İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-489
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :138
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-489
Şikayetçi:
 Yavuz Selim Taşımacılık İnş. Yemk. Petrol Ürn. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya Cad. No:30 K 4 Adapazarı / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği 01960 Ceyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37665
Başvuruya konu ihale:
 2007/161317 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.24.23.G012/2008-92E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yavuz Selim Taşımacılık İnş. Yemk. Petrol Ürn. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37665 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İhale ilanının 4.2.3. kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3. kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddesinde; “İsteklilerden yemek pişirme ve dağıtım işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9000:2000 belgesi” istenildiği, istenilen bu kalite ve standarda ilişkin belgenin işin özelliğine göre hangi kalite ve standarda ilişkin istenildiğinin belirtilmeyip ISO 9000:2000 belgesinin adının verilmesinin ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olduğu, idari şartnamenin 7.5.6 maddesinde kalite ve standarda ilişkin belgelerin nasıl sunulacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı, 

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Sözleşme süresince kullanılacak makine, ekipman ve malzeme giderleri ile giyim bedeli ve idari şartname hükümleri ile getirilen diğer giderler teklif fiyata dahildir” düzenlemesinin yer aldığı, teknik şartnamenin 32 nci maddesinde; “Çalışacak bütün personelin kılık kıyafeti idare tarafından belirlenip firma tarafından karşılanacaktır. ( En az birer takım kışlık, birer takım yazlık forma, önlük, bone, muşamba önlük, çizme, terlik, eldiven, maske firma tarafından karşılanacaktır.) Kılık kıyafeti uygun olmayan veya kirli ve ütüsüz giyinen personelin çalışmasına izin verilmeyecektir. Personel idarenin belirlediği kıyafet dışında herhangi bir kıyafeti idarenin iznini almadan giymeyecektir. Belirlenen kıyafetler dışında hastane idaresi bone, muşamba önlük, eldiven, maske, temizlik bezleri gibi malzemeleri kontrol eder. Firma bu malzemeleri temin etmekle yükümlüdür.” düzenlemesinin yer aldığı, idarece kıyafetlerin özelliklerinin belirtilmediği, isteklilerin kıyafet için fiyat tespit edemeyecekleri,   

 

            3) İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihine kadarki 1 yıl takvim günüdür şeklinde düzenlendiği, işin süresi takvim günü olarak düzenlenmesi gerekirken 1 yıl takvim günü yapılmasının mümkün olmadığı,

 

            4) İdari şartnamenin 52.8 bendinde; “Müteahhit yemek pişirmek üzere ya da yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini, gıda maddeleri tüzüğüne, TSE veya ISO 9000 standartlarına uygun olarak getirmemesi halinde”, 52.9 bendinde; “Teknik şartnamede belirtilen yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilen özelliklere uymayan, ek-2 deki yemek türü ve gramajlarına uygun yemek pişirmeme, ek-1b de istenilen araç gereçler bulundurma zorunluluğuna uygun hareket edilmemesi halinde” şeklinde düzenleme yapıldığı ve bu maddelere uyulmaması halinde her geçen gün bir önceki ayın hak edişinin % 0,1’i oranında ceza tahakkuk ettirilecek olup, bu süre üç takvim gününü geçmeyecektir. Kurum gerekli gördüğü takdirde cezalı çalışma süresince, ceza miktarını iki katına çıkartmak sureti ile üç gün uzatabilir. İkinci 3 günlük süre sonunda ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kurumca yapılmış sözleşme fesih edilir ve müteahhidin kesin teminatı bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın irat kayıt edilir. Cezalı çalışma süresi içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü gıda maddesi ve diğer malzemeler firma nam ve hesabına herhangi bir şekilde tabi olmaksızın satın alınabileceği şeklinde düzenleme yapıldığı, teknik şartnamenin 46 ncı maddesinde; “Yemek hazırlamada kullanılacak gıda malzemelerinin tümü gıda maddeleri tüzüğü (GMT) ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumunun ilgili standartlarına uygun olacaktır. Bu şartlara uygun olmayan hiçbir malzeme muayene komisyonu tarafından kabul edilmeyecek ve firmaca kullanılmayacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı, sebze ve meyvelerin özelliklerinin neler olduğunun belirtilmediği, işin yürütülmesi aşamasında söz konusu maddeye göre idarenin keyfi uygulamalara gidebileceği, yine teknik şartnamenin 54 üncü maddesinde; “Yemeklerde iç yağı, kuyruk yağı ve benzeri kesinlikle kullanılmayacaktır. Zeytin yağı, ayçiçeği ve mısır özü yağları kullanılacaktır. (Yağ seçiminde hastane idaresi yetkili olacaktır.)” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemenin de işin yürütülmesi aşamasında ihtilafa düşülmesine neden olacağı ve ihaleye katılımı engelleyeceği,

 

            5) İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde; “a) Mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza hallerinde veya başka olağan dışı gelişme sonucu hastane mutfağında yemek yapılamaması durumunda; başka bir merkezde yemek pişirme işini aksatmadan yürüteceğine dair taahhütnameyi, b)Firma hastanede meydana gelebilecek zehirlenme neticesinde ortaya çıkan tüm masrafları firmaca karşılayacağına dair taahhütnameyi , c) Mutfak, yemekhane, klinik servis ofisleri ve gıda anbarlarının haşerelere karşı ilaçlanmasında ilaçlama işini yetkili kişilere/ firmalara yaptıracağına ilişkin taahhütnameyi teklif dosyasına ekleyeceklerdir.” düzenlemesinin yapıldığı, ihale ilanının “Diğer Hususlar” kısmında ise; “İdari şartnamenin 56 ncı madde diğer hususlar kısmında belirtilmiştir.” denildiği, ihale ilanında bu hususlar belirtilmediğinden ihale ilanının geçersiz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; “İstekliler yemek pişirme ve dağıtım işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9000:2000 belgesi” istenildiği,

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin (g) bendinde; “Bu şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…………” hükmüne yer verilmiş ve devam eden hükümlerinde söz konusu belgelere ilişkin kriterler açıklanmıştır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII. Maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar”ın düzenlendiği (L) bendinde;

 

“İdareler tarafından isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterlerin, idari şartnamelerin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri”  başlıklı maddesinin   “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler”  başlıklı alt maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

İdareler bu düzenlemelerini, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standarda  ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesini esas alarak yapmalıdırlar. İhale konusu alımla ilgisi olmayan ve rekabeti engelleyecek şekilde belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İdarelerce bu belgelere ilişkin düzenleme yapılması durumunda idari şartnamede bu belgelerin “Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu” olduğu belirtilmelidir. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının  Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.” hükümleri ile idarelerce kalite yönetim sistem belgesi,….vb. istenilmesi halinde idari şartnamenin ilgili maddesinde bu belgelerle ilgili kriterlerin belirtilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

            ISO 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (InternationalOrganizationforStandardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. EN (Europeane Norm),  Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standardlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

 

            TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

 

            TS-EN-ISO 9000:2000 SERİSİ :TS-EN-ISO 9000 standardları dört temel standardtan oluşmaktadır. Bunlar;
1 )TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler,
2 )TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar,
3 )TS-EN-ISO 9004:2000 Kalite Yön.Sis.-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz,
4 )EN-ISO 19011:2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz’dur.

 

               İdari şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerden yemek pişirme ve dağıtım işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9000:2000 belgesi istenildiği ve söz konusu belge ile ilgili kriterlerin idari şartnamenin 7.5.6 maddesinde ve 4.2 dipnotunda yazılı olduğu, istekliler tarafından ISO 9000:2000 belgesinin güncellenmiş halinin sunulması halinde idarece bunun da kabul edileceği ve söz konusu ihalede bu nedenle değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı, ilanda istenilen kalite belgesinin belirtildiği, söz konusu belgenin nasıl sunulacağına ilişkin açıklamanın ilanda yer alması gereken zorunlu bir husus olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Sözleşme süresince kullanılacak makine, ekipman ve malzeme giderleri ile giyim bedeli ve idari şartname hükümleri ile getirilen diğer giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 32 nci maddesinde; “Çalışacak bütün personelin kılık kıyafeti idare tarafından belirlenip, firma tarafından karşılanacaktır. (En az 1 er takım kışlık, 1 er takım yazlık (forma, önlük, bone, muşamba önlük, çizme, terlik, eldiven, maske) firma tarafından karşılanacaktır. Kılık kıyafeti uygun olmayan veya kirli ve ütüsüz giyinen personelin çalışmasına izin verilmeyecektir. Personel idarenin belirlediği kıyafet dışında her hangi bir kıyafeti idarenin iznini almadan giymeyecektir. Belirlenen kıyafetler dışında hastane idaresi bone, muşamba önlük, eldiven, maske, temizlik bezleri gibi malzemeleri kontrol eder. Firma, bu malzemeleri temin etmekle yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü bölümünün (G) maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

 

Giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetler fazla özellik gerektirmediğinden ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceğinden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olmakla birlikte, bu durumun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

                   “49.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten(Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.01.2008 günü işe başlanır.

                   49.2.İşin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihine kadarki 1 yıl takvim günüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;

 

“7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.    

 

            Asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında kullanılan işçilik hesaplama modülünün 30 gün üzerinden hesaplandığı işin başlangıç tarihi 01.01.2008 olup, işin bitiş tarihide 31.12.2008 olduğu, arada 12 ay bulunduğu, bir ay 30 gün kabul edileceğinden hesaplamanın 12 ay üzerinden yapılması gerektiği, sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin;

 

            “52.8 maddesinde; “Müteahhit, yemek pişirmek üzere yada yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini, Gıda Maddeleri Tüzüğüne, TSE veya ISO 9000 standartlarına uygun olarak getirmemesi halinde”,

 

            52.9 maddesinde; “Teknik şartname de belirtilen yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilen özelliklere uymama, ek-2 deki yemek türü ve gramajlarına uygun yemek pişirme, ek-1B-deki istenilen araç gereçlerin bulundurma zorunluluğuna uygun hareket edilmemesi halinde;

            Her geçen gün içindeki bir önceki ayın hak edişinin % 0,1’i oranında ceza tahakkuk ettirilecek olup bu süre 3 takvim gününü geçmeyecektir. Kurum gerekli gördüğü takdirde cezalı çalışma süresini, ceza miktarını iki katına, çıkartmak suretiyle 3 gün uzatabilir. İkinci 3 günlük süre sonunda ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca yapılmış sözleşme fesih edilir ve müteahhidin kesin teminatı bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın irat kaydedilir. Cezalı çalışma süresi içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü gıda maddesi ve diğer malzemeler firma nam ve hesabına herhangi bir şekilde tabii olmaksızın satın alınabilecektir.” düzenlemesi, 

 

             Teknik şartnamenin 46 ncı maddesinde; “Yemek hazırlamada kullanılacak gıda malzemelerinin tümü Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumunun ilgili şartnamelerine uygun olacaktır. Yemek hazırlama ve servisinde kullanılan kap ve malzemelerde TSEK’ nun ilgili standartlarına uygun olacaktır. Bu şartları uygun olmayan hiçbir malzeme muayene komisyonu tarafından kabul edilmeyecek ve firmaca kullanılmayacaktır.” düzenlemesi  ile,

 

            Teknik şartnamenin 54 üncü maddesinde; “Yemeklerde iç yağı, kuyruk yağı vb. kesinlikle kullanılmayacaktır. Zeytinyağı, ay çiçek ve mısırözü yağları kullanılacaktır.(Yağ seçiminde hastane idaresi yetkili olacaktır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                Yapılan düzenlemelerin, kaliteli ve belli standartlarda ürün kullanılmasına yönelik olduğu, teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

 

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde; “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.

Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,  gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Yüklenici ile idarenin, tasfiyenin idare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir.

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi ön kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu şartnamenin Sekizinci Bölüm hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 51 inci maddede yer alan esaslara göre yapılır.

Tasfiye edilmiş işin, ön kabul tarihinden sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yine idarenin yapacağı tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Gerek sözleşmenin feshi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshi hali için durum tespit tutanağında belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işler yapılır.

Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 50 inci maddedeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde idare, hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.” düzenlemesine yer verilmiş, ayrıca, işe ait sözleşme tasarısının 27 nci maddesinde de aynı yönde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilmesi gerekmekte olup, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahiptir. İdarece yapılan söz konusu düzenleme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin anılan hükmüne aykırılık teşkil etmekte ise de, 4735 sayılı Kanun ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmakta olup, bu durumun başvuruya konu ihaleye teklif verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde;

 

            “a) Hastaneye bağlı birimlere yemek taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.

 

            b) Mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza hallerinde veya başka olağan dışı bir gelişme sonucu hastane mutfağında yemek yapılamaması durumunda; başka bir merkezde yemek pişirme işini aksatmadan yürüteceğine dair taahhütnameyi,

 

            c)Firma hastanede meydana gelebilecek zehirlenme neticesinde ortaya çıkan tüm masrafları firmaca karşılayacağına dair taahhütnameyi,

           

            d) Mutfak, yemekhane, klinik servis ofisleri ve gıda ambarlarının haşerelere karşı ilaçlanmasında ilaçlama işini yetkili kişilere/ firmalara yaptıracağına ilişkin taahhütnameyi teklif dosyasına ekleyeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanının “Diğer hususlar” bölümünde; “İdari şartnamenin 56 ncı madde diğer hususlar kısmında belirtilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

               

            İdari şartnamedeki söz konusu hususların ihale ilanında ayrıntılı olarak düzenlenmemiş olması, başvuruya konu ihaleye teklif vermeyi engelleyici nitelikte görülmemiştir.  

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede İdari şartnamenin;

 

52.8 nci maddesinde; “Müteahhit, yemek pişirmek üzere yada yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini, Gıda Maddeleri Tüzüğüne, TSE veya ISO 9000 standartlarına uygun olarak getirmemesi halinde”,

            52.9 uncu maddesinde; “Teknik şartname de belirtilen yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilen özelliklere uymama, ek-2 deki yemek türü ve gramajlarına uygun yemek pişirme, ek-1B-deki istenilen araç gereçlerin bulundurma zorunluluğuna uygun hareket edilmemesi halinde;

            Her geçen gün içindeki bir önceki ayın hak edişinin % 0,1’i oranında ceza tahakkuk ettirilecek olup bu süre 3 takvim gününü geçmeyecektir. Kurum gerekli gördüğü takdirde cezalı çalışma süresini, ceza miktarını iki katına, çıkartmak suretiyle 3 gün uzatabilir. İkinci 3 günlük süre sonunda ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca yapılmış sözleşme fesih edilir ve müteahhidin kesin teminatı bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın irat kaydedilir. Cezalı çalışma süresi içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü gıda maddesi ve diğer malzemeler firma nam ve hesabına herhangi bir şekilde tabii olmaksızın satın alınabilecektir.” düzenlemesi, 

 

             Teknik şartnamenin 46 ncı maddesinde; “Yemek hazırlamada kullanılacak gıda malzemelerinin tümü Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumunun ilgili şartnamelerine uygun olacaktır. Yemek hazırlama ve servisinde kullanılan kap ve malzemelerde TSEK’ nun ilgili standartlarına uygun olacaktır. Bu şartları uygun olmayan hiçbir malzeme muayene komisyonu tarafından kabul edilmeyecek ve firmaca kullanılmayacaktır.” düzenlemesi  ile,

            Teknik şartnamenin 54 üncü maddesinde; “Yemeklerde iç yağı, kuyruk yağı vb. kesinlikle kullanılmayacaktır. Zeytinyağı, ay çiçek ve mısırözü yağları kullanılacaktır.(Yağ seçiminde hastane idaresi yetkili olacaktır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece kaliteli ve belli standartlarda ürün kullanılması için teknik şartnamede düzenleme yapılmışsa da, söz konusu düzenlemelerin net olmadığı, isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüde düşürebileceği,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde, “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.

Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,  gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Yüklenici ile idarenin, tasfiyenin idare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir.

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi ön kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu şartnamenin Sekizinci Bölüm hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 51 inci maddede yer alan esaslara göre yapılır.

Tasfiye edilmiş işin, ön kabul tarihinden sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yine idarenin yapacağı tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Gerek sözleşmenin feshi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshi hali için durum tespit tutanağında belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işler yapılır.

Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 50 inci maddedeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde idare, hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.” düzenlemesine yer verilmiş, ayrıca, işe ait sözleşme tasarısının 27 nci maddesinde de aynı yönde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu itibarla, sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilmesi gerekmekte olup, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olduğu halde, idarece yapılan söz konusu düzenleme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

               2- Teknik şartnamenin “personelle ilgili hükümler” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Firma aşağıda sayı ve nitelikleri belirtilmiş olan en az 15 kişi çalıştıracaktır. (Yeni birimler açılması halinde ve ihtiyaç duyulduğu takdirde firma çalışan personel sayısını idarenin bilgisi dahilinde arttırabilir.) İşe alınacak olan tüm personel hastanemiz idaresi tarafından mülakata tabi tutulacaktır. Firma mülakatta kabul edilmeyen hiçbir personeli çalıştıramaz. Ayrıca firma işten çıkaracağı işçi için gerekçesiyle birlikte idarenin iznini yazılı bir şekilde alacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

    a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

    b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelenen ihalede, ihale dokümanında işçi alınması ve işten çıkarılmasının idarenin onayına bağlı tutulması 4857 sayılı Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; idarece gerçekleştirilen söz konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul