İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-483
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :132
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-483
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dikili Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:6 35980 Dikili/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36452
Başvuruya konu ihale:
 2007/156163 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.90.0203/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dikili Belediye Başkanlığı’nca 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36452 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu “Çöp Toplama, Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesinde benzer iş tanımının ihale konusu işin tanımıyla aynı olmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Çöp toplama taşıma hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü “Dikili Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöplerin Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların El ve Süpürge Makinesi ile Süpürülmesi ve Tıbbi Atıkların Toplanması Hizmet Alım İşinin 01/01/2008-31/08/2009 Tarihleri Arasında Yapılmasıdır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş “Bu ihalede benzer iş olarak, çöplerin toplanması, taşınması hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlenmiştir. İhale konusu işe ait ilanın 4.4 maddesinde de aynı tanıma yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Söz konusu işte aşağıda listesi verilen araçlar kullanılacaktır. 7 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 5 adet; 13 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu: 1 adet; Tıbbi Atık Aracı: 1 adet; Vakumlu Yol Süpürme Aracı: 1 adet; Açık Kasa Kamyon: 1 adet; Yükleyici: 1 adet; Traktör: 1 adet; Kontrol Aracı: 1 adet düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin     “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, benzer iş belirlemelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterlerin dikkate alınarak yapılması ve yapılan bu belirlemelerin Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine uygun olması gerekmektedir.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterler dikkate alındığında ihale dokümanında yapılan benzer iş belirlemelerinin işin niteliğiyle yakından ilgili olduğu görülmektedir. İhale konusu işin, Dikili Belediyesi sınırları içerisinde çöplerin toplanması, taşınması, cadde ve sokakların el ve süpürge makinesi ile süpürülmesi ve tıbbi atıkların toplanması hizmeti olduğu ve ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine ve ekipmanlar dikkate alındığında, ihale konusu hizmet ve hizmetin bölümleriyle benzer nitelikte olmayan, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler göstermeyen kamu ve özel sektöre taahhüt edilmiş her türlü personel çalıştırma ve temizlik hizmetlerine benzer iş tanımında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, benzer iş tanımının her işin niteliği dikkate alınarak mümkün olduğunca ihaleye katılımı artıracak şekilde yapılması gerektiği ilkesi, benzer iş tanımının mutlaka ihale konusu işin tanımından farklı olmasını gerektirmez. Başvuruya konu ihalede yapılan benzer iş tanımının, çöp toplama ve nakli işinin niteliğinden kaynaklanan zorunluluk gereği, ihale konusu işin tanımı ile aynı olmasının rekabeti engelleyici sonuç doğurmayacağı değerlendirilmiştir. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Ancak, başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-480 sayılı karında; “…Başvuruya konu ihalede, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir (1) isteklinin ihaleye teklif verdiği, verilen teklifin de idarenin %25 kar dahil olarak belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete yakın tutarda olduğu dikkate alındığında, ihalenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gözetilmeden sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan, 4734 sayılı Kanunun  temel ilkelerine aykırı olarak sonuçlandırılan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.” denilerek, başvuruya konu ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-480 sayılı kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından yapılan bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul