konusu işin ne olduğu açıkça belirtildiğinden, idarece kıyafete ilişkin  yapılan düzenlemenin  isteklilerin teklifleri hazırlarken tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı ,

 

Anlaşıldığından, şikayetin  uygun bulunmadığı görüşüyle  çoğunluğun ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali görüşüne katılmıyoruz

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul