İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-491
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :140
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-491
Şikayetçi:
 Uğur Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti., Kabakoz mah. Yeni Terminal Yanı No:3 Karasu/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Şile Devlet Hastanesi Baştabipliği,Balibey Mah. Atatürk Cd. No:1 Şile/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38624
Başvuruya konu ihale:
 2007/168843 İKN|li “10 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.25.80.G013/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şile Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 10 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uğur Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38624 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari şartnamenin 26.3 ncü maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar açıkça belirtilmiş olmasına rağmen ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin giysi bedelleri dahil asgari maliyetin altında kaldığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde “Ayrıca yemek bedeli hastane tarafından karşılanacak olup, çalıştırılacak elemanların günlük yol bedeli sabah akşam 2x26iş günü=52,00 olarak hesaplanıp personele nakit olarak firma tarafından ödenecek ve yol bedeli personel maaş bordrosunda gösterilecektir.Çalıştırılması istenilen personel vasıflı personel olacağından personelin maaşları en az asgari ücret tutarından %10 fazla olacak ve bordroya aynen yansıtılacaktır. Personele yazlık kışlık olarak üzere 2 takım giysi firma tarafından sağlanacak olup,  25X2=50,00YTL olarak hesaplanmıştır.” şeklinde düzenlenmiştir.

           

            İdare tarafından personele verilecek giysinin ayni olarak mı, yoksa nakdi olarak verileceği hususunda yapılan bu düzenleme açık olmamakla birlikte, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 22.06.2005 gün ve 25853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 nci madde ile yapılan değişiklikle “giyecek bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılamayacağı”, Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümünün 13 üncü maddesinde ise “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil edilmeyeceği” belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından idari şartnamede giysi bedeline ilişkin olarak belirleme yapılmak suretiyle belirtilen düzenlemelere aykırı hareket edilmekle birlikte ihaleye katılan isteklilerin bir kısmının giysi bedellerini teklif fiyata dahil ettiği, bir kısmının ise dahil etmediği de birlikte değerlendirildiğinde, çelişki nedeniyle isteklilerin tereddüde düştüğü, bu haliyle tekliflerin sağlıklı hazırlanamadığından ihalenin sağlıklı sonuçlandırılması imkanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Şikayetçinin 05.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 27.12.2007 tarihinde idarece şikayetin esastan sonuçlandırıldığı, şikayet başvurusu sonuçlandırılmadan, 18.12.2007 tarihinde 4734 Sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı, anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul