İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-468
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :113
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-468
Şikayetçi:
 Gelişim Temizlik Güvenlik Tur. Sağ. Hiz. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Nizamettin ÇELİK, Merkez Efendi Mah. Güney Yan Yolu Evrim Sitesi 39/14 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği,Saray Mahallesi Düzağaç / BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37178
Başvuruya konu ihale:
 2007/138984 İKN|li “2008 Yılı 100 Kişi İle 12 Aylık Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.23.62.0184/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/138984 İKN´li “2008 Yılı 100 Kişi İle 12 Aylık Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik Güvenlik Tur. Sağ. Hiz. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 13.12.2007 tarih ve 37178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.


Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale sürecinde yapılan değerlendirmelere göre ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı ve ihalenin iptalinin gerektiği, ayrıca ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı kararı doğrultusunda ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğma olasılığı bulunduğundan ihale sürecinin durdurulması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhaleye katılan isteklilerden Ber-Sam İnş. Temz. Taşm. Gıda Sağ. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine aynı şikayet konusuna ilişkin olarak alınan 21.01.2008 tarih ve  2008/UH.Z-254 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında;

 

“1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “2008 Yılı (100) Kişi ile (12) Aylık Bingöl Devlet Hastanesi ve Yenişehir Ek Binası Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımıdır.” şeklinde belirtilmiştir. İhale konusu iş 100 işçi ile gerçekleştirilecektir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin;

 

“26.3. Ayrıca, teklif fiyata giyim giderleri dahildir.

 

26.3.1. Yol Bedeli = Nakdi ve Brüt 1 Kişilik (Günlük Gidiş-Geliş) aylık 26 gün üzerinden            1.40 YTL.

 

26.3.2. Giyim Gideri

1-Yazlık İş Elbisesi     100 Takım

2- Kışlık İş elbisesi     100 Takım

 

26.3.3 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 13 ncü maddesi gereğince, personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir. (Kamu İhale Kurulunun 30.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2534 sayılı kararı gereğince giyim giderleri işçilik maliyetinin içinde yer alacaktır.)

 

26.3.4. Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca; çalıştırılacak işçilere o günler için ücret ödenir ve firmalar teklif fiyata dahil edeceklerdir.

 

(12) Ay içinde resmi bayram tatilleri toplamı 13,5 dür. Bir gün için 15 işçi (3) vardiya olmak üzere toplam 45 kişi x 13,5 gün = 607,5 gün ücret ödenecektir.

 

26.3.5. Yüklenici firma tarafından Hastanemiz Genel Temizlik Hizmet Alımında çalıştırılacak (100) İşçinin yemek ihtiyaçları hastanemiz tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.

 

26.3.6. Sigorta Risk Oranı: %2”

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 maddesinde “7.3.4 Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı ile ilgili temizlik malzemeleri hastanemiz baştabipliğince karşılanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler.” başlıklı 7.3.6 maddesinin (b) bendinde “(15 Ekim 2006 tarih ve 26320 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair Tebliğ gereğince İlaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama usul ve esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise yüklenici ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır. (İlaç İdaremiz tarafından karşılanacaktır.)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca idari şartnamenin Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda düzenlenen 7.3.6.b maddesinden ilaçlamanın, yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda yüklenici tarafından yapılabileceği, yüklenicinin bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabileceği anlaşılmaktadır. İsteklilerin ilaçlama işini alt yüklenicilere yaptırmaları durumunda, alt yüklenici dolayısı ile oluşacak masrafı teklif fiyatlarına dahil etmeleri gerektiği açıktır.

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “giyim bedeli” ile “ilaçlama bedeli” hariç, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 951.909,96 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyon kararından, geçerli teklif sunan isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, bu isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istendiği ve gelen açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda ihalenin aynı ve en düşük teklifi veren iki firmadan iş deneyim belgesi tutarı yüksek olan firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sunan isteklilere gönderilen yazılarda isteklilerin “teklif fiyatlarına açıklık getirerek belgelendirmeleri” istenmekte olup, yukarıda anılan mevzuat hükümlerinde istendiği üzere idarece önemli görülen teklif bileşenleri belirlenmemiştir. Ancak idari şartnamedeki düzenlemelerden teklif bileşenleri arasında yol ücreti, işçilik ücreti ile hafta sonu ve resmi tatil günleri ücreti, giyim bedeli ve isteklinin gerekli izin belgesine sahip olmaması durumunda ilaçlama için alt yükleniciye ödenecek ücretin yer aldığı anlaşılmaktadır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan firmaların yol ücreti, işçilik ücreti ile hafta sonu ve resmi tatil günleri ücreti dışındaki teklif bileşenlerine ilişkin şu açıklamaları getirdiği görülmüştür:

 

- Arsea firması giyim bedeli için iş elbisesi başına 0.00005 YTL, toplamda ise 0,01 YTL öngörmüş ve proforma fatura sunmuştur. Toplam 200 adet iş elbisesinin 0.01 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Ayrıca, anılan istekli tarafından sunulan proforma faturada “100 Yazlık İş elbisesinin” toplam tutarı 0.01 YKr olarak gösterilmiş, “100 Kışlık İş Elbisesine” ilişkin satırın karşısı boş bırakılmıştır. Proforma fatura toplamı da 0.01 YKr’tur. Anılan isteklice beyan edilen toplam 0.01 YTL’lik giyim bedeli ile proforma faturada  belirtilen 0.01 YKr’luk toplam giyim bedeli arasında da bu itibarla bir çelişki bulunmaktadır. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan isteklinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- A -Tem firması giyim bedeli için iş elbisesi başına 0.00005 YTL, toplamda ise 0,01 YTL öngörmüş ve fatura ile Noter onaylı “Demirbaş Eşya” defterinin ilgili sayfasını sunmuştur. Faturada “200 adet iş elbisesinin” fiyatının toplam 0.01 YKr olarak gösterildiği görülmüştür.Aynı eşyanın “Demirbaş Eşya” defterindeki toplam tutarı da 0.01 YTL olarak gösterilmiştir. Toplam 200 adet iş elbisesinin 0.01 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Bu itibarla söz konusu faturanın gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki anılan fatura ile demirbaş Eşya” defterindeki rakamlar arasında da edinim maliyetleri bakımından bir çelişki bulunmaktadır. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan isteklinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- Özdemirler firması giyim bedeli için iş elbisesi başına 0.0005 YKr, toplamda ise 0,10 YKr öngörmüş ve proforma fatura sunmuştur. Toplam 200 adet iş elbisesinin 0.10 YKr’a (0.001 YTL) mal edilebilmesinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Anılan istekli ayrıca kar elde etmeyeceğini belirtmektedir. Bununla birlikte anılan isteklinin teklif fiyatının 951.910,07 YTL, toplam asgari işçilik maliyetinin de 951.909,96 YTL olduğu dikkate alındığında, isteklinin, asgari işçilik maliyetinin 0.11 YTL üzerinde fiyat teklifi verdiği, bu durumda isteklinin teklifinin (0.11 YTL – 0.10 Ykr =) 0.109 YTL’lik kısmını açıklamadığı anlaşılmaktadır. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan isteklinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- Bin - Ak firması giyim bedeli için iş elbisesi başına 0.006 YTL, toplamda ise 1,20 YTL öngörmüş ve proforma fatura sunmuştur. Toplam 200 adet iş elbisesinin 1.20 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle anılan isteklinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- Gelişim firması giyim bedeli için iş elbisesi başına 0.125 YTL, toplamda ise 25 YTL öngörmüş ve proforma fatura sunmuştur. Toplam 200 adet iş elbisesinin 25 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Anılan istekli ayrıca “diğer gider ve firma karı” için 4,34 YTL öngörmüştür. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan isteklinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- Ber-Sam firması (başvuru sahibi) giyim bedeli için iş elbisesi başına 0.40 YTL, toplamda ise 80 YTL öngörmüş ve proforma fatura sunmuştur. Toplam 200 adet iş elbisesinin 80 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Anılan istekli ayrıca “diğer gider ve firma karı” için 18,43 YTL öngörmüştür. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan isteklinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- Başaran firması giyim bedeli için iş elbisesi başına 5 YTL, toplamda ise 1000 YTL, alt yükleniciye yaptıracağı ilaçlama hizmeti için 1000 YTL öngörmüş, bunları taahhütname ile belgelendirmiştir.

 

- Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan Eren firması ise aşırı düşük sorgulamasına cevap vermemiştir.

 

Arsea, Özdemirler, Bin-Ak, Gelişim, Başaran ve Eren firmalarının teklif dosyalarında yer alan taahhütnamelerden ilaçlama işini alt yüklenicilere yaptıracakları anlaşılmaktadır. A-Tem firması sunduğu taahhütnamede ilaçlama işini idarece belirlenen şekilde yapacağını belirtmiştir. Bu itibarla ilaçlama işini alt yükleniciye yaptırıp yaptıramayacağı anlaşılamamaktadır. Başvuru sahibi ise buna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamıştır.

 

İlaçlama işinin alt yükleniciye yaptırılması durumunda oluşacak masrafın yüklenici tarafından karşılanacağı dikkate alındığında ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracak firmaların bu iş için öngördükleri ücreti aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda belgelendirmeleri gerekmektedir. İlaçlama işini alt yükleniciye yaptıracaklarını beyan eden isteklilerin yukarıda yer verilen açıklamaları incelendiğinde yalnız Başaran firmasının ilaçlama hizmetine ilişkin belge sunduğu, diğer firmaların ilaçlama işine ilişkin her hangi bir belge sunmadığı görülmektedir. Bu durumda ilaçlama işine ilişkin herhangi bir ücret öngörmeyerek bu ücreti belgelendirmeyen Arsea, Özdemirler, Bin-Ak ve Gelişim firmalarının açıklamalarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldığından, bu isteklilerin tekliflerinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

A-Tem ve başvuru sahibi Ber-Sam firmalarının ilaçlama işini yapmak için Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olup olmadığına ilişkin teklif dosyasında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bununla birlikte anılan isteklilerin zaten öngördükleri toplam giyim bedellerinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, bu hususun ayrıca irdelenmesine gerek görülmemiştir.

 

Ayrıca, A-Tem firması, teklif dosyası muhteviyatında, birbiri ile çelişen iki farklı “ortaklık/hisse beyanı” sunmuştur. Bu beyanlardan birine göre anılan isteklinin bir başka sermaye şirketinde %51 ortaklığı bulunurken, diğerine göre beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmamaktadır. Bu itibarla, anılan isteklinin teklifinin, bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca Gelişim ve Eren firmalarının sunduğu bilançoların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesindeki “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükme aykırı olarak “serbest muhasebeci” tarafından onaylandığı tespit edilmiştir. Anılan isteklilerin tekliflerinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, Başaran firmasının sunduğu iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen %25’lik oranı karşılamadığı ve aynı firmanın sunduğu ortaklık-hisse beyanının, ihale dokümanı kapsamında sunulan standart formun dipnotunda belirtildiği şekilde doldurulmadığı, bu nedenle başka firmalarda ortaklığının/hissesinin bulunup bulunmadığı tespit edilemediğinden anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; Kamu İhale Kurulu’nun 14.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2353.1 sayılı kararı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı kaldırıldığından, bu iddianın ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.”

Hususlarına yer verilerek, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-254 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul