En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-49
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-49 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-490 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :58
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-49
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik / Hayriye Polat Mecidiye Mahallesi Hark Sokak Fadel Apt. No: 26/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 34245 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37851
Başvuruya konu ihale:
 2007/144738 İhale Kayıt Numaralı “Gaziosmanpaşa İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.24.54.G012/2008-93E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nca 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziosmanpaşa İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik / Hayriye Polat’ın 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartname ve teknik şartnamede 10 adet 2006 model ve üzeri 4x4 çift kabinli kamyonet istenildiği, teknik şartnamede yer alan tablolarda 4x4 kamyonetler için yüklenici tarafından şoför istihdam edilmesi istenmezken aynı teknik şartnamenin 48 inci maddesinde 4x4 kamyonetlerin firma elemanlarınca kullanılacağının belirtildiği, iki madde arasında çelişki olduğu ve teklife esas sağlıklı maliyet hesabı yapılamadığı, teknik şartnamenin 15/f maddesinde; “Araçların görevli olduğu süre zarfında gerek Belediyemize, gerekse 3 üncü şahıslara karşı yüklenici firmanın meydana getireceği zararlar firmanın kendisine aittir. Bu sebeple yapılacak tüm masraflar mahkeme ilamı ve icra takibine gerek olmadan yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, 4x4 kamyonetleri belediyenin kendi personeli kullanacaksa bu şoförlerin karışacağı kazalardan firmanın sorumlu tutulmaması ve ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği,

 

            2) İhale dokümanındaki düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği, ilan ve idari şartnamede yer almamasına rağmen çöp konteynerlerin bakım ve onarım işini de ihale konusu işe sonradan eklendiği, yapılmaması halinde de idari şartnamenin cezalar ve kesintileri düzenleyen 52 nci maddesinde yer almamasına rağmen konteyner başına 250 YTL para cezası öngörüldüğü, söz konusu düzenlemenin maliyeti artırıcı ve katılımı daraltıcı olduğu, 

 

            3) Çöp döküm sahalarının eskiye oranla uzak olmasından kaynaklanabilecek ek maliyetin yükleniciye ait olduğuna ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yüklenicinin 1 adet kazıcı-yükleyici makine ile 2 adet 18 m3 ve 2 adet 7 m3 kapasiteli açık kasa damperli kamyon çalıştırılacağının belirtildiği, bu 4 adet kamyonun ortalama ne kadar yakıt tüketeceğine dair bir düzenleme yapılmadığı, maliyet hesabında tereddüde neden olduğu,

 

           5) Teknik şartnamenin 40 ıncı maddesinde idarenin talebi üzerine 10 adet kar küreme makinesinin istenmesi ve ücretinin ödenmeyeceğinin belirtilmesinin idari şartnamenin 51 inci maddesine aykırı olduğu gibi idari ve teknik şartname arasında çelişki olduğu,

 

            6) Her bir çöp kamyonunda  1 şoför 2 işçi bulundurulacağı, ancak teknik şartnamenin 15 nci maddesinde yer alan tabloya göre günde iki şoför veya şoförün fazla mesai yapması gerektiği, idarece fazla mesainin ödeneceğine ilişkin düzenleme bulunmadığından gerçekçi maliyet hesaplanamadığı, ayrıca teknik şartnamenin 6.2. nci maddesinde çöp kamyonlarının her birinde 1 şoför çalıştırılacağı öngörülmesine rağmen 15 nci maddede 13 m3 lük kamyon için 49 şoför, 7 m3 lük kamyon için 5 şoför, 17 m3 lük kamyon için 22 şoför istenmesinin dokümanın çelişkili olduğunu gösterdiği,

 

            7) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceğinin belirtilerek a1, a2, b1, b2 ve d katsayılarının belirlenmesine rağmen teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde sadece asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkın verileceğinin belirtildiği, fiyat farkının ne şekilde verileceğinin çelişkiden ötürü anlaşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

   1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

               

                İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında yer alan tablonun 14 üncü maddesinde; 4x4 kamyonet çift kabinli 2006 model ve üstü, 9 adedi kar küreme ve tuz aparatlı olmalıdır, 10 adet” düzenlemesi ile,

               

                Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yer alan tablonun 17 nci maddesinde; “4x4 kamyonet (çift kabinli) kontrol hizmetlerinde kullanılacak 2006 model ve üstü 10 adet” düzenlemesi ile,

                

                 Teknik şartnamenin 15 inci maddesinin (f) bendinde; “Araçların görevli olduğu süre zarfında gerek Belediyemize, gerekse 3. şahıslara karşı yüklenici firmanın meydana getireceği zararlar firmanın kendisine aittir. Bu sebeple yapılacak tüm masraflar mahkeme ilamı ve icra takibine gerek olmadan yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 48 inci maddesinde; “Yüklenici şartname gereği kontrol hizmetlerinde tahsis edeceği 10 adet 4x4 aracın 9 adedinde birer adet (toplam dokuz adet) kış şartlarında kullanmak üzere kar bıçağı ve tuz aparatını (tuz serici) araçlarla birlikte teslim edecektir. Bu araçlar firma kontrol elemanları tarafından kullanılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin 49 uncu maddesinde; “Kontrol araçları 24 saat kontrol hizmeti verebilecek durumda bulundurulacaktır. Fazla mesai hallerinde veya gerek görüldüğünde kontrol araçlarına idare şoför tahsis edebilecektir. Bu takdirde yüklenici her hangi bir ücret artışı veya fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır. Kontrol araçları ortalama günde 150 km yol katedecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;İdare, ihale konusu hizmetinin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece, alınacak hizmet işinin niteliğine göre işin yapılmasında zorunlu olan makine ekipman listesinin belirlenmesi ve istenecek araçların ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlarla sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, ihale edilen hizmet işi kapsamında istekliye ait olması gereken giderlerin ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesine ilişkin giderlerle sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, 24 saat kontrol hizmeti verebilecek durumda kullanılacak 2006 model ve üstü 10 adet 4x4 kamyonetin (çift kabinli) firma elemanlarınca kullanılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı halde bu şoför giderlerinin teklife dahil edilmediği gibi  idarenin kullanımına sunulacak araç istenilmesinin, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

               Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Yüklenici firma ilçe sınırları dahilindeki çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapmak zorundadır. Konteynerlerin onarımında kullanılacak olan yedek parçalar yüklenici tarafından temin edilecektir. Kırık ve boyasız konteyner uygulanacak para cezası 250,00 YTL’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

              İlçe sınırları içerisinde yer alan konteynerlerin idareye ait olduğu ve sayısının dokümanda belirtilmediği, konteynerlerin bakım onarım, yedek parça ve boya işlerinin yüklenici tarafından yapılacağının düzenlenmesine rağmen söz konusu giderlerin teklif fiyat içinde yer almadığı, söz konusu düzenlemenin açık ve net olmadığı gibi istekli tarafından teklife dahil edilmeden karşılanmasının istenilmesi ve buna da uyulmadığı zaman konteyner başına 250,00 YTL para cezası verilmesinin mevzuata aykırı olduğu gibi ihaleye katılımı kısıtladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

          

 

 

                  3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

                Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Gerek çöp toplama işi gerekse madde 1’de yer alan diğer işler Temizlik İşleri Müdürlüğünün vereceği program dahilinde yapılacaktır. Toplanan çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halkalı ve Göktürk’te bulunan döküm sahalarına nakledilecektir. Moloz, hafriyat, cüruf ve eski ev mobilyaları gibi kirletici unsurlar idarenin göstereceği döküm sahalarına nakledilecektir. Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat gibi kirletici unsurların döküm yerlerinin bazı nedenlerden dolayı değişmesi durumunda, idarece gösterilecek yeni çöp imha sahasına veya moloz, hafriyat, cüruf, döküm alanlarına nakil yapılacaktır.  Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat döküm sahasının eskiye oranla uzak olmasından kaynaklanabilecek olan ek maliyet için yüklenici firma yeni fiyat talebinde bulunamaz” düzenlemesinin yer aldığı, idarece yapılan düzenlemenin olağanüstü durumda ortaya çıkabilecek yer değişikliğine ilişkin olduğu anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürmeyeceği ve teklif vermeye engel olmayacağından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin ekinde birim fiyat tariflerinde; “18 m3 ve 7 m3 kapasiteli kamyon kiralanması; Toprak yığınları, moloz, cüruf, hafriyat, inşaat atıkları vb. kirletici unsurların nakledilmesi işinde kullanılacak kamyonun günlük kira bedeli, ölçü birimi: gün” olarak verildiği,

 

            Moloz, hafriyat, cüruf ve eski ev mobilyaları gibi kirletici unsurların döküleceği çöp aktarma istasyonu ve çöp depolama sahalarının belli olduğu, ihale konusu ve kapsamı alanında kalan bölgenin sınırları içindeki moloz, hafriyat, cüruf ve eski ev mobilyaları gibi kirletici unsurların günlük 8 saat çalışarak toplanacağı ve idarece gösterilen yerlere taşınacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                 Teknik şartnamenin 40 ıncı maddesinde; “Doğal afet, olağan üstü haller (deprem, sel felaketi, yoğun kar yağışı, yıkıcı ve kaotik sonuçlar doğurabilecek her türlü hallerde) ve idarenin gerekli gördüğü hallerde, idarenin istemesi halinde, yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde ve ihale konusu temizlik işlerinde çalıştırdığı tüm personelini idarenin uygun gördüğü diğer hizmetlerde çalıştırmak zorundadır. Ağır kış şartlarında idarenin talebi halinde yüklenici tretuar üzerindeki karların temizlenmesinde kullanılmak üzere, 10 adet el ile kumandalı kar küreme makinesi temin etmek zorundadır. İdarece ihtiyaç görüldüğü hallerde her türlü taşıma, yükleme ve boşaltma işlemleri yüklenici firma çalışanlarına yaptırılacaktır. Yüklenici firma idarece talep edilen kar küreme makineleri ve işçilerin taşıma, yükleme ve boşaltma işleriyle ilgili olarak ek bir ücret talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            İdarece, alınacak hizmet işinin niteliğine göre işin yapılmasında zorunlu olan makine ekipman listesinin belirlenmesi ve istenecek araçların ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlarla sınırlı olması gerekmektedir. Söz konusu işin içinde kar küreme makinesi ile tretuar üzerindeki karların temizlenmesinin bulunmadığı gibi istekliye maliyet yükleyecek bir giderin teklife dahil edilmesinin ihaleye katılımı engelleyeceği  anlaşılmıştır.

         

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

                 Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin ikinci bendinde; “Gaziosmanpaşa ilçesinden toplanan çöp miktarı ortalama 730 ton/gündür. Yüklenici bu işin yapılması için 4 adet 7 m3, 29 adet 13 m3, 15 adet 17 m3 olmak üzere toplam 48 adet sıkıştırmalı çöp kamyonunu bulundurulacaktır. Çöp kamyonlarında 1 adet ağır vasıta ehliyetli şoför ve 3 işçi istihdam edilecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ekte verilen programına uygun olarak çift vardiyalı çöp toplama işi yapılacaktır. 4 adet 7 m3’lük araçlarda 1 şoför, 2 işçi bulundurulacaktır. Programını tamamlayan çöp kamyonlarının işçi personeli mesaisini ince temizlik yaparak bitirecektir.” düzenlemesi ile,

 

                 Teknik şartnamenin “Araçlar ve Personelle İlgili Hükümler” başlıklı 15 inci maddesinde yapılan düzenlemenin;

 

                                   ARAÇ                                 Sayısı     Gündüz---Gece------Şoför-----İşçi

1-13 m3 lük çöp kamyonu

29

20----------29---------        49---------   147

2-17 m3 lük çöp kamyonu

15

10----------12---------  22--------     66

3-7 m3 lük çöp kamyonu

4

  4---------   1---------           5---------    10

4-6 m3 kapasiteli yol süpürme aracı

8

  8---------   6---------  14---------         

5-4 ton kapasiteli yol yıkama aracı

4

  4---------   2---------    6---------

6-Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı

1

  1---------   1---------    1---------      1

7-18 m3 su kapasiteli arazöz

3

  3---------   1---------    4---------      4    

8-Kazıcı-yükleyici

1

  1---------  yok   --------1---------

9-18 m3 açık kasa kamyon

2

  2---------  yok  ---------2---------

10-7 m3 kapasiteli açık kasa kamyon

2

  2---------  yok---------  2---------

11-4 m3 kapasiteli tıbbi atık aracı

1

  1---------  yok---------  1---------     1

12-Kontrol hizmetinde kullanılacak binek araç

10

10--------- yok---------- 10---------

13-Kontrol hizmetinde kullanılacak motosiklet

30

30--------- yok ----------30---------

14-Kontrol hizmetinde kullanılacak 4x4 kamyonet

10

10--------- yok-----------yok----------

        Şeklinde olduğu,  

 

                 İdarece yapılan düzenleme ile araç sayısı gündüz ve gece olarak çift vardiyalı olarak şoför ve işçi sayısının belirlendiği, idarece yapılan düzenlemeler arasında çelişki olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1.Fiyat farkı verilecektir. 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Fiyat Farkı Kararnamesinin Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre uygulama yapılacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinin yazıldığı ve 48.2. maddesinde de fiyat farkında kullanılacak oranlarla ilgili katsayıların verildiği,

               

                Teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde; “İhaleyi kazanan firmanın teklif ettiği fiyatlar işin süresi boyunca geçerlidir. Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8 inci maddesine göre asgari ücrette meydana gelebilecek artış ve eksilişlere göre fiyat farkı verilecektir. Yüklenici firma bunun dışında hangi nedenle olursa olsun her hangi bir fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           İdarece hazırlanan doküman kapsamında yer alan idari şartnamede, asgari ücret artışı dışındaki fiyat farkına ilişkin formül verildiği halde teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde asgari ücrette meydana gelebilecek artış ve eksilişlere göre fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, ihale dokümanın bir bütün olduğu ve düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından  başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “çöp kamyonu hidrolik sıkıştırmalı 13 m3 lük 29 adet, 17 m3 lük  15 adet ve 7 m3 kapasiteli 4 adet 2005 model ve üstü, süpürme aracı 6 m3 kapasiteli 8 adet 2007 model ve üstü, yıkama aracı 4 adet 2005 model ve üstü, konteyner yıkama ve dezenfekte aracı 1 adet 2004 model ve üstü, arasöz 18 m3 su kapasiteli 3 adet 2005 model ve üstü, kazıcı ve yükleyici 1 adet 2005 model ve üstü, kamyon 18 m3 kapasiteli 2 adet 2004 model ve üstü, kamyon 7 m3 kapasiteli 2 adet 2004 model ve üstü, tıbbi atık aracı 4 m3 kapasiteli 1 adet 2004 model ve üstü, binek aracı 10 adet 2006 model ve üstü, motorsiklet 30 adet 2006 model ve üstü, 4x4 çift kabinli 9 adedi kar küreme ve tuz aparatlı 10 adet 2006 model ve üstü” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarelerce ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülecek makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriterleri öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Nitekim söz konusu ihaleye ait Teknik Şartnamede istenilen araçların teknik özelliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmek suretiyle bu araçlara ilişkin asgari teknik kriterlerin belirlenmiş olduğu görülmüştür.

 

İdarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

İdarece teknik özellikleri belirtilerek asgari teknik kriterleri belirlenen araçlara ilişkin olarak ayrıca ikinci bir kriter getirilerek bu araçlarda model şartı aranmasının katılımı daralttığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

             2) İdarece hazırlanan ihale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, idare tarafından kendisine tahsis edilecek olan şantiye binası, araç bakım ve tamir atelyesini ve içindeki demirbaş malzemelerini içinde yangın, deprem, terör ve dahili suç içeren yangın sigortası yaptıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin 31 no’lu dipnotta, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabilecektir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinden, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Onüç adet ihale dokümanının satın alındığı, bir teklifin sunulduğu, dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Gerek çöp toplama işi gerekse madde 1’de yer alan diğer işler Temizlik İşleri Müdürlüğünün vereceği program dahilinde yapılacaktır. Toplanan çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halkalı ve Göktürk’te bulunan döküm sahalarına nakledilecektir. Moloz, hafriyat, cüruf ve eski ev mobilyaları gibi kirletici unsurlar idarenin göstereceği döküm sahalarına nakledilecektir. Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat gibi kirletici unsurların döküm yerlerinin bazı nedenlerden dolayı değişmesi durumunda, idarece gösterilecek yeni çöp imha sahasına veya moloz, hafriyat, cüruf, döküm alanlarına nakil yapılacaktır.  Çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat döküm sahasının eskiye oranla uzak olmasından kaynaklanabilecek olan ek maliyet için yüklenici firma yeni fiyat talebinde bulunamaz” düzenlemesinin yer aldığı, idarece yapılan düzenlemenin açık ve net olmadığı, çöp imha sahasının veya moloz, hafriyat döküm sahasının değişebileceğinin ihtimal dahilinde mi yoksa böyle bir planın olup olmadığının belli olmadığı, böyle bir değişiklik olacaksa bu durumda eskiye oranla uzak bir mesafe olduğu takdirde oluşacak ek maliyetin yüklenici tarafından karşılanmasının istenilemeyeceği, söz konusu düzenlemenin isteklileri tereddüte düşüreceği,

 

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul