İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-479
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :128
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-479
Şikayetçi:
 Atak Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sanayi Sitesi 4/a Blok 2. Giriş, Kat:4 İkitelli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., Fulya Mah. Mevlütpehlivan Sok. No:23 34349 Gayrettepe Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37720
Başvuruya konu ihale:
 2007/156784 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.24.35.0203/2008-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Güvenlik Hizmeti Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Atak Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 7.5 maddesinde; “Yasal izin ve kanuni mazeret izinleri nedeniyle göreve gelemeyecek olan her personel için kendi  bünyesinde 5188 sayılı yasadaki niteliklere uygun ilave geçici görevli tayin etmek suretiyle hizmetin kesintisiz yürütülmesini temin edecek ve bu tür uygulamalar için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesine yer verildiği, bunun 4857 sayılı Kanun çerçevesinde izin kullanan personelin yerine yeni personel istihdamı sonucunu doğurduğu ve bu personele ücret ödenmesinin zorunlu olması karşısında yükleniciye ek bir mali külfet getirdiği, bu nedenle söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde, sadece 45 özel güvenlik elemanı ibaresine yer verildiği; ancak, yeterlilik kriteri olarak hangi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı,

 

3) İhale dokümanında 01.01.2008 -31.12.2008 olarak belirlenen işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında, 366 günlük süre bulunmasına karşın, işin süresinin 365 gün olarak belirlenmesinin  işin maliyetinin hesaplanmasında tereddüde neden olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 7.5 maddesinde; “Yasal izin ve kanuni mazeret izinleri nedeniyle göreve gelemeyecek olan her personel için kendi  bünyesinde 5188 sayılı yasadaki niteliklere uygun ilave geçici görevli tayin etmek suretiyle hizmetin kesintisiz yürütülmesini temin edecek ve bu tür uygulamalar için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede, işin adının “45 özel güvenlik elemanı ile güvenlik hizmeti alımı” şeklinde belirlendiği ve yıllık izin veya kanuni mazeret nedeniyle iş başında bulunamayan personel sayısının önceden belirlenmesinin mümkün olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin 45 personel ile yürütülmesinin esas olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yasal izin ve kanuni mazeret izinleri nedeniyle istihdam edilmesi muhtemel ilave personelin ücretinin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düzenlenmemesi, tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüde düşürecek bir husus olarak görülmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulınmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “45 özel güvenlik elemanı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, anahtar teknik personele ilişkin bir düzenleme yapılmadığından, idari şartnamenin bu maddesinde yeterlik kriteri olarak başkaca bir düzenlemeye yer verilemeyecektir. Bu bakımdan, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, yeterlilik kriteri olarak hangi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

      İdari şartnamenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 49.2 maddesinde “İşin süresi 365 takvim günüdür. İşe başlama tarihi. 01.01.2008, iş bitirme tarihi: 31.12.2008” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesine ait 11 no’lu dipnotunda; “İşin başlama ve bitiş tarihleri kesin olarak belirlenecekse maddenin “İşe başlama tarihi……; işi bitirme tarihi……dir.” şeklinde düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49.2 inci maddesine ait 26 no’lu dipnotta, işin başlangıç tarihinin önceden belirlenmesinin her zaman mümkün olmaması nedeniyle idarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek bu maddeye rakam ve yazı ile yazacağı belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında idari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. İdari şartnamede işin başlama ve bitiş tarihinin 01.01.2008-31.12.2008 ve süresinin 365 gün olarak belirlendiği ve asgari işçilik maliyetine ilişkin hesaplamaların ay üzerinden yapıldığı dikkate alındığında, işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 366 takvim günü bulunması asgari işçilik maliyetinin hesaplanması bakımından bir fark doğurmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlere;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; teknik Şartnamenin 7.5 inci maddesinde “ Yasal izin ve kanuni mazeret izinleri nedeniyle göreve gelemeyecek olan her personel için kendi bünyesinde 5188 sayılı yasadaki niteliklere uygun ilave geçici görevli tayin etmek suretiyle hizmetin kesintisiz yürütülmesini temin edecek ve bu tür uygulamalar için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Yasal izin ve kanuni mazeret izinleri nedeniyle istihdam edilmesi muhtemel ilave personelin ücretinin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düzenlenmemesi tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüte düşürecek ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte bir aykırılık olduğundan, bu nedenle 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul