İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-473
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :119
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-473
Şikayetçi:
 Dursunlar Orm. Nak. İnş. Hayv. Petrol Ür. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Vatan Caddesi Korkmaz Sokak Nu 1-8 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Cumhuriyet Bulvarı Nu 16 35250 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37519
Başvuruya konu ihale:
 2007/143647 İhale Kayıt Numaralı “Laka Havzasında Ağaçlandırma, Fidan Bakımı, Sulama ve Koruma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.24.05.0196/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laka Havzasında Ağaçlandırma, Fidan Bakımı, Sulama ve Koruma ihalesine ilişkin olarak Dursunlar Orm. Nak. İnş. Hayv. Petrol Ür. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 03.12.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edilen yazı ile ihalenin kamu ve kurum yararı düşünülerek iptal edildiğinin bildirildiği, en uygun teklifin firmalarına ait olduğu, teklif ettikleri fiyat ile işi rahatlıkla yapabilecekleri, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Dursunlar Orman. Nak. Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi idarece aşırı düşük bulunarak, 25.10.2007 tarih ve 4575 sayılı yazı ile idari şartnamenin 34.2 maddesi uyarınca teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istendiği görülmüştür. Bu firmanın 30.10.2007 tarihli açıklamalarının yeterli görülmediği, 02.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin Ege Orman Vakfı Ağaç. ve Ağaç Ürn. İkt. İşl. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. ihale komisyonu kararının 02.11.2007 tarihinde görüşülerek karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulduğu, Yönetim Kurulunun 22.11.2007 tarihli kararı ile ihale komisyonunca aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılan ve açıklamaları yeterli görülmeyen firma teklifinin, işin niteliği dolayısıyla yapılabilirliğini sağlayabileceği nedeniyle kamu ve kurum yararını düşünerek ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

             İdarenin, Dursunlar Orman. Nak. Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin 25.10.2007 tarihli yazısında;

  “…söz konusu iş için; teklif bedelini oluşturan Özel Hususlar madde 8´de belirtilen iş miktarlarından;

 

            1) Örtü Temizliğinin makinalı ve insan gücü ile yapılacak miktarlarının maliyeti,

 

            2) Ağaçlandırma için makinalı ve insan gücü ile açılacak dikim çukurlarının teknik şartname iş yapım tanımları madde 1.3 de belirtilen ölçülerdeki maliyeti, madde 1.4´de belirtilen
hususlar dikkate alınarak ve 74000 adet fidanın dikiminin teknik şartname iş yapım
teknikleri C bendi madde 3 de belirtilen dönemde kaç işçi ile nasıl yapılacağı ve belirtilen
fidanlıklardan  nakliyesinin maliyeti,  eğimli alanlardaki  fidanlarda ay teras şeklinde
fidanların çevrilmesi, ve boylu fidanların hereklenmesinin maliyeti,

 

             3) Fidanlarının bakımının teknik şartname iş yapım tanımları madde 1.5 deki esaslar
dahilinde ve teknik şartname iş yapım teknikleri D bendi madde, l de belirtilen kısa süre
içinde kaç işçi ile yapılacağı ve bunların maliyeti,

 

             4) Sulama için kullanılacak arazöz ve işçiler için sulama mevsimi boyunca (6 ay) bunların maliyetleri,

 

                   5) Koruma amaçlı görevlendirilecek 2 bekçinin 6 ay boyunca çalıştırılmasının maliyeti,

 

             6)Tüm bu çalışmalar ile  sözleşme düzenlenmesi esnasında yapacağınız harç vergi sigorta gibi yasal yükümlülüklerin bedellerinin maliyeti,

 

             Yukarıda belirtilen Teknik Şartname ve Özel hususlarda ayrıntılı şekilde tarif edilen iş kalemleri ile yine Özel Hususlar Madde 19 da belirtilen gerekli ekipman ve personel gider bedellerini gösteren ayrıntılı maliyet hesapları ve belgelerin …. sunulması” istendiği görülmüştür.

 

             Dursunlar Orman. Nak. Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarihli açıklamasında örtü temizliğini kendisine ait paletli dozer ile yapacağını belirttiği, bu işte kullanılacak yakıt gideri, operatör gideri ve diğer giderlerin toplamı için 4.500,00 YTL, fidan çukurlarının açılması ve dikimi için 52.450,00 YTL, fidanların bakımı için 17.550,00 YTL, fidanların sulanması için 58.590,00 YTL, saha koruması için 7.020,00 YTL, teknik eleman gideri için 12.600, 00 YTL, sözleşme, vergi, SSK, harç ve diğer giderler için 17.000,00 YTL, kontrol teşkilatına temin edilecek hizmet aracının akaryakıt vs. gideri için 9.000,00 YTL ve makine ve ekipmanların amortisman gideri için 5.000,00 YTL olmak üzere 183.710,00 YTL toplam gider öngördüğü, teklifinin ise 199.000,00 YTL olduğu görülmüştür.

 

               İhale komisyonunun 02.11.2007 tarihli kararında, teknik şartnamede örtü temizliği işinin makineli çalışılacak kısmının ekskavatör ile yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, firmanın bu işi dozer ile yapacağını belirtmesinin uygun olmadığı; dikilecek fidanlarla ilgili bilgilerin teknik şartnamede belirtilmiş olmasına rağmen, firmanın fidanların özelliklerine göre yapacağı dikimin ayrıntılı analizlerini belirtmediği; fidan dikimlerinin en az yarısının, fidan bakımlarının, sulama ve korumanın tamamına ait işçilikler 2008 yılında yapılacak olmasına rağmen, firmanın işçilik ücretlerinin tamamını 2007 yılı asgari ücretine göre hesapladığı, ayrıca tatil mesailerinin ücretlendirilmesinin savunmasında belirtmediği; firma tarafından verilen ekipman ve araç listesine ait mali müşavir raporunun 22.04.2005 tarihli olduğu, ihale tarihi itibariyle geçerliliği hakkında net bilgi vermediği, bu makine ve araçlara ilişkin ruhsatların da sunulmadığı;firmanın açıklamalarının herhangi bir analiz veya belgeye dayandırılmadığı ve piyasa koşullarını yansıtmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

               İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde;

 

               “Yüklenici, yer teslimi yapılmasından itibaren, işin süresi boyunca kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere, en fazla 5 (beş) yıllık, 1 (bir) adet binek aracı, şoförü ile birlikte idareye temin etmek zorundadır. Sözkonusu aracın sürücü, bakım, yakıt, sigorta ve diğer tüm masrafları işin devamı süresince yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

               Temin edilecek aracın yakıt giderinin yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, aracın ortalama kaç kilometre yol yapacağına dair düzenlemeye yer verilmemiş olduğu görüldüğünden, isteklilerin aracın yakıt giderini sağlıklı hazırlayamayacakları, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşılmıştır.

              

               Teknik şartnamenin 1.7 maddesinde ise;

 

               “Sahanın koruması 6 ay boyunca özel kıyafetli telefon ve telsiz gibi haberleşme araçlarıyla donanımlı 2 adet bekçi tarafından gece ve gündüz yapılacak …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

               4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 41 inci maddesinde ise ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, ancak fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda fazla çalışma yapılsa dahi gece ve gündüz yapılacağı öngörülen koruma işinin 2 işçi tarafından yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde;

 

 “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”hükmü bulunmaktadır.   

 

            Şikayete konu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılan ve açıklamaları yeterli görülmeyen firma teklifinin, işin niteliği dolayısıyla yapılabilirliğinin sağlayabileceği kamu ve kurum yararını düşünerek ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

                

Yapılan açıklamalar doğrultusunda yüklenici tarafından temin edilecek aracın ortalama ne kadar yol yapacağı belli olmadığından ve koruma işi 2 kişi ile yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, bu sayı ile işin yapılması mümkün olmadığından, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ve aşırı düşük teklif sorgulamasının sağlıklı bir şekilde yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de ihale yetkilisinin iptal gerekçesi farklı olmakla beraber ihalenin iptalinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul