İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-482
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :131
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-482
Şikayetçi:
 Asya Eğitim Tur. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Necatibey Caddesi No:82/10 K 5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37467
Başvuruya konu ihale:
 2007/159139 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Aracı Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.24.18.0203/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı’nca 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Asya Eğitim Tur. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Hizmet aracı kiralanması”, fiziki miktar ve türü “Sürücülü 8 adet binek oto 2 adet minibüs kiralanması”  düzenlemesi,

 

İşe başlama ve iş bitirme” başlıklı 49 uncu maddesinde; “02.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihi mesai bitimine kadar 730 takvim günüdür” düzenlemesi,

 

Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Taşıma işiyle ilgili olarak belediye il trafik komisyonundan yapılması gereken her türlü işle yüklenici tarafından yürütülecektir. Bunun için yapılacak her türlü masraf yükleniciye aittir. Taşıt sürücülerinin ücretleri, sosyal güvenlik sigorta primleri, mecburi mali mesuliyet, kasko, koltuk sigortası primleri, taşıtların bakım-onarım, akaryakıt ve diğer tüm giderleri teklif fiyata dahildir. Hizmet süresince meydana gelebilecek veya taşıtların ya da sürücülerinin 3 ncü şahıs veya araçlarda meydana getireceği hasar, zarar ve ziyandan ve bunların bütün sonuçlarından yüklenici sorumludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

09.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, yaklaşık maliyetin altında teklif veren Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti., Asya Eğitim Tur. Nak. İnş. San. ltd. Şti. ve Keyf Org. Taş. Tur. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük olduğu tespit edilmiş ve idari şartnamenin 34 üncü maddesi gereğince teklif fiyatlarını oluşturan binek araçlar ile minibüslerin günlük kira ücretlerinin bileşenleri (yakıt bedeli, işçilik bedeli v.b.) hakkında ayrıntılı yazılı açıklama istenildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde idareye sunduğu yazılı açıklamada; Opet Uzaltaş Ltd. Şti. ile yapmış oldukları sözleşme gereği akaryakıt pompa fiyatları üzerinden %3 indirim yapıldığı, Neziroğlu Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme gereği yedek parça ve işçilikte %45 indirim uygulandığı, binek araçların tamamının kendi mülkiyetlerinde bulunduğu belirtilmiş ve bu hususlara ilişkin tevsik edici belgelere yazılı açıklama ekinde yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, aşırı düşük teklifleri belirleme ve bu tekliflerle ilgili değerlendirme yapma yetkisi ihale komisyonlarına verilmiştir

 

Başvuru sahibinin idare tarafından istenilen teklif bileşenlerine ilişkin olarak gerekli açıklamaları usulüne uygun olarak yaptığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonrasında Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu bakımdan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul