İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-490
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :139
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-490
Şikayetçi:
 Özdemir Yemekçilik Gıda Tem. Taah. İşleri- Nuray ÖZDEMİR Gürselpaşa Mahallesi 75515 Sokak Real Karşısı No:3 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulukışla İlçe Hastanesi Baştabipliği Doğu Mahallesi Hastane Cad. Nu 1 51900 Ulukışla / Niğde
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37448
Başvuruya konu ihale:
  2007/171132 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 2 Personel İle 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.23.91.G012/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulukışla İlçe Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 2 Personel İle 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özdemir Yemekçilik Gıda Tem. Taah. İşleri- Nuray ÖZDEMİR’in 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait doküman içinde yer alan standart formlarda ihale ile ilgisiz ihale kayıt numaralarının bulunduğu, bu durumun idarenin kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu amir hükmüne aykırı olduğu, ihale komisyonunda görevli kişilerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme zorunluluğu başlıklı başlıklı 8 inci maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun görevlilerin ceza sorumluluğu başlıklı 60 ıncı maddesinde yer alan hükümleri dikkate alarak görevlerini yapmaları gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin dilekçe ekine koyduğu, İdari şartnamede işin fiziki miktarı ve türü normal yemek 20.000, diyet yemek 3.000, kahvaltı 7.000= 30.000 öğün olarak yazılı olduğu, sözleşme tasarısında da aynı tanımın yer aldığı, 29.11.2007 tarihinde yapılacak ihalenin sözleşme tasarısında ihale kayıt numarasının 2007/171132, birim fiyat teklif mektubunda 2007/151666, birim fiyat teklif cetvelinde 2007/151666, iş ortaklığı beyannamesinde 2007/151666, KİK027.0/H sayılı standart formda 2007/151666, ortaklık hisse beyanında 2007/151666,  KİK027.2/H sayılı standart formda 2007/151666 yazılı olduğu görülmüştür.

 

                İdareden gönderilen idari şartnamede işin fiziki miktarı ve türü normal yemek 20.000, diyet yemek 3.000, kahvaltı 7.000= 30.000 öğün olarak yazılı olduğu, sözleşme tasarısında 2007/171132, birim fiyat teklif mektubunda 2007/171132, birim fiyat teklif cetvelinde 2007/171132, iş ortaklığı beyannamesinde 2007/171132, KİK027.0/H sayılı standart formda 2007/171132, KİK027.2/H sayılı standart formda 2007/171132, ihale ilanında 2007/171132 yazılı olduğu,

 

               İhaleye teklif veren isteklilerin sunmuş oldukları belgelerde ihale kayıt numarasının 2007/171132 yazılı olduğu görülmüştür.

 

               İdarece 11.10.2007 tarihinde ilanı yapılan 05.11.2007 tarihli 2 personel ile 12 aylık malzemeli yemek pişirme ve sonrası hizmetleri ihalesine çıkıldığı ve ihale kayıt numarasının 2007/151666 olduğu, işin süresinin 01.01.2008 ile 31.12.2008 olduğu, idarece söz konusu ihale iptal edildiğinden tekrar ihale edildiği ve 2007/171132 ihale kayıt numarasını aldığı, başvuru sahibi her ne kadar idarece kendisine verilen standart formlarda 2007/ 151666 ihale kayıt numarasının yazılı olduğunu bildirmişse de idare tarafından gönderilen bilgi belgelerden ihale kayıt numarasının ihale dokümanına doğru yazıldığı, isteklilerin teklif dosyalarında da ihale kayıt numarasının doğru olarak yazılı olduğu, kaldı ki idari şartnamede yapılacak iş ve tarihinin belli olduğu, sözleşme tasarısı ve ilanda yer alan ihale kayıt numaralarının aynı olduğu ihaleye teklif verilmesini engelleyen bir durum olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhaleye ait ihale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Bu ihalede benzer iş olarak hastane, okul, fabrika, öğrenci yurdu vb. yerlerin yemek pişirme ve sonrası hizmetleri işi” düzenlemesi ile,

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Hastane, okul, fabrika yemek pişirme ve sonrası hizmetleri işi” olarak öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır

 

             Benzer iş tanımı, ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili isteklilerin daha önceden edindiği deneyimlerle ilgili olup, bu tanımın, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde, idarelerce rekabet ortamını sağlayıcı biçimde yapılması gerekmektedir. Benzer iş tanımı her ne kadar idari şartname sınırlı sayılmışsa da  ilanda “hastane, okul, fabrika, öğrenci yurdu vb. yerlerin yemek pişirme ve sonrası hizmetleri işi” olarak belirlendiği ve ihaleye katılımı engellemediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan aylık temizlik malzemeleri listesinde “20 Kutu Koku Giderici Ernet (12’lik)”, “ 50 kg Sıvı Cif”, “ 20 kg Cam Temizleme Maddesi (Camsil)” istenileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “…Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” hükmü yer aldığı,

Anılan kanun hükmü ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamede açık bir şekilde “Ernet”, “Cif” ve “Camsil” gibi belirli markaların tarif edilmesinde mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamıştır.

 

Öte yandan İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yüklenici, idareye bildirdiği personel isim listesi dışında ve şartnameye muhalif işçi çalıştırması veya değiştirilmesi istenilen işçinin değiştirilmemesinin tespiti halinde kişi başına günlük 150,00-YTL ceza kesilir” düzenlemesine yer verildiği, 

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer aldığı,

 

Anılan Kanun hükmünün gerekçesinde ise, 4734 sayılı Kanun veya diğer özel kanun hükümleri çerçevesinde yapılan hizmet alımları neticesinde yükleniciler tarafından istihdam edilenlerin, hizmet alımını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklarının, kendilerinin asıl işvereni olduğunu iddia ederek bu kurumların asli kadrolarına atanmayı talep etmekte veya bu kurumlarda uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ya da personel kanunundan yararlandırılma talebinde bulundukları, yapılan düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklarının, hizmet alımı amacıyla sözleşme yaptıkları yükleniciler veya işverenler tarafından istihdam edilenlerin asli işvereni olmadıkları hususuna açıklık getirildiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece idari şartnamedeki tüzel kişi yükleniciye bağlı olarak çalışan personelden değiştirilmesi istenenlerin, işe alınacak ve işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğun anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Bu ihalede benzer iş olarak hastane, okul, fabrika, öğrenci yurdu vb. yerlerin yemek pişirme ve sonrası hizmetleri işi” düzenlemesi ile,

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Hastane, okul, fabrika yemek pişirme ve sonrası hizmetleri işi” olarak öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır

 

             Benzer iş tanımı, ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili isteklilerin daha önceden edindiği deneyimlerle ilgili olup, bu tanımın, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde, idarelerce rekabet ortamını sağlayıcı biçimde yapılması gerekmektedir. Benzer iş tanımı ile yemek yapım işi ve sonrası hizmetlerin sadece hastane, okul, fabrika ile sınırlandırılmış olması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca ilanda benzer iş olarak öğrenci yurdu ve benzeri yerler sayıldığı halde idari şartnamede bu hükümlere yer verilmediği, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……. hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul