İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-470
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :116
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-470
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi Nu 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Tavşanlı 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği,Ulu Cami Mah. Yalvaç Sok. nu 3 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37753
Başvuruya konu ihale:
 2007/167079 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 52 Kullanıcı İle Birlikte HBYS+LBYS+VTYS Tam Otomasyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.42.0196/2008-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tavşanlı 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 52 Kullanıcı İle Birlikte HBYS+LBYS+VTYS Tam Otomasyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde; “İstekliler, ihale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış İSO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesini ibraz edecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu kalite yönetimi sistem belgesinin hizmetin kapsamı ile tam olarak örtüşmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde;

 

  “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir…” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde; “İstekliler, ihale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış İSO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesini ibraz edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı 2008 yılı 52 kullanıcı ile birlikte HBYS+LBYS+VTYS tam otomasyon hizmeti alımı olarak düzenlenmiştir.

 

           İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde 45 adet veri giriş elamanının çalıştırılacağı düzenlendiğinden ihale konusu işin kapsamında veri girişinin de bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak idare tarafından kalite yönetim sistemi belgesinin ihale konusu iş ile ilgili olarak istendiği, bu belgenin kapsamında hangi işlerin olacağının tek tek sayılmak suretiyle belirlenmediği görülmüştür. Dolayısıyla kalite yönetim sistem belgesinin kapsamının belirlenmesinde ihale konusu işin tanımının esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma olan Çözüm Bilgisayar Bil. Sat. Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin sunduğu kalite yönetim sistemi belgesinin kapsamında bilgisayar yazılım, tasarım ve üretimi, bilgisayar donanım satış hizmetleri sunumu olduğu görülmüştür.

 

            İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında da;“İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu işin adı “2008 yılı 52 kullanıcı ile birlikte HBYS+LBYS+VTYS tam otomasyon hizmeti alımı” olarak belirtilmiş olup ihale konusu işin ana unsuru HBYS+LBYS+VTYS tam otomasyon hizmet alımı olduğundan isteklilerin ihale konusu iş ile ilgili olarak sunacakları kalite ve standarda ilişkin belgede “bilgisayar yazılım, tasarım ve üretimine” ilişkin ibarenin yer almasının yeterli görüldüğü.” belirtilmiştir.

 

            Sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu kalite yönetim sistemi belgesinin kapsamının idari şartnamenin ikinci maddesinde düzenlenen iş tanımını karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

           


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul