İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-474
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :120
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-474
Şikayetçi:
 Yükselen Turizm İnş. Plas. Tem. Mad. Pet. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti., Ataç-2 Sokak Nu: 61/9 Kızılay Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Degol Cad. 06100 Tandoğan Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38340
Başvuruya konu ihale:
 2007/166392 İhale Kayıt Numaralı 2008 yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.25.17.0197/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yükselen Turizm İnş. Plas. Tem. Mad. Pet. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38340 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarı ve türünün 220 işçi ile hizmet binalarının makine, ekipman ve malzemeli genel temizlik İşi olduğu ve 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde  fiyat farkı verileceği; “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 365 takvim günü olduğu, işe 02.01.2008 tarihinde başlanıp, işin 31.12.2008 tarihinde işin sona ereceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca işçilik ücretlerine yemek ve yol ücreti de dahil edilecek olup; istekli tarafından çalıştırılacak personel e yemek ve yol gideri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

 

Yemek ücreti için öngörülen brüt tutar personel başına 3,50 YTL

 

Yol ücreti için öngörülen brüt tutar personel başına 4,00 YTL

 

Yemek ve yol için aylık gün sayısı 26 gün olarak hesaplanacaktır.

 

            26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2’dir.

 

            26.6 Ayni olarak verilecek olan 220 işçinin giyeceği yazlık-kışlık iş elbiseleri teklif fiyata dahildir.”  

 

düzenlemesi yer almaktadır.

           

Teknik şartnamenin “Gerekli Makine ve Teçhizat” başlıklı 2 nci maddesinde; 48 adet kat arabası, 24 adet cila makinesi, 12 adet ıslak kuru halı yıkama makinesi, 12 adet vakumlu gezici temizlik arabası ve 48 adet elektrik süpürgesi ile bilumum temizlik sarf malzemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak işçilerde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde  işçi başına bir adet yazlık, bir adet kışlık pantolon, bir adet yazlık, bir adet kışlık iş önlüğü, bir adet gocuk, bir adet yağmurluk, bir çift çizme, bir çift iş eldiveninin yüklenici firma tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

 

İhale tarihi itibariyle yukarıda anılan düzenlemelere göre giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı (yemek ve yol bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere)  2.569.399, 27 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden teklifine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Anılan açıklama yazısına istinaden ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde; giyim için toplam 750,00 YTL fiyat öngördüğü (işçi başı 3,40 YTL), teknik şartnamenin “Gerekli Makine ve Teçhizat” başlıklı 2 nci maddesinde belirtilen amortismana tabi olmayan malzeme bedeli ile 12 aylık temizlik sarf malzemesi için de toplam 2.754,00 YTL fiyat öngördüğü, bu fiyatları da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 220 işçinin bilumum kıyafeti ile çeşitli temizlik sarf malzemesini mevcut piyasa koşullarında ve hayatın olağan akışı çerçevesinde karşılayamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            İdarece diğer tekliflerin, mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde sorgulama yapılarak değerlendirilmesi ve aşırı düşük olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734  sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 
Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İşin fiziki miktarı ve türünün 220 işçi ile hizmet binalarının makine, ekipman ve malzemeli genel temizlik işi olduğu, idari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde yüklenicinin bulundurması gereken makine ve ekipmanın 48 adet kat arabası, 24 adet cila makinesi, 12 adet ıslak kuru halı yıkama makinesi, 12 adet vakumlu gezici temizlik arabası ve 48 adet elektrik süpürgesi olarak belirlendiği, “Gerekli Makine ve Teçhizat” başlıklı 2 nci maddesinde; 48 adet kat arabası, 24 adet cila makinesi, 12 adet ıslak kuru halı yıkama makinesi, 12 adet vakumlu gezici temizlik arabası ve 48 adet elektrik süpürgesi ile adetleri belirtilen bilumum temizlik sarf malzemelerine yer verildiği  ayrıca 8.6 maddesinde “Temizlik  işlerinde kullanılacak her türlü sarf malzemeler yüklenici firmaya aittir. Bu malzemeler için üniversitemizden ücret talebinde bulunamaz” düzenlemesine yer verildiği  anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“…

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Teklif fiyatına dahil olacak  masrafların idari şartnamede yazılması gerekirken teknik şartnamede  yer verilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturduğu, bu aşamada ihale dokümanında yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen düzenlemelere ilişkin düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevcut ihale dokümanı ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle; 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul