İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-496
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :145
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-496
Şikayetçi:
 Mispak Temizlik Turizm ve Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti., Sinanpaşa Köprübaşı Sokak Kocaoğlu İşhanı No: 7 Beşiktaş / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Eminettin Mahallesi Hastaneler Caddesi No: 1 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38512
Başvuruya konu ihale:
 2007/158034 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.25.42.G014/2008-97E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Mispak Temizlik Turizm ve Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Dokümanda, ilaçlamanın 24 ayda idarenin belirleyeceği aylarda yapılacağının belirtildiği, ancak hangi miktarda ilaç kullanılacağı, hangi periyotlarda ve hangi makine ekipmanla yapılacağının belirtilmediği,

 

            2) Bayram ve resmi tatillerde çalışma yapılıp yapılmayacağının belirtilmediği, kaç kişi ve kaç gün üzerinden hesaplama yapılacağının belirsizlik taşıdığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, yüklenicinin 24 ayda işçilere 4 takım olmak üzere idarenin belirleyeceği renkte ve modelde iş elbisesi vereceği, işçilerin yemek ihtiyacının idarede çıkan yemekten karşılanacağı, yol bedelinin her bir işçi için günlük 2,00 YTL’den aylık 52,00 YTL olarak verileceği ve bordroda gösterileceği, ilaçlamanın 24 ayda idarenin belirleyeceği zamanlarda yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde, işin fiziki miktar ve türünün “24 ay 108 kişi ile komple malzemeli temizlik hizmet alımı” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Genel Şartlar” kısmında, haşere ilaçlamalarının sertifikalı kişilerce yapılması, kullanılan ilaçların adı ve özelliklerinin belirtilmesi ve periyodik olarak iki ayda bir ilaçlamanın yapılması gerektiği, zorunlu hallerde işlemin tekrarının yaptırılacağı belirtilmiştir.

 

            İlaçlamanın bu ihalede asli edim niteliğinde olmadığı, ilaçlama maliyetinin teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, ilaçlamanın yetkili firmalar tarafından standart bir hizmet olarak yapıldığı ve idare tarafından ilaçlamaya ilişkin düzenlemeden 24 ay süre zarfında iki ayda bir ilaçlamanın yapılacağının anlaşıldığı göz önüne alındığında ilaç miktarı ve ekipmanın belirtilmemesinin teklif hazırlanmasını etkilemeyeceği anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, işçilerin günde 7,5 ve haftada 45 saat çalışma zorunlulukları olduğu, teknik şartnamede de 07.00-15.00 vardiyasında 48, 15.00-23.00 vardiyasında 36 ve 23.00-07.00 vardiyasında 24 kişinin çalışacağının belirtildiği, ihale dokümanda resmi, dini bayramlar ile yılbaşı günleri için çalışma öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

            Şikayet konu ihalenin götürü bedel teklif üzerinden yapıldığı, işin süresinin (731 gün) ve çalışacak işçi sayısının (108 kişi) dokümanda açıkça belirtildiği, idare tarafından da resmi tatil çalışması öngörülmediği tespit edildiğinden bu konuda düzenleme yapılmamasının isteklilerce sağlıklı teklif verilmesini etkileyici nitelikte olmadığı anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmamıştır.

           

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulu’nun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-495 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-495 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul