İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-465
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :109
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-465
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 79/20 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İşletmesi, Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1477
Başvuruya konu ihale:
 2007/173223 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk Hizmeti Satın Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.01.68.0182/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İşletmesi’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk Hizmeti Satın Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birden çok iş konusunun aynı ihale ile alınıyor olması ile ihale konusu iş ile benzer iş tanımın aynı olduğu, bu durumun rekabeti azalttığı,

 

            2) İdari şartnamedeki “İdare işçilerin işe alımı ve görev yeri dağılımı konusunda tasarruf yapabilir” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

         İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İşletmesi 15 katlı 630 yataklı hizmet binasının genel temizlik, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama ve garsonluk hizmet alımı.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer işler şu şekilde belirlenmiştir: “Otel, motel, pansiyon, tatilköyü, hastane, huzurevi, öğretmenevi, polisevi, hekimevi gibi sosyal tesisler ile kamu veya özel sektöre ait her türlü yataklı kurumun; temizlik, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, garsonluk hizmetleri.”

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin temizlik, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama ve garsonluk hizmetlerinden oluştuğu ve malzemesiz olarak yapılacağı, bu şartlar altında işin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla dört grupta toplanabilecek bu işlerin bir arada ihale edilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılığın olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

            İhale dokümanı incelendiğinde ihale konusu işe ilişkin olarak yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 56  ncı maddesinde; “56.2…İdare işçilerin işe alımı ve görev yeri dağılımı konusunda tasarruf yapabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede işçilerin işe girişlerinde idareye yetki tanıyan düzenleme anılan mevzuat hükmüne uyarlık taşımamaktadır.

 

Bununla birlikte anılan düzenlemenin tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesini etkilemeyeceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 56  ncı maddesinde; “56.2…İdare işçilerin işe alımı ve görev yeri dağılımı konusunda tasarruf yapabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede işçilerin işe girişlerinde idareye yetki tanıyan düzenleme anılan mevzuat hükmüne uyarlık taşımamaktadır. İhale dokümanındaki bu düzenleme ihalenin iptalini gerektirmektedir.

                                                                                                                                  

 

 

 

 

            İncelemeye konu ihalede;

       

 1- İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İşletmesi 15 katlı 630 yataklı hizmet binasının genel temizlik, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama ve garsonluk hizmet alımı.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer işler “Otel, motel, pansiyon, tatilköyü, hastane, huzurevi, öğretmenevi, polisevi, hekimevi gibi sosyal tesisler ile kamu veya özel sektöre ait her türlü yataklı kurumun; temizlik, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, garsonluk hizmetleri.” şeklinde belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin temizlik, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama ve garsonluk hizmetlerinden oluştuğu ve malzemesiz olarak yapılacağı, bu şartlar altında işin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla dört grupta toplanabilecek bu işlerin bir arada ihale edilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılığın olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

            İhale dokümanı incelendiğinde ihale konusu iş ile benzer işin aynı şekilde tanımladığı anlaşılmaktadır. Benzer işin anılan Yönetmelik hükmü gereğince ihale konusu iş dışında ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerden belirlenmesi gerekmektedir. Benzer iş tanımın bu haliyle ihaleye katılımı dolayısıyla rekabeti azaltacak şekilde tanımladığı değerlendirilmiştir.

 

2- İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 56  ncı maddesinde; “56.2…İdare işçilerin işe alımı ve görev yeri dağılımı konusunda tasarruf yapabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede işçilerin işe girişlerinde idareye yetki tanıyan düzenlemenin anılan mevzuat hükmüne uyarlık taşımadığı, bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul