• Karar No: 2008/UH.Z-467
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :111
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-467
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş., Atatürk Caddesi No: 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1611
Başvuruya konu ihale:
 2007/170437 İhale Kayıt Numaralı “96 Kullanıcı (VHKİ) 1 Proje Lideri, 1 Yazılım ve 2 Donanım Sorumlusu İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.02.18.0182/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “96 Kullanıcı (VHKİ) 1 Proje Lideri, 1 Yazılım ve 2 Donanım Sorumlusu İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1611 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanında demonstrasyon yapılacağı belirtilmesine rağmen ihalenin demonstrasyon yapılmadan sonuçlandırıldığı,

 

            2) Fiyat dışı unsur olarak referans belirlendiği, bunun da mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Çalışanların görev yerinin değişimi konusunda idareye yetki veren düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

36.1.   Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlara göre belirlenecektir. Teklif edilen HBYS´ın öncelikle teknik şartnameye uygun olup olmadığı ihale komisyonunca tespit edilir.

 

Teknik şartnameye uygunluk aşamasında komisyonca firmalardan uygulama (demonstrasyon) yapmaları istenecektir. Uygulamada firmaların yazılımlarının teknik şartnamede belirtilen modülleri içerip içermediği ve modüllerin içeriğinin yeterli olup olmadığına bakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Demonstrasyon yapılmadığına ilişkin başvuru sahibinin idareye başvurusuna istinaden idarenin verdiği cevapta, “En avantajlı teklif sunan isteklinin anılan programı başka hastanelerde kullandığı, komisyon üyelerinin bahsi geçen hastanelere giderek gördükleri için demonstrasyon gerekli görülmemiştir.” denilmektedir.

 

İdari şartnamede yer alan demonstrasyon yapılacağına ilişkin düzenleme hem isteklileri hem de idareyi bağlayan bir şarttır. Bu itibarla demonstrasyon yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmaması, demonstrasyon yapıldıktan sonra yeterli görülen istekli üzerinde ihalenin bırakılması gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından dokümana yönelik iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

36.1.   Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlara göre belirlenecektir. Teklif edilen HBYS´ın öncelikle teknik şartnameye uygun olup olmadığı ihale komisyonunca tespit edilir.

 

Teknik şartnameye uygunluk aşamasında komisyonca firmalardan uygulama (demonstrasyon) yapmaları istenecektir. Uygulamada firmaların yazılımlarının teknik şartnamede belirtilen modülleri içerip içermediği ve modüllerin içeriğinin yeterli olup olmadığına bakılacaktır.

 

HBYS´ı Teknik Şartnameye uygun olan tekliflerin fiyat dışı unsurları oluşturan özellikleri dikkate alınarak komisyonca puanlama yapılır.

Değerlendirme sonunda FİYAT / TOPLAM NİSPİ AĞIRLIK oranına göre en düşük değere sahip olan tekliftir.

                    36.2.       Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurlar aşağıdaki gibidir:

 

Firma Teknik Ağırlık Hesaplama Tablosu (Fiyat Dışı Unsurlar)

 

 

Nispi ağırlık

1

İsteklinin kullanmakta olduğu veritabanı yönetim sisteminde olağanüstü durum yönetimine uygun olarak ana sunucudan farklı bir sunucuda da otomatik veri yedeklemesi projesi gerçekleştirmiş olması .

15

2

İstekli HBYS-PACS entegrasyonunu DİCOM standartlarına göre gerçekleştirebildiğini belgelemesi durumunda. Kurumlardan veya PACS yazılımı üretici firmalardan alınacak belge ile tevsik edilecektir.

20

3

İsteklinin Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çerçeve ilkelerine uygun olarak HBYS´ni çalıştırmış olması;

 

20

150 ile 300 yataklı her bir hastane için nispi ağırlık

1

301 ve üzeri yatak kapasiteli her bir hastane için nispi ağırlık


Bu hizmetin verildiği hastanelerden alınacak belgelerle ispatlanacaktır.

2

4

İsteklinin uzaktan erişim teknolojileri ile (wireless, metroethernet gibi) uzak mesafeli farklı adreslerde olan ayrı server sistemlerini (Semt polikliniği gibi) işletmiş veya çalıştırıyor olması, her bir hastane için nispi ağırlığı 5
(Hastanelerden alınacak belgelerle ispatlanacaktır.)

20

5

İstekli herhangi bir hastanede WEB, SMS, Kioks Cihazı ve telefonla randevu sistemini çalıştırmış veya çalıştırıyor olması (Belgelenmesi şartıyla bir kez puan verilecektir)

15

6

Hastanelerde satın alma ve stok takip modüllerini en az 2 yıl süreyle işletmiş olması durumunda puan verilecektir. (Düzenli stok takip dökümleri, kurum içi ilaç ve malzeme akış kurulumu, satın alma arşivi ölçü alınarak ilgili kurum idaresinden teyit edilecektir.)

 

5 yıl için nispi ağırlık       10

4 yıl için nispi ağırlık         7

3 yıl için nispi ağırlık         5

2 yıl için nispi ağırlık         2

10

 

Hiçbir madde için tavan puanın üzerinde bir puanlama yapılamaz. Ayrıca istenen
zorundadır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenilmiştir. “Firma Teknik Ağırlık Hesaplama Tablosu”nda 3,4,5,6 sıra nolu kalemlerinde yer alan fiyat dışı unsurlar isteklilerin daha önce bu işi yaptığına ilişkin ölçütlere göre belirlenmiştir. Daha önce bu işi yapmış olmak hem yeterlik kriteri olarak belirlenmiş, hem de fiyat dışı unsurlar içerisinde düzenlenmiştir. Fiyat dışı unsurların yapılacak işin teknik özelliklerini ve kalitesini ölçecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hükmü mevcuttur.

            İdari şartnamedeki fiyat dışı unsurların anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından dokümana yönelik iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak işçilerin sayısı, nitelikleri ve çalışma düzeni” başlıklı 2 nci maddesinde; “c) Personelin çalışma düzeni:

 

Çalışanların görev yerleri ve çalışma programları, İş Kanundaki süreler dikkate alınarak hastane yönetiminin ön göreceği şekilde belirlenecek ve yüklenici bu programa mutlaka uyacaktır.

 

Yüklenici hastane içerisinde bile olsa, çalışanların görev yerini değiştirme yetkisine sahip değildir. Hastane idaresince değiştirilmesi istenen personel ise derhal değiştirilecektir.” düzenlemesi,

 

“Çalışanların hakları” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Keyfi personel çıkışı yapılmayacak, çalışmak istemeyen personel olursa bir dilekçe ile işten ayrılmak istediğini hastane idaresine bildirilecek ve gerekli işlemler yapılacaktır.

 

Eksik personellerin yerine yenileri alınırken, hastane idaresince teşkil edilecek işin muayenesinden sorumlu komisyon tarafından hastane şartlarına uygunluğu itibarı ile seçilip alınacaktır.” düzenlemesi,

 

 yer almaktadır

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede işçilerin işe giriş ve  çıkışlarında idareye yetki tanıyan düzenlemenin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte çalışanların görev yerleri ve çalışma programları konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak,

 

1. iddia bakımından yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, demonstrasyon yapılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

2. ve 3. iddialar bakımından yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline  karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal  kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiası yönünden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddiası yönünden tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda 2 nci ve 3 ncü maddelerde  tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar :  iddiaların yerinde bulunmadığı  veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi   şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı  ilgili idareye aittir.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul