İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-481
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :130
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-481
Şikayetçi:
 Cerit Güvenlik ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti., Tunus Caddesi No:50/A-17 06680 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Yayla Mah. Ömerkarahasan Sok. No:6 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37742
Başvuruya konu ihale:
 2007/160227 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.45.0203/2008-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cerit Güvenlik ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37742 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin giyim bedeline ilişkin olarak idari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler arasında uyumsuzluk bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının iptal gerekçesi ile sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

13.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Özer Makine San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük olduğunun tespit edildiği ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca bu konuda açıklama istenilmesine karar verildiği görülmüştür.

           

            Özer Makine San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde idareye sunduğu yazılı açıklamada; idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlığı altında, giyim bedeline ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, giyim giderleri için bedel öngörmediklerini belirttikleri, bu nedenle yalnızca işçilik, yemek ve yol giderlerine ilişkin hesaplamalara yer verdikleri tespit edilmiştir.

 

            Özer Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bu açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, giyim bedeline ilişkin olarak idari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler arasında uyumsuzluk bulunduğu gerekçesiyle, 16.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı üzerine ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim ve harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri  teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

            26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3 personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (3,75 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderler aylık 22 (yirmiiki) gün üzerinden hesaplanacaktır.” şeklinde,

 

Teknik şartnamenin 17 nci maddesinin; “İşçilere verilecek 70 adet iş önlüğünün özelliği; Kumaşı alpaka olacaktır. Yıkandıktan sonra çekmemelidir. Tüylenme yapmamalı ve ütü tutmalıdır. Kıyafetler uzun kollu olacaktır. Kıyafetler yer teslimini takiben en geç üç gün içinde teslim edilecektir.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

 

Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

 

Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

 

Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.”  açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, teklif fiyata dahil edilecek masraflara ilişkin düzenlemelerin idari şartnamede yapılacağı, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili düzenlemelere yer verileceği, teknik şartnamede idari şartnameyle çelişecek düzenlemelere yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlığı altında, giyecek bedeline ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, teknik şartnamede yer alan düzenlemede ise personele verilmesi öngörülen giyeceklerin özelliklerine yer verildiği, ancak yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Giyim bedeline ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin, Özer Makine San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı içinde giyim giderlerine yer vermemesine neden olduğu; bu nedenle ihale dokümanın tekliflerinin sağlıklı şekilde hazırlanmasına ve değerlendirilmesine imkan vermediği anlaşıldığından, başvuruya konu ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.11.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul