İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-476
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :122
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-476
Şikayetçi:
 Kosifler Temizlik İnş. Otom. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Kaya İşmerkezi No:16 Kat:2 İçerenköy-Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Devlet Hastanesi Başhekimliği,Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sok. No:14 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37119
Başvuruya konu ihale:
 2007/163788 İhale Kayıt Numaralı “40 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.23.66.0200/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Kosifler Temizlik İnş. Otom. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37119 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede idarece 23.11.2007 tarihinde zeyilname düzenlendiği, ihale tarihi 04.12.2007 olduğundan zeyilnamenin tebliğ edilmesi gereken son günün 23.11.2007 tarihi olması gerektiği, ancak firmalarınca idareye şikayet başvurusu için gidildiğinde satın alma birimi tarafından zeyilnameden haberdar edildikleri, zeyilnamelerin ihaleden en az on gün önce iadeli taahhütlü veya elden tebliğ edilmesi gerektiği, idarece zeyilnamenin firmalarına fakslandığının belirtildiği, ayrıca idarenin cevabi yazısında zeyilname ile ilgili olarak firmalarına üç kez telefonla bilgi verildiğinin iddia edildiği, ancak bu telefon görüşmelerinin zeyilname ile ilgili olmayıp itirazları ile ilgili olduğu, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

12.10.2007 tarihli onaylı teknik şartnamenin (ilk hali),

 

12 nci maddesinin “Elemanların mesai saatleri görev yeri ve seçimi hastane idaresi tarafından saptanacaktır. Firma bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunmayacaktır.”,

 

17 nci maddesinin, “Çalışanların, maaşlarının hastane tarafından uygun bulunan bir bankanın bankamatik kartıyla almaları sağlanacaktır.” şeklinde düzenlendiği,

 

23.11.2007 tarih ve 3226 sayılı zeyilname ile teknik şartnamede yapılan değişiklik sonucunda, teknik şartnamenin (son hali),

 

12 nci maddesinin, “Elemanların mesai saatleri görev yeri ve seçimi hastane idaresi tarafından saptanacaktır.”,

 

17 nci maddesinin, “Çalışanların maaşları firmanın görüşü alınarak, hastane tarafından uygun bulunan bir bankanın bankamatik kartıyla almaları sağlanacaktır.” şeklinde düzenlendiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından 19.11.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, idarece 23.11. 2007 tarihinde teknik şartnamenin 12 ve 17 nci maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin “zeyilname” konulu 23.11.2007 tarih ve 3226 sayılı yazının idarece başvuru sahibine tebliğ edildiğine ilişkin, yazının üzerinde başvuru sahibine ait kaşe, imza ve “teslim alındı” notu ile ismin yer aldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması”
başlıklı 29 uncu maddesinde, “... Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. ...” hükmü mevcuttur.

Anılan Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, idarece teknik şartnamede zeyilname ile yapılan değişikliğin teklifin hazırlanmasını etkileyebilecek bir değişiklik olmadığı, kaldı ki 23.11.2007 tarihli ve “zeyilname” konulu yazının idarece başvuru sahibine tebliğ edildiği, söz konusu yazının üzerinde bulunan kaşe-imza ve teslim alındı yazısından ve idarenin beyanından anlaşılmaktadır.

Ayrıca, idarece düzenlenen 07.12.2007 tarihli tutanakta, başvuru sahibinin 23.11.2007 tarih ve 8226 sayılı zeyilnameyi aldığına ilişkin iki kez faks çekildiği ve teyit alındığı belirtilerek, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi 04.12.2007 tarihinde servis çalışanları ile konuşmadığı ve hastanede bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Açılanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul