İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-488
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :137
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-488
Şikayetçi:
 Efsane Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Cengiztopel Mahallesi 100. Sokak Daval Apt. No:6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,253 Sokak no:143 35370 Basınsitesi Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37616
Başvuruya konu ihale:
 2007/151143 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sari (2 Yıllık-2008/2009) Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.24.11.G012/2007-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sari (2 Yıllık-2008/2009) Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Efsane Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37616 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Söz konusu ihaleye ait dokümanı satın aldıkları,

           

            1) İhale konusu işin 2 yıllık malzemeli yemek pişirme servis ve sonrası hizmet alımı işi olduğu, işe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde yapılan yemek pişirme servis ve sonrası hizmetleri değerlendirilecektir.” şeklinde düzenlendiği, ihale ilanında aynı tanıma yer verilmediği, benzer iş tanımının rekabeti sağlayıcı biçimde yapılması gerektiği, idarece istenilen benzer iş tanımının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, 

 

            2) İhale dokümanı içinde yer alan teklif birim fiyat cetvelinin boş olarak isteklilere verildiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde hizmetin ifa şekli başlığı altında müteahhit firma cumartesi-pazar ile resmi, milli ve dini bayram tatilleri dahil olmak üzere hiçbir sebeple yemek, kahvaltı, diyet yemeği hazırlama ve sunulma işini aksatamaz düzenlemesine yer verildiği, ihale dokümanında resmi tatil ve bayram günlerinde çalışacak kişi ve gün sayısı belirtilmediğinden işçilik maliyetinin net olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı,

 

            4) Teknik şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “Rasyonların hazırlanması hastanenin bilgisayar otomasyon sistemiyle yapılacaktır. Diyet bölümünde bulunan bilgisayarların yeterli olmadığı ve gerekli durumlarda bilgisayarlar ve yazıcılar firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bilgilerin yazıcıdan çıkarılma işlemi kağıt ve mürekkep gibi malzemelerin temini firma tarafından karşılanacaktır. Oluşabilecek bilgisayar arızalarına karşı firma bir bilgisayar operatörü bulunduracaktır. Hastane bilgisayar donanımı eksik kaldığı takdirde firma diyet bölümüne 4 adet CAT.5E kablo sistemi ile bağlantı kurulmuş en az PENTİUM 4.0 Ghz+512 Ram+80 GB Hdd li bilgisayar sistemi kuracak ve getireceği yemek programını hastanenin genel olarak kullandığı programa uyarlayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Teknik şartnamede belirtilen sayı ve nitelikteki toplam 98 kişinin işverene maliyetleri, araç ve gereçler, demirbaş malzeme ile yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak her türlü malzeme, meyve, sebze ve teknik şartnamede istenilen diğer malzemeler vb. unsurlar teklif fiyata dahildir” düzenlemesinin yer aldığı, teknik şartnamede işçilerin sayıları başlığı altında; yönetici 1, gıda mühendisi veya diyetisyen veya beslenme uzmanı 1, aşçıbaşı 1, aşçı 11, garson 64, diğer personel 20, toplam 98 işçi olarak belirlendiği, teknik şartnamede istenilen bilgisayar operatörü çalışacak personel listesine dahil edilmediğinden mevcut verilerle asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün bulunmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.4 maddesinde ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde; Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel Sektörde yapılan yemek pişirme servis ve sonrası hizmetleri değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede ihale konusu işin adının; Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” işi olduğu, işin miktarı ve türünün;

 

1-Normal yemek         :2.000.000 öğün/kişi

2-Diyet yemek :   660.000 öğün/kişi

3-Kahvaltı                   :   880.000 öğün/kişi

4-Ara kahvaltı              :   420.000 öğün/kişi

 

Şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükümlerine yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, idarece benzer iş tanımlamasının işin niteliğine göre, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.

 

İhale konusu işin malzemeli yemek pişirme servis ve sonrası hizmet alımı işi olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında belirlenen benzer işin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi hükmüne uygun olduğu ve ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici niteliğinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerine bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII üncü bölümünün “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı (M) maddesinde;

 

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale dokümanında, standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde iş kaleminin adının, kısa açıklamasının, biriminin ve miktarının idarece doldurulmadığı, dolayısıyla birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinin Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan düzenlemesine aykırı olarak düzenlendiği anlaşılmakla beraber, isteklilerin teklif dosyaları kapsamında ihaleye sundukları birim fiyat teklif mektupları incelendiğinde, isteklilerin herhangi bir tereddüde düşmeden idari şartnamede belirtilen işin miktarı ve türü doğrultusunda öğün/kişi üzerinden teklif fiyatını oluşturdukları, dolayısıyla söz konusu aykırılığın sonuca etkili olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü ve 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri vb. giderler teklif fiyata dahildir. (Teknik şartnamede belirtilen sayı ve nitelikteki toplam 98 kişinin işverene maliyetleri, araç ve gereçler, demirbaş malzeme ile yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak her türlü malzeme, meyve, sebze ve teknik şartnamede istenilen diğer malzemeler vb. unsurlar teklif fiyata dahildir.)

 

26.2 maddesinde; “26.1 maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 4.3 maddesinde; “Müteahhit firma Cumartesi- Pazar ile Resmi, Milli ve Dini bayram tatilleri dahil olmak üzere hiçbir sebeple yemek, kahvaltı, diyet yemeği hazırlama ve sunulma işini aksatamaz. Böyle günlerde hasta ve refakatçileri ile nöbetçi personelin yemekleri hazırlanıp servis yapılacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri ve Çalışma Saatleri” başlıklı 5 inci maddesinde, 1 yönetici, 1 gıda mühendisi veya diyetisyen veya beslenme uzmanı, 1 aşçıbaşı, 11 aşçı, 64 garson, 20 diğer personel olmak üzere toplam 98 işçinin çalıştırılacağı düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamede yer alan düzenlemeden, ihale konusu işin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü dahil tüm günlerde sürdürüleceği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde;  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir….16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna göre, söz konusu “Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesi gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmediğinden, işin niteliği gereği Cumartesi- Pazar ile Resmi, Milli ve Dini bayram tatillerinde yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan Teknik şartnamenin 7.31 maddesinde yer alan; Rasyonların hazırlanması hastanenin bilgisayar otomasyon sistemiyle yapılacaktır. Diyet bölümünde bulunan bilgisayarların yeterli olmadığı ve gerekli durumlarda bilgisayarlar ve yazıcılar firma tarafından karşılanacaktır.Ayrıca bilgilerin yazıcıdan çıkarılma işlemi kağıt ve mürekkep gibi malzemelerin temini firma tarafından karşılanacaktır.Oluşabilecek bilgisayar arızalarına karşı firma bir bilgisayar operatörü bulunduracaktır. Hastane bilgisayar donanımı eksik kaldığı takdirde firma diyet bölümüne 4 adet CAT.5E kablo sistemi ile bağlantı kurulmuş en az PENTİUM 4 3.0 Ghz+ 512 Ram + 80 GB Hdd´li bilgisayar sistemi kuracak ve getireceği yemek programını hastanenin genel olarak kullandığı programa uyarlayacaktır.” düzenlemesi uyarınca istenilen bilgisayar operatörünün, ihale konusu işin görülmesi esnasında sürekli bir görevinin bulunmadığı, ancak bilgisayarın arızalanması gibi olağanüstü durumlarda bu durumun giderilebilmesini teminen bulundurulması gereken bir personel olarak öngörüldüğü anlaşılmakta olup, söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmediği hususu da göz önüne alındığında, anılan bilgisayar operatörünün istenmesinde ve çalışacak personel listesine dahil edilmemesinde yukarıda açıklanan gerekçe nedeniyle mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

            Teknik şartnamede “İşçilerin Nitelikleri Ve Çalışma Saatleri” başlıklı 5 inci maddesinde, 1 yönetici, 1 gıda mühendisi veya diyetisyen veya beslenme uzmanı, 1 aşçıbaşı, 11 aşçı, 64 garson, 20 diğer personel olmak üzere toplam 98 işçinin çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Ancak teknik şartnamenin 7.31 maddesinde yer alan; “Rasyonların hazırlanması hastanenin bilgisayar otomasyon sistemiyle yapılacaktır. Diyet bölümünde bulunan bilgisayarların yeterli olmadığı ve gerekli durumlarda bilgisayarlar ve yazıcılar firma tarafından karşılanacaktır.Ayrıca bilgilerin yazıcıdan çıkarılma işlemi kağıt ve mürekkep gibi malzemelerin temini firma tarafından karşılanacaktır.Oluşabilecek bilgisayar arızalarına karşı firma bir bilgisayar operatörü bulunduracaktır. Hastane bilgisayar donanımı eksik kaldığı takdirde firma diyet bölümüne 4 adet CAT.5E kablo sistemi ile bağlantı kurulmuş en az PENTİUM 4 3.0 Ghz+ 512 Ram + 80 GB Hdd´li bilgisayar sistemi kuracak ve getireceği yemek programını hastanenin genel olarak kullandığı programa uyarlayacaktır.” düzenleme ile bir bilgisayar operatörünün daha istihdam edilmesinin istenildiği, ancak bilgisayar operatörünün teklif fiyat içerisinde yer alıp almayacağı konusunda dokümanda bir düzenlemenin yer almadığı, bu hususun isteklileri tekliflerin oluşturulması aşamasında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul