En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-493
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :142
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-493
Şikayetçi:
 Pegasus Nak. Tur. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Rasimpaşa Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak No: 21/5 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kemalpaşa Mah. Çimen Sokak 16400 İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37940
Başvuruya konu ihale:
 2007/134762 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.24.92.G014/2007-95E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pegasus Nak. Tur. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 37940 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale bırakılan firma ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin tekliflerinin asgari maliyetin altında kaldığı, üçüncü sırada yer alan firmanın giyim bedelinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; personele verilecek yol giderleri, için 26 gün (0,50X2= 1,00 YTL) gidiş dönüş olmak üzere aylık 52 adet belediye otobüs bileti (tam) yüklenici tarafından verileceği, yemek giderlerinin hastanede çıkan yemekten bedelsiz karşılanacağı, bir yazlık bir kışlık 2 takım giyecek giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu,  resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında 13,5 gün üç vardiya halinde toplam 39 kişinin çalışacağı ve bu maliyetin teklif dahil olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamede işin 120 işçi ve 1 yönetici ile malzemesiz temizlik hizmeti olduğu, idarenin şikayet üzerine aldığı 25.10.2007 tarihli yazıda, İnegöl Belediyesi taşıma ücretinin KDV dahil 0,60 YTL olduğu, KDV düşülerek belirlenecek bedelin yaklaşık maliyet unsurları içerisinde değerlendirildiği belirtilmiştir.

 

            Bu ihalede, yukarıda belirtilen teklif fiyata dahil masraflar dikkate alınarak yapılan asgari maliyet hesabında, 1.119.166,94 YTL asgari işçilik maliyeti tespit edilmiştir.

 

            İdarenin yazısında belirtilen yol bedeli olan 0,60 YTL den KDV düşülerek ve yuvarlama yapılarak elde edilen ücret olan 0,51 YTL üzerinden yapılan hesaplamada ise, 1.119.944,63 YTL asgari işçilik maliyeti tespit edilmiştir.

 

            Üzerinde ihale kalan istekli ile 2 nci en avantajlı teklif sahibi isteklinin tekliflerinin giyecek giderleri ve diğer zorunlu maliyetler dikkate alındığında asgari işçilik maliyetinin altında olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece, ayni olarak işçilere belediye otobüs bileti verilmesi yönünde düzenleme yapılmasına rağmen aynı düzenlemede parasal tutar belirtildiği, 0,60 YTL’den KDV düşüldüğünde çıkan rakamda yuvarlama yapılmaksızın 0,50 YTL bedelin esas alınarak şartnameye yazıldığı, işçi sayısı ve işin süresi dikkate alındığında yukarıda yapılan asgari işçilik hesaplamalarında tespit edilen tutarlar arasında 777,69 YTL fark olduğu, idarece yol bedeli yönünden parasal tutara hatalı bir şekilde yer verilerek isteklilerin teklif hazırlamalarında tereddüde sevkedildiği ve bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini de etkileyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul