İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-480
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :129
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-480
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dikili Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:6 35980 Dikili/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37308
Başvuruya konu ihale:
 2007/156163 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.23.81.0203/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dikili Belediye Başkanlığı’nca 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37308 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak araçların akaryakıt ve bakım giderlerinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışma programlarına ihale dokümanında yer verilmediğinden tekliflerin sağlıklı şekilde hazırlanamadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Söz konusu işte aşağıda listesi verilen araçlar kullanılacaktır. 7 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 5 adet; 13 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 1 adet; Tıbbi Atık Aracı: 1 adet; Vakumlu Yol Süpürme Aracı: 1 adet; Açık Kasa Kamyon: 1 adet; Yükleyici: 1 adet; Traktör: 1 adet; Kontrol Aracı: 1 adet düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idarece aşağıdaki şekilde doldurulmuştur.

 

Sıra no

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birimi

Miktar

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

BF-1

7 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu çalıştırılması

Saat

24.360

 

 

BF-2

13 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu çalıştırılması

Saat

4.872

 

 

BF-3

Tıbbi atık aracı çalıştırılması

Saat

696

 

 

BF-4

Vakumlu yol süpürme aracı çalıştırılması

Saat

4.176

 

 

BF-5

Açık kasa kamyon çalıştırılması

Saat

4.872

 

 

BF-6

Yükleyici çalıştırılması

Saat

174

 

 

BF-7

Traktör çalıştırılması

Saat

4.872

 

 

BF-8

Kontrol aracı çalıştırılması

Saat

4.872

 

 

 

            Yukarıda yer verilen iş kalemlerine ilişkin olarak birim fiyat tariflerinde yer alan tanımın “Dikili Belediyesi sınırları içerisinde çöplerin toplanması işinde çalıştırılması düşünülen 7 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonunun akaryakıt, tamir, bakım, yedek parça, nakil, montaj, demontaj, amortisman, sigorta ve diğer giderler ve yüklenici karı dahil, KDV hariç olmak üzere 1 saatlik çalışma ücreti” şeklinde yapıldığı, diğer araçlar için yapılan birim fiyat tariflerinin de aynı gider kalemlerini içerdiği görülmüştür.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak araçların toplam çalışma saatlerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer verildiği, birim fiyat tariflerinde ise çalıştırılacak araçların akaryakıt ve bakım giderlerinin her bir araca ilişkin olarak teklif edilecek birim fiyatlara dahil edileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, araçların çalıştırılacağı toplam süreye ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden hareketle, her bir aracın akaryakıt ve bakım giderlerinin hesaplanabileceği açıktır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 21.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarece şikayet başvurusu esastan sonuçlandırılmadan 22.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, dolayısıyla sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu Kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir (1) isteklinin ihaleye teklif verdiği, verilen teklifin de idarenin %25 kar dahil olarak belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete yakın tutarda olduğu dikkate alındığında, ihalenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gözetilmeden sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan, 4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerine aykırı olarak sonuçlandırılan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendi uyarınca, ihale komisyonunun kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait ilanın 08.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, ihale komisyonunun kurulmasına ilişkin ihale yetkilisi olurunun ise 12.11.2007 tarihinde alındığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” hükmü yer almaktadır.

            4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükmü uyarınca, ihale komisyonunun ihale ilanının yayımlanmasından sonra en geç üç gün içinde kurulması gerekmekte iken, bu zorunluluğa uyulmayarak ihale komisyonunun ilan tarihinden 35 gün sonra kurulması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Ancak, bu aykırılık ihale sonucuna etkili olmadığından iptal gerekçesi olarak değerlendirilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği  1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı,

 

2- 4734 sayılı Kanunun “İhale komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıda yer alan hükmü uyarınca, ihale komisyonunun ihale ilanının yayımlanmasından sonra en geç üç gün içinde kurulması gerekmekte iken, bu zorunluluğa uyulmayarak ihale komisyonunun ilan tarihinden 33 gün sonra kurulduğu, bu hususun mevzuata aykırılık oluşturduğu,  söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul