• Karar No: 2008/UH.Z-47
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-47 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-470 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :54
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-47
Şikayetçi:
 Bulut Medikal / Muharrem Bulut, Sanayi Cad. Kızılbey Sok. No:6/31 Ulus / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Bey Caddesi 38030 Melikgazi / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37600
Başvuruya konu ihale:
 2007/170676 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sari Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.24.08.0201/2008-75 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sari Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bulut Medikal / Muharrem Bulut’un 17.12.2007 tarih ve 37600 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; firmaları tarafından şartname içeriğinde yapılan inceleme sonucunda ihaleye yeterli rekabeti sağlayacak sayıda firmanın iştirak edemeyeceğinin anlaşıldığı, ancak yan teklif bazında katılımların olabileceğinin görüldüğü, şartnamede istenilen testlerin çok spesifik parametrelerle dolu olduğu, oluşturulması istenen genel yapının karışıklığından dolayı bir iki firma haricinde ihaleye katılım olmayacağı, girecek olan firmaların da hep aynı yerlerden yetki belgesi almak zorunda kalacağı, şartnamenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olarak hazırlandığı, idare tarafından gönderilen cevap yazısının ilk sayfasındaki başlığın firmalarına hitaben yazıldığı ancak ekteki bilgilerin başka bir firmanın dilekçesine cevap niteliğinde olduğu ve şikayet dilekçelerine cevap mahiyeti taşımadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, bunun yerine Rekabet Kurumu hesaplarına ücret yatırıldığına dair banka dekontunun eklendiği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda, 26.12.2007 tarih ve 38304 sayılı bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul