İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-495
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :144
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-495
Şikayetçi:
 Yılkay İnşaat Taah. Tic. ve Toplu Temzl. Ltd. Şti., Cumhuriyet Caddesi Hastaneler Yanı Yılkay Apt. Kat 1 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi BAştabipliği, Eminettin Mahallesi Hastaneler Caddesi No: 1 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37430
Başvuruya konu ihale:
 2007/158034 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.23.93.G014/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Yılkay İnşaat Taah. Tic. ve Toplu Temzl. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37430 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin 24 aylık malzeme ve ilaçlama giderini karşılamadığı,

 

            2) İdarenin hastane olması nedeniyle dokümanda resmi ve dini bayram ile yılbaşı günlerinde çalışma yapılıp yapılmayacağı ve çalışılacaksa kişi sayısının belirtilmesi gerekirken bu konuda düzenleme yapılmadığı, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece teklifleri aşırı düşük bulunan Alnıaçık, Kutsan ve İtemsan firmalarının tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, firmalarca yapılan açıklamalar uygun kabul edilerek ihalenin Alnıaçık firması üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, yüklenicinin 24 ayda işçilere 4 takım olmak üzere idarenin belirleyeceği renkte ve modelde iş elbisesi vereceği, işçilerin yemek ihtiyacının idarede çıkan yemekten karşılanacağı, yol bedelinin her bir işçi için günlük 2,00 YTL’den aylık 52,00 YTL olarak verileceği ve bordroda gösterileceği, ilaçlamanın 24 ayda idarenin belirleyeceği zamanlarda yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde, işin fiziki miktar ve türünün “24 ay 108 kişi ile komple malzemeli temizlik hizmet alımı” şeklinde belirtildiği ve teknik şartnamede de işin 108 kişi ile yapılacağının düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Malzeme, giyim bedeli hariç olmak üzere yol ve sözleşme gideri dahil işin asgari işçilik maliyetinin 2.074.777,29 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Üzerinde ihale kalan firmanın aşırı düşük açıklaması incelendiğinde, işçilerin giyim gideri olarak 1.075,00 YTL öngörüldüğü ve proforma fatura sunulduğu, iş elbisesinin 2,49 YTL maliyetinin olduğu, temizlik ekipmanları için 1.405,00 YTL’lik, temizlik malzemeleri için 31.710,46 YTL’lik proforma fatura sunulduğu, ilaçlama giderine açıklamada yer verilmediği,

 

            İkinci en avantajlı teklif sahibinin (İtemsan) açıklaması incelendiğinde, giyim gideri olarak 2.808,00 YTL, malzeme gideri olarak 49.375,20 YTL, firma kârı olarak da 224,02 YTL öngörüldüğü, malzeme ve giyim maliyetine ilişkin porforma faturaların sunulduğu, malzeme bedeline % 3 sözleşme gideri öngörüldüğü(1.481.256 YTL), ilaçlama giderine açıklamada yer verilmediği,

 

            Kendisinden açıklama istenen diğer firmanın (Kutsan) açıklaması incelendiğinde, giyim gideri olarak 4.320,00 YTL, malzeme gideri olarak 72.000,00 YTL, firma kârı olarak da 25.434,60 YTL öngörüldüğü, malzeme ve giyim maliyetine ilişkin proforma faturaların sunulduğu, % 3 sözleşme ve genel giderler dışında firma tarafından “amortisman vb. giderler” şeklinde belirtilen maliyet kalemi için 24.000,00 YTL öngörüldüğü, ilaçlama giderine ise açıklamada yer verilmediği,

 

            tespit edilmiştir.

 

            İdarenin kalan 3 firmanın teklifini aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirmediği ve açıklama istemediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/H- b  bendinde;

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

            Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” şeklinde açıklama yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesindeki maliyet kalemleri ve yukarıda anılan Tebliğ hükümleri dikkate alındığında, ilaçlama giderinin genel giderler arasında yer almadığı, isteklilerce ilaçlama giderine de teklif bileşenleri içerisinde yer verilmesi ve bu giderin belgelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Aşırı düşük açıklaması yapan isteklilerin açıklamalarının ilaçlama giderini içermemesi nedeniyle uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece, aşırı düşük açıklaması istenen isteklilere gönderilen yazıda; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre tekliflerine açıklık getirmelerinin istendiği, ancak hangi bileşenlerin önemli görüldüğü ve açıklanması gereken maliyet kalemlerinin belirtilmediği, açıklama yapan isteklilerden ikinci en avantajlı teklif sahibi İtemsan firması ile Kutsan firmasının açıklamalarında ilaçlama giderini belirtmemelerine rağmen mevzuatın zorunlu tutmadığı giderlere de yer verdikleri, diğer üç isteklinin teklifinin de idarece aşırı düşük bulunmadığı ve açıklama istenmediği tespit edilmiş olup, bu aşamadan sonra idarece diğer isteklilerin teklifleri yönünden sağlıklı bir şekilde aşırı düşük sorgulaması yapılması imkanı kalmadığından düzeltici işlemle giderilmesi mümkün olmayan mevzuata aykırılık oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayetçinin istekli sıfatını haiz olduğu, bu iddianın dokümana yönelik olması nedeniyle şikayetçinin başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmış olup, bu iddiayı da içeren diğer bir itirazen şikayet başvurusunun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-496 sayılı Kurul kararı ile sonuçlandırıldığı anlaşıldığından İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul