İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-477
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :124
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-477
Şikayetçi:
 Manisa Öz. Güv. Kor. Eği. Hiz. Ltd. Şti., İzmir Bursa Sürat Yolu Y.S.E. Kavşağı Avcı Yapı Koop. No:324 Laleli / MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesi Başhekimliği, Akmescit Mah. İzmir Cad. No:293 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37522
Başvuruya konu ihale:
 2007/165008 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.06.0201/2008-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesi Başhekimliği’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Manisa Öz. Güv. Kor. Eği. Hiz. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37522 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale kararının 22.11.2007 tarihinde firmalarına bildirilmesi üzerine aynı tarihte idareden değerlendirme dışı bırakılmaları ile ilgili açıklama istenildiği, idarece gönderilen cevabın 29.11.2007 tarihinde firmalarına tebliğ edildiği, idareye 03.12.2007 tarihinde başvuruda bulunmalarına rağmen idarece itiraz süresinin sona erdiğinin belirtildiği ancak bu durumun mevzuata aykırı olduğu, ayrıca teknik şartnamenin 8.14 maddesinde 10 adet el telsizi, 10 adet gaz maskesi ve 2 adet metal el detektörü istenildiği, aynı şartnamenin 6.12 maddesinde de duman dedektörü istenildiği ve bu durumun yaklaşık maliyeti arttırdığı belirtilmekte ve İdareye yapılan şikayet dilekçesinde bulunan hususlarla ilgili olarak inceleme yapılarak karar verilmesi istenilmektedir.

 

 

 

            Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu 03.12.2007 tarihli şikayet dilekçesinde ise;

 

            1) Tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğunun belirtildiği ancak teknik şartnamede 10 adet el telsizi, 10 adet gaz maskesi, 2 adet metal el detektörü ve duman dedektörünün yüklenici tarafından temin edileceğinin belirtildiği, gaz maskelerinin amortisman bedellerinin satış fiyatlarına yakın olduğu, duman detektörleri de yüklenici tarafından geri alınabilecek bir malzeme olmadığından amortisman bedeli belirlenemediği ve  firmaları tarafından verilen teklifte sözkonusu maliyetlerin hesaba katıldığı, yaklaşık maliyetin nasıl hesaplandığının ve bu giderlerin yaklaşık maliyete dahil edilip edilmediğinin anlaşılamadığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin özel sektöre ait bir belge olduğu ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53, 54, 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen şartları taşımadığı, özel sektöre taahhüt edilen işlere ait iş deneyim belgelerinin ihale komisyonunca dikkate alınmaması gerekirken ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İddiaların incelenmesi kapsamında başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı yapılan inceleme ve değerlendirilme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde işin 20 personel ile 12 aylık dönem için koruma ve güvenlik hizmeti alımı olarak belirlendiği, 3 üncü maddesinde ihale tarihi olarak 15.11.2007 tarihinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“…26.3. Ayrıca personele verilecek üniformalar, yol ücreti ve mali sorumluluk sigortası, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışacak personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak fazla mesai ücreti de teklif fiyata dahildir.

Çalıştırılacak personelin yemek ihtiyaçları hastane tarafından karşılanacak olup yemek bedeli teklif fiyata dahil değildir.

Fazla mesai ücreti; personel çalışma saatleri haftalık 45 saat olacak resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günleri 2008 yılı için 1 yıllık toplamı olan 13,5 gündür. Her gün için 6 kişi çalışacaktır.


Personele verilecek yol parası brüt; 1,00 x 2 (gidiş-dönüş) x 26 (çalışılan gün sayısı) = 52,00 YTL aylık bir kişi şeklinde hesaplanacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir…” düzenlemesine yer verilmiş, 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 8.14 maddesinde her personel için birer adet düdük, el feneri, cop, telsiz, kelepçe, metal el detektörü, gaz maskesi bulundurulacağı; 6.12 maddesinde de yangına karşı gerekli noktalara duman detektörü yerleştirileceği belirtilmiştir.

 

 

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde; işçilik ücretleri, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri için hesaplanan ücret, yol ve giyim bedeli , %3 sözleşme gideri, mali sorumluluk sigorta bedeli ve yüklenici karı esas alınarak belirleme yapılmış olup, teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanın %3 sözleşme ve genel giderler içerisinde hesaplandığı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca, ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceğinden, teknik şartnamenin 8.14 maddesinde yer alan düdük, el feneri, cop, telsiz, kelepçe, metal el detektörü ve gaz maskesi ile 6.12 maddesinde yer alan duman detektörünün  idarece asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderler arasında değerlendirilmesinin mevzuata uygunluk arz ettiği anlaşılmış, başvuru sahibinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” istenilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Lisesi tarafından 13.11.2007 tarihinde düzenlenen iş durum belgesi ile Schneider Elk. San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen iş durum belgesi ile işyeri tescil belgesi, sözleşme ve 10 adet faturanın sunulduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü mevcuttur.

 

Sözkonusu istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Schneider Elk. San. Tic. A.Ş. ile güvenlik hizmetleri ile ilgili iş durum belgesinin, aylık 7.755,15 YTL bedelli ve 07.01.2006-31.12.2008 tarihleri arası dönemi kapsayan sözleşmenin, sözleşmeye ait toplam 92.429,38 YTL tutara haiz 10 adet faturanın sunulduğu; özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğinden iş durum belgesinin geçerli kabul edilemeyeceği, ayrıca İdarece gönderilen belgeler üzerinden yapılan inceleme neticesinde sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı ve sunulan fatura tutarları toplamının sözleşme bedelinin %70’ini gerçekleştirdiğini göstermediği anlaşıldığından, söz konusu belgelerin iş deneyimini tevsik için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan diğer iş deneyim belgesinin Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Lisesi tarafından 13.11.2007 tarihinde düzenlenen 78.553,44 YTL sözleşme bedeline ve 78.553,44 YTL belge tutarına haiz iş durum belgesi olduğu), belgede işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının % 80 olarak belirtilmesine rağmen belge tutarı ile sözleşme bedelinin aynı tutar olarak belirtilmesinin çelişki arz ettiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde, ihale komisyonlarının iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla iş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler gibi belgeleri isteyebileceği düzenlenmiş olup, anılan hüküm uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekliye ait iş durum belgesinin gerçek tutarının tespit edilmesinden sonra idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde belirlenen oranın sağlanıp sağlanmadığı hususu belirlenerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler  nedeniyle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

   

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar :  iddiaların yerinde bulunmadığı  veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi   şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı  ilgili idareye aittir.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul