• Karar No: 2008/UH.Z-492
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :141
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-492
Şikayetçi:
 M P S Madencilik İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hürriyet Mahallesi, 100.Yıl Bulvarı, Güney Sokak, No:23/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Fatsa Belediye Başkanlığı, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Fatsa/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 526
Başvuruya konu ihale:
 2007/184630 İhale Kayıt Numaralı “İş Makinesi Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.00.72.G013/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fatsa Belediye Başkanlığı’nca 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İş Makinesi Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak M P S Madencilik İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 526 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin birinci kısmına ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin ikinci kısmına ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından tekliflerinin birim fiyat teklif mektubu ekindeki birim fiyat cetvelinde sadece rakamla doldurulması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif mektubunun yazı ve rakamla yazıldığı, tekliflerin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedeli hem yazı hem de rakamla yazmış olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

            Başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde; teklif ettiği toplam bedeli hem yazı hem rakamla belirttiği, buna karşın kısmi teklife açık ihalelerde işin kısımlarına ilişkin teklif ettiği bedellerin ayrı ayrı belirlenebilmesi için ayrılmış boşluklara sadece teklif ettiği kısmi bedelleri rakamla yazmış olduğu görülmektedir.

 

            Oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde;

 

Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı şekilde Kamu İhale Kurumunca hazırlanmış birim fiyata ilişkin standart formun 2 nolu dipnotunda;

 

a) Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir.

 

   …….Kısım/Kalem :……=………(KDV  hariç  olarak  rakam  ve yazıyla  ayrı  ayrı  yazılacaktır)

   …….Kısım/Kalem :……=………(KDV  hariç  olarak  rakam  ve yazıyla  ayrı  ayrı  yazılacaktır)

   …….Kısım/Kalem :……=………(KDV  hariç  olarak  rakam  ve yazıyla  ayrı  ayrı  yazılacaktır)

             Toplam   :…….=………(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan hükümlerde teklif mektubunun taşıması gereken şekil şartları ve şekil şartlarına uyulmamasının yaptırımları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Başvuru sahibinin de sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde, mevzuata aykırı bir şekilde işin kısımlarına ilişkin teklif ettiği bedelleri sadece rakamla belirttiği görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin şeklen eksik düzenlendiği anlaşıldığından şikayetçinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

          B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İdari şartnamenin 22 nci maddesinde;

 

          Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı açıkça belirtilecektir. Kısmi tekliflerin verilme şekli: 2 adet iş makinesi kiralanacağından istekliler 2 adet iş makinesine teklif verebilecekleri gibi sadece 1 adet iş makinesine de teklif verebilirler. Ayrıca istekliler üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde kısmi teklife ilişkin bir tanım yapılmamış olup sadece 35 inci maddenin son fıkrasında;

 

  “…İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar itibarıyla yapılır.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Kısmi teklife ilişkin ayrıntılı düzenleme Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılmış olup anılan Tebliğin  XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi / I. Kısmi Teklif başlıklı maddesinde;

 

1- Mal ve Hizmet Alımlarında:

 

İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir.

 

Kısmi teklife açık ihalelerde işin tamamına teklif verilmesi ancak tüm kısımlar için ayrı ayrı teklif vermek suretiyle yapılacaktır. İşin tamamına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan herhangi biri için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda işin tamamına teklif verilmiş olsa bile bu kısım veya kısımlar için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.      

 

Kısmi tekliflere açık ihalelerde, idarelerce ihale dokümanı hazırlanması aşamasında yeterlik kriterleri ve diğer ihale işlemlerinin ihale konusu işin tamamının yaklaşık maliyeti esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise ihale konusu işin bir kısmına teklif veren isteklilerin yeterlikleri değerlendirilirken teminat mektubu, iş deneyim belgesi gibi sadece parasal değer içeren konularda isteklinin teklif mektubunda yer alan her bir mal kaleminin/kısmının teklif bedellerinin tamamı esas alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Birden fazla kaleme/kısma teklif veren isteklilerin teklif bedellerinin toplamı esas alınmak suretiyle yeterlik şartlarını sağlamaları zorunludur. İşin tamamına teklif veren isteklinin ise işin tamamı üzerinden yeterlik değerlerini sağlaması gerekir. 

 

Birden fazla kısma, kaleme teklif verilmesi halinde de teklif kaç kalemden ibaret ise isteklinin bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifi mevcuttur. Dolayısıyla idarece teklif edilen bedel üzerinden verilmesi istenilen belgelerde, istekli her ne kadar birkaç kalemi teklif ediyor ise de teklif tek olduğundan, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden istenilen belge ve geçici teminatı sunacaktır. İsteklinin teklifi birden fazla kalem ya da kısımdan oluşsa bile teklif tek olduğundan istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Bununla birlikte, bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelerde aşağıdaki şartları sağlamak kaydıyla birden fazla sözleşme yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Buna göre; bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve ihale dokümanında da yer verilmek şartıyla istekliler üzerinde kalan kısım/kalemlerin her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanması mümkün olduğundan, isteklinin teklifinin birden fazla kalem ya da kısımdan oluşması halinde, istekli ile tek veya birden fazla sözleşmenin imzalanıp imzalanmayacağı hususunun, öncelikle idari şartnamede belirtilmesi ve her bir kısım için imzalanacak sözleşme tasarısının ihale dokümanı ekinde verilmesi gerekmektedir. Belirtilen duruma münhasıran, geçici teminatlar  ve teklif mektubu teklif edilen kısımlar için ayrı ayrı veya tek düzenlenebilecek, ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacak ve bu hususlar ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet alımı ihaleleri mevzuatı uyarınca aynı özelliklere sahip ve aynı coğrafi alanda kullanılacak 2 adet 4*4 uzar bomlu, beko loder iş makinesi kiralama işinin, kısmi teklife açılabilmesine engel bir hususun olmadığı ortadadır. Ancak idare teklifleri değerlendirirken hem ihalenin sadece 1 inci kısmına teklif vermiş Yusuf ÖZDEMİR’ i 2 nci kısma teklif vermiş gibi değerlendirmiş hem de sadece 1 inci kısma teklif vermiş Kadir ERASLAN’ ı 2 nci kısımda en avantajlı teklif sahibi olarak belirlemiştir. İdare ihalenin her kısmını kendi içerisinde değerlendirerek her kısım için ayrı ayrı en avantajlı teklif sahibi ve ikinci en avantajlı teklif sahibini belirlemesi gerekirken ihaleyi bir bütün kabul edip bu şekilde bir belirleme yapması kısmi teklifin mantığıyla bağdaşmayan bir uygulamadır. Dolayısıyla esasen ihalenin 1 inci kısmına teklif vermiş  Yusuf ÖZDEMİR’ in ve Kadir ERASLAN’ ın tekliflerinin 1 inci kısma alınarak tekrar değerlendirilmesinin gerektiği ve fakat Yusuf ÖZDEMİR’ in teklifinin ihalenin 1 inci kısmında değerlendirmeye alınması ile ihalenin 2 nci kısmında geçerli teklif kalmayacağı anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihalenin birinci kısmına ilişkin işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen ihalenin ikinci kısmına ilişkin işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin birinci kısmına ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin ikinci kısmına ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul