İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-484
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :133
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-484
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik/Hayriye POLAT, Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak Fadel Apt. No:26/1 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uzunköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği, Muradiye Mah. 22200 Uzunköprü/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37844
Başvuruya konu ihale:
 2007/169014 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.56.0203/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uzunköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik/Hayriye POLAT’ın 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37844 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede personele verilmesi öngörülen giyeceklerin özelliklerinin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde resmi tatil ve bayram günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek ücret hususunda yapılan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanuna aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde yer alan “Müteahhit firma tarafından hastane idaresinin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir işçi alımı ve işçi çıkarılması işlemi yapılamaz.” düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanuna aykırı olduğu,         

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Giyecek bedeli: idarece belirlenecek ve her bir işçiye 6 (altı) ayda bir (bir takım yazlık, bir takım kışlık) iş elbisesi ayni olarak verilecektir. Bu bedeller teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde,Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek  giderinin   işçilere   aylık  veya  nakdi olarak  ödeneceğine dair  bir  düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

             İdari şartnamede yer alan düzenlemeden, yüklenici tarafından her bir işçiye yılda iki defa bir takım yazlık, bir takım kışlık olmak üzere iş elbisesi verilmesinin öngörüldüğü ve ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında, ihale dokümanında çalışacak personele verilmesi öngörülen giyecek konusunda yapılan düzenlemenin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Hastane binası temizliğinde çalışan personel tarafından giyilen iş elbisesinin ortalama özelliklerinin, bu sektörde faaliyet gösteren başvuru sahibi  tarafından bilinmediğinin ve bu nedenle sağlıklı bir teklif hazırlanamadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;        

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Resmi tatil, milli ve dini bayram günleri için yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca her gün için günlük ücret ödenecektir. Bu günler için ayrıca ücret ödenecektir. Çalışılacak gün sayısı 13,5 gün olup her resmi tatil günü çalıştırılacak işçi sayısı 30 kişidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yer alan düzenlemede, resmi tatil ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışmalarda personele ayrıca bir günlük ücret ödenmesinin yasal dayanağı olan 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesine açıkça atıf yapılmışken, düzenlemedeki ifade bozukluğunun teklif vermeye engel olamayacağı açıktır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde; “Müteahhit firma tarafından hastane idaresinin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir işçi alımı ve işçi çıkarılması işlemi yapılamaz.” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

           

            4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

             Teknik şartnamede yer alan ilgili düzenlemenin, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan anlamda, idareye işe alınacak kişileri belirleme ve işten çıkarma yetkisi vermeye yönelik bir düzenleme olmadığı, yüklenici tarafından istihdam edilecek personelin işin niteliğine uygun olmasını temin etmeye yönelik bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanuna aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.          

 

Açıklanan nedenlere;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinde ; “ Müteahhit firma tarafından hastane idaresinin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir işçi alımı ve işçi çıkarılması işlemi yapılamaz” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun ikinci maddesinde;

“….

 Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz."  hükmü bulunmaktadır.

 

      İdarece personelin işe alınmasına ve işten çıkarılmasına ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemenin idareye işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisi vermeye yönelik bir düzenleme olduğu, bu düzenlemenin ise anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu,

 

Yukarıda belirtilen nedenle 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                                  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul