• Karar No: 2008/UH.Z-472
  • Toplantı No: 2008/06
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/06
Gündem No :118
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-472
Şikayetçi:
 Tolga İnşaat Elek. Temz. İlaçlama Hizm. Güv. Sist. Bak. Gıda Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Büyükhendek Caddesi Nu 79/2 Şişhane / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği,Ali Çetinkaya Bulvarı Nu 26 35220 Alsancak Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1862
Başvuruya konu ihale:
 2007/168327 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılı (36 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmet Alımı (80 Eleman Dahil)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.02.39.0196/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009-2010 Yılı (36 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmet Alımı (80 Eleman Dahil) ihalesine ilişkin olarak Tolga İnşaat Elek. Temz. İlaçlama Hizm. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarih ve 1862 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; bilgisayar donanım, yazılım, teknik hizmet ve kurulum hizmetleri ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmetlerinin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman ve teçhizat gerektiren işler olmasından dolayı birlikte ihale edilemeyeceği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ise, aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevapların başvuru süresini yeniden başlatmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 01.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 12.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Şikayetçinin ilk başvurusu idarece cevaplandırıldıktan sonra 15.12.2007 tarihli dilekçesi ile tekrar idareye başvurduğu, idarece bu başvuruya ilişkin olarak alınan kararın 07.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği görülmekle beraber, bu dilekçede de aynı mahiyetteki iddialara yer verildiği görüldüğünden bu başvuruya idarece verilen cevabın başvuru süresini yeniden başlatmayacağı açıktır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul