İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-485
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :134
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-485
Şikayetçi:
 Yöndemli Özel Güvenlik Koruma Ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Yukarı Kayabaşı Mah. Vali Ünal Özgödek Cad. Özdamar Sok. No:1/8 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü,Ahılı Cad. No:79 71300 Karşıyaka/KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 170
Başvuruya konu ihale:
 2007/158890 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 07.00.37.0207/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü’nce 29.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Yöndemli Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.01.2008 tarih ve 170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı 26 ncı maddesin 26.1. alt bendinde; “Bu ihaleye ait binde 4,5 oranında karar pulu bedeli, binde 7,5 oranında akit teyit damga vergisi ile Kamu İhale Kurumu payı bedeli…..teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı bölümünün, b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlıklı alt bölümüne açıkça aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde kıyafet giderine yer verildiği, teknik şartnamenin 7.14. maddesinde kılık kıyafetin niceliğine ilişkin düzenleme yapılmasına rağmen özelliklerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, anılan düzenlemelerin firmalarını, teklifin belirlenmesinde tereddüde düşürdüğü, bu düzenlemelerin teklifin tespitini imkansız kıldığı, değerlendirme kriterleri bilinmediğinden tekliflerin ihale komisyonunca sağlıklı ve objektif olarak değerlendirilmesi imkanının olmadığı,

 

            3) İşin süresinin 2 yıl olmasına rağmen teknik şartnamenin kıyafete ilişkin 7.14. maddesinde kışlık bot için 1 çift 1 yıllık, kışlık çorap için 2 çift 1 yıllık, yazlık çorap için 4 çift 1 yıllık, kışlık gömlek için 2 adet 1 yıllık, yazlık gömlek için 2 adet 1 yıllık, yazlık pantolon için 1 adet 1 yıllık, kışlık pantolon için 1 adet 1 yıllık, yazlık ayakkabı için 1 çift 1 yıllık düzenlemelerine yer verildiği, diğer kıyafetler için ise (mont, yağmurluk, palto, kravat, eldiven, kep, yelek) 2 yıllık düzenlemelerinin yapıldığı, bu durumda kullanım süreleri 1 yıllık olarak belirtilen kıyafetlerin bedellerinin işin süresi olan 2 yıla göre 2 ile çarparak mı hesaplanacağı, yoksa bu kıyafetlerin yazlık ve kışlık olmaları nedeniyle hizmet süresi içerisinde yer alacak 2 kış ve 2 yaz mevsimlerini 1er yıl kabul ederek mi hesaplanacağı belli olmadığından kıyafet miktarının ve bedelinin belirlenerek teklife yansıtma konusunda tereddüde düşüldüğü, bu hususta yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde özel güvenlik hizmetlerinin MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü (21 güvenlik görevlisi), Fesih Müdürlüğü (12 güvenlik görevlisi), Bedesten Mühimmat Deposu (15 güvenlik görevlisi) olmak üzere toplam 48 adet özel güvenlik görevlisi ile 24 ay boyunca yürütüleceği düzenlenmiştir. 

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Bu ihaleye ait binde 4.5 oranında karar pulu bedeli, binde 7.5 oranında akit teyit damga vergisi ile Kamu İhale Kurumu payı bedeli ve sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile sözleşmeye ilişkin diğer giderlerin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı bölümünün, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı alt bölümünde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinin  26.1 alt bendine ait dipnotta; “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.1. maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinin  26.1 alt bendine ait dipnotta yer alan düzenlemeye uygun olarak binde 4.5 oranında karar pulu bedeli, binde 7.5 oranında akit teyit damga vergisi ile Kamu İhale Kurumu payı bedeli…isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;

 

“13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Yüklenici, koruma ve güvenlik hizmetleri yapılacak olan ihale konusu işyerlerinde görevlendireceği tüm koruma ve güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için teknik şartnamede miktar ve özeliği belirtilen giyim eşyalarını ayni olarak karşılayacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin yüklenicinin yükümlülükleri başlıklı 7 nci maddesinin 12 nci alt maddesinde; “Özel güvenlik personeline, asgari aşağıda belirtilen giyim eşyasını, mevsimlik olarak ayrı ayrı tek tip ve standartta vermek ve giydirmekle yükümlüdür. Bu kıyafet 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olacaktır.” düzenlemesi ile 14 üncü alt maddesinde; “Yüklenici tüm güvenlik personelinin resmi giyeceklerinin üzerinde, amblem ve semboller ile görevli tanıtma kartının, yükleniciyi belirtir tek tip ve standartlarda olmasını ve ilgili valilik makamından onaylı üniformalarını giydirmekle yükümlüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir. 14 üncü alt maddenin devamında yazlık ve kışlık kıyafet çizelgesinde özel güvenlik personelinin kullanacağı giyim eşyasının cinsi, nevi, miktarı ve kullanma süresi düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamede giyim eşyalarının ayni olarak karşılanacağı düzenlenmiş olup, giyim gideri olarak bir bedel öngörülmemiştir. Teknik şartnamenin 7 nci maddesinin 12 ve 14 üncü alt maddelerinde özel güvenlik görevlilerinin resmi giyeceklerine ilişkin standartlar düzenlenmiş olup, bu düzenlemelerin teklifin belirlenmesinde tereddüt oluşturmayacağı ve tekliflerin ihale komisyonu tarafından sağlıklı ve objektif olarak değerlendirilmesine imkan verdiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde özel güvenlik hizmetlerinin MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü (21 güvenlik görevlisi), Fesih Müdürlüğü (12 güvenlik görevlisi), Bedesten Mühimmat Deposu (15 güvenlik görevlisi) olmak üzere toplam 48 adet özel güvenlik görevlisi ile 24 ay boyunca yürütüleceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinin 14 üncü alt maddesinin devamında yazlık ve kışlık kıyafet çizelgesinde özel güvenlik personelinin kullanacağı giyim eşyasının cinsi, nevi, miktarı ve kullanma süresi düzenlenmiştir. Kullanma süresi düzenlenirken farklı kullanma süreleri düzenlenmiş olsa da işin süresinin 2 yıl olduğu dikkate alındığında tekliflerin 2 yıl üzerinde verilmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Hizmet Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 8 adet ihale dokümanının satın alındığı 2 adet isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetin 1.378.080,00YTL olduğu,

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 1.370.000,00YTL bedeli teklif eden Gazi Ata Güvenlik Kor.Eğt.San.Tic.Ltd.Şti-Üner Güvenlik Hiz. Ltd. Şti’nin belirlendiği,

 

            İhaleye katılan 2 istekliden ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete yakın olması diğer isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 8 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerden  1 adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul