İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-486
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :135
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-486
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü,Ahılı Cad. No:79 71300 Karşıyaka/KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37991
Başvuruya konu ihale:
 2007/158890 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 07.24.91.0207/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü’nce 29.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.12.2007 tarih ve 37991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin bileşenleri için aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra inceleme sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği,

 

2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, çalışacak personelin yol masrafının ve giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmiş olmasına rağmen personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterlerin ve asgari standartların ihale dokümanında belirlenmediği, bu durumda aşırı düşük tekliflerin tespitinin ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak yapılan söz konusu düzenlemenin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde özel güvenlik hizmetlerinin MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü (21 güvenlik görevlisi), Fesih Müdürlüğü (12 güvenlik görevlisi), Bedesten Mühimmat Deposu (15 güvenlik görevlisi) olmak üzere toplam 48 adet özel güvenlik görevlisi ile 24 ay boyunca yürütüleceği düzenlenmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte istekli olabilecekler; “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler” şeklinde tanımlanmış olup, anılan Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi ihale dökümanını almış fakat ihaleye teklif vermediği için şikayet ehliyeti bakımından istekli olabilecek konumundadır. Başvuru sahibinin birinci iddiası ise ihale dökümanına değil, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamasına yöneliktir. Birinci iddia ile ilgili olarak başvuru sahibinin şikayet ehliyeti bulunmamakta olup, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 1.156.188,51YTL olduğu ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatı ile asgari maliyet tutarı arasında 213.811,49YTL fark olduğu, ulaşım, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının ise bu farkla yapılabileceği ve ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;

 

“10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Bu ihaleye ait binde 4.5 oranında karar pulu bedeli, binde 7.5 oranında akit teyit damga vergisi ile Kamu İhale Kurumu payı bedeli ve sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile sözleşmeye ilişkin diğer giderlerin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Ayrıca, 48 adet koruma ve güvenlik görevlisine brüt asgari ücretin % 20 si oranında fazla ücret ödenecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Hizmetin yerine getirilmesi için çalıştırılacak personelin ulaşım ihtiyacı yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup aylık 26 gün üzerinden hesaplanarak teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Hizmetin yerine getirilmesi için çalıştırılacak personelin bir öğün yemek ihtiyacı yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Fabrika yemekhanesinde tabldot yemek bedeli mukabilinde verilmekte olup, yemek hizmetinin aksamaması, düzenin bozulmaması, yeknesaklığın sağlanması ve fabrikanın güvenliği açılarından, yüklenici personeline de fabrikamız yemekhanesinde verilmekte olan tabldottan yemek yedirilecektir. (Yüklenici personeline verilecek yemek nitelik ve nicelik bakımından Fabrikamız personeline verilen yemekle aynı olacaktır). Aylık yemek maliyeti 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Her bir personel için 2008 yılında yemek bedeli olarak günlük KDV hariç 3,40 YTL üzerinden aylık yemek tutarı olarak KDV hariç 88,40 YTL, 2009 yılında yemek bedeli olarak günlük KDV hariç 3,60 YTL üzerinden aylık yemek tutarı olarak KDV hariç 93,60 YTL, bedel yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

 

Yüklenici, koruma ve güvenlik hizmetleri yapılacak olan ihale konusu işyerlerinde görevlendireceği tüm koruma ve güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için teknik şartnamede miktar ve özeliği belirtilen giyim eşyalarını ayni olarak karşılayacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Hizmetin yerine getirilmesine ilişkin, çalıştıracak personelin sözleşme süresince “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” hükümlerince Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması zorunlu olup, teklif fiyata dahil edilecektir. 2009 yılı için Hazine Müsteşarlığınca Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında teminat tutarları açıklanmadığından 2008 için teklif edilecek Mali Sorumluluk Sigortası prim tutarları 2009 içinde geçerli kabul edilerek 2008 yılı için teklif fiyata dahil edilecek tutarın iki katı Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gideri olarak teklif fiyata dahil edilecektir.

 

İhale konusu iş süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün sayısı 27 (Yirmi yedi) gün, çalıştırılacak personel sayısı her gün için 48 (Kırk sekiz) koruma ve güvenlik görevlisidir (27 gün x 48 özel güvenlik personeli = 1296 gün tatilde çalışılacak toplam gün sayısı). Bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak katma değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5. İhale konusu işle ilgili olarak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 tir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol masrafına ilişkin olarak çalıştırılacak personelin ulaşım ihtiyacının yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı ve 26 gün üzerinden hesaplanacağı, giyim bedeline ilişkin olarak ise tüm koruma ve güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için teknik şartnamede miktar ve özeliği belirtilen giyim eşyalarının ayni olarak karşılanacağı düzenlenmiş olup, teknik şartnamenin yüklenicinin yükümlülükleri başlıklı 7 nci maddesinde ise giyim eşyasının miktar ve özelliği belirtilerek bu ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar belirtilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Hizmet Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 8 adet ihale dokümanının satın alındığı 2 adet isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetin 1.378.080,00YTL olduğu,

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 1.370.000,00YTL bedeli teklif eden Gazi Ata Güvenlik Kor.Eğt.San.Tic.Ltd.Şti-Üner Güvenlik Hiz. Ltd. Şti’nin belirlendiği,

 

            İhaleye katılan 2 istekliden ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete yakın olması diğer isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 8 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerden  1 adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul