• Karar No: 2008/UH.Z-48
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-48 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-480 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :57
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-48
Şikayetçi:
 Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Adnan Menderes Cad. Aşaoğlu İş Merkezi K:1 D:5/a No:89 SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği Tabaklar Mah. Hastane Cad. 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35350
Başvuruya konu ihale:
 2007/154803 İhale Kayıt Numaralı “11 Personelle 12 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.22.15.G012/2008-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “11 Personelle 12 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 114.273,00 YTL teklif verdikleri, ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendikleri, kıyafet ve mali sorumluluk sigortası olmadan asgari işçilik maliyetinin 111.847,79 YTL olduğu, idarece aşırı düşlük teklif açıklaması istenilmeden 113.211,79 YTL teklif veren firma üzerinde ihalenin bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                  İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

                  “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

                  26.2. (26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

                  26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (2,80 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

                  Sıra      işçinin pozisyonu                           asgari ücretten fazlası %

                    1        Bir kişi personel sorumlusu                               25,00

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                   Teknik şartnamenin 31 inci maddesinde; “Personele yemek idarenin iaşesinden verilecektir. Yol ücreti nakdi olarak ödenecek olup yüklenici tarafından personele maaşla birlikte ödeme yapılır. Yemekten doğacak zarar ve zehirlenme vb. sorunların çözümü yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi,

 

                   Teknik şartnamenin 3.34 üncü maddesinde; “Yüklenici, hizmetin ifası için gerekli aşağıda dökümü yapılan giyim türlerini belirten özelliklerde özel güvenlik personeline sağlamak zorundadır.” düzenlemesi,

 

                   Teknik şartnamenin 3.37 nci maddesinde; “Yüklenici, istihdam ettiği özel güvenlik personelinin üçüncü kişilere verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketlerine yaptırmakla yükümlüdür. Mali sorumluluk sigortasının teminat kapsam ve limitleri ile esasları sözleşme tasarısı ve hizmet işleri genel şartnamesinde belirlenen esaslar dahilinde yapılacaktır. İdarenin bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Yüklenici, idarece istenilen söz konusu sigortaya ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır.” düzenlemesi,

 

                   yer almaktadır.

 

              Teknik şartnamenin çalışanların haklarının korunması başlıklı maddesinde yılbaşı ve resmi ve dini bayram günleri her gün için 3 kişi çalışmak üzere 13,5 gün üzerinden toplam 40,5 gün olarak hesaplanmıştır.

 

              İşin asgari maliyetinin (11 güvenlik personeli 12 ay), işçilik maliyeti ( yılbaşı ve resmi ve dini bayram günleri dahil) yol ve sözleşme giderleri toplanması suretiyle bulunması, giyecek giderleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası bedellerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 111.847,79 YTL olduğu tespit edilmiştir.

                    

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 113.211,79 YTL olduğu, asgari maliyetin 111.847,79 YTL olduğu, firmanın giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için geriye 1.364,00 YTL’ sinin kaldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta giderini karşılayacağı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

                  Açıklanan nedenlerle;

 

     4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul