• Karar No: 2008/UH.Z-497
 • Toplantı No: 2008/006
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :146
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-497
Şikayetçi:
 Coşkunerler Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Vatan Cad. Zaviye Sok. Günaydın İşhanı No: 12 K: 1 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Bulvarı 58079 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37277
Başvuruya konu ihale:
 2007/151089 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı ( 01.01.2008-31.12.2008 Tarihleri Arası) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.23.73.G014/2008-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı ( 01.01.2008-31.12.2008 Tarihleri Arası) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Coşkunerler Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37277 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işte çalışacak teknik personel arasında sayılan diyetisyen veya gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı olmamasının iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirtilmemesine gerekçe gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu düzenlemenin teklif verilmesini engellediği,

 

            3) 2008 yılında 366 gün olmasına rağmen işin süresinin 365 gün olarak belirtilmesinin sağlıklı teklif verilmesini engellediği,

 

            4) İşçilerin işe giriş ve çıkışlarının idarenin onayına tabi tutulmasının iş mevzuatına aykırı olduğu,

 

            5) Sigorta teminat limitlerinin belirtilmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            6) Hak edişlerin ödenmesinin bir ay önceki işçi maaşlarının ödendiğine dair belgelerin verilmesine bağlı tutulmasının hakkaniyet ve sözleşme hukukuna aykırı olduğu,

 

            7) İdari şartnamenin 7.1.2 maddesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Gıda Üretim İzin Belgesi”nin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin (7.3.2) maddesinde;

"a) İstekli İhale konusu işi yerine getirmek için aşağıda niteliği ve sayısı belirtilen personeli bulundurmak zorundadır.

l-Diyetisyen veya gıda mühendisi           1 kişi       (Diplomalı)

Aşçıbaşı                                                   1 kişi       (Diplomalı)

Aşçı                                                         2 kişi        (Diplomalı)

Aşçı yardımcısı                                        5 kişi       (Diplomalı)

Pasta ve tatlıcı                                        1 kişi       (Diplomalı)

Bulaşıkçı                                                 2 kişi

Garson                                                   16 kişi

Yönetici                                                   1 kişi

9- Ambar sorumlusu                              1 kişi

TOPLAM                                              30 kişi

b) Diyetisyen veya gıda mühendisinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Diyetisyen veya Gıda mühendisine ait diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulacaktır. Bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şarttır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile teşvik edilecektir. Bu belgelerde istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir" düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede, “Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel Sayısı” başlıklı kısmında da, toplam çalıştırılacak personel sayısının 30 olduğu, çalıştırılacak kişilerin nitelikleri ve sayısının yukarıda yer verilen şartname hükmüyle paralel olarak düzenlendiği, çalışması öngörülen işçiler arasında Diyetisyen veya Gıda Mühendisinin (1 kişi) yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında;

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ihale konusu işin yerine getirilmesinde bulunması gerektiği şeklindeki düzenlemenin, anılan personelin aynı zamanda teknik personel olarak da istihdam edileceği anlamını taşıdığından söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında;

 

Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece, yukarıda yer verilen düzenlemede, 1 aşçıbaşı, 2 aşçı, 5 aşçı yardımcısı, 1 pasta ve tatlıcı için diploma istendiği, bu düzenlemenin teklifle birlikte istenecek belgelere ilişkin bölümde düzenlendiği, bu düzenlemenin yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiş olup, bu düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, işin malzemeli yemek olması ve personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet türü olmaması nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası risk prim oranının belirtilmediği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı Birinci Bölüm/XIII. Kısım/G-6 bendinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ düzenlemesinden, idarelerin sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranını belirtmesi gerektiği, bu nedenle öğün sayısı üzerinden teklif alınan ve malzemeli yemek hizmeti alımı olan bu ihalede, idarece yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı ve düzenlemenin teklif verilmesini etkileyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü olduğu belirtilmiştir. İşin başlangıç ve bitiş tarihi olan 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü bulunmaktadır. Ancak, hak ediş ödemeleri 12 ay üzerinden yapılacağından ve ihalede teklifler öğün sayısı üzerinden alındığından bu düzenleme yönünden ihalenin iptalini gerektirir bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde;

 

"4.Müteahhit, İdarenin haberi ve onayı olmadan personeli değiştiremeyecek, İdarece değiştirilmesi istenecek personel ise müteahhit firma tarafından derhal değiştirilecek, İşe girecek olan personeller Hastane muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görevlendirilen üyelerin birinci derece akrabası olmayacaktır.. Müteahhit çalıştıracağı işçilerin kimliklerini belirleyen listeleri derhal idareye vermeye mecbur olacaktır.

5.Personel işe alım ve işten çıkarma işlemleri; hastane İdaresi tarafından oluşturulacak ve bir üyesi firma tarafından belirlenecek komisyon tarafından yürütülür. Müteahhit firma komisyonun almış olduğu bu karara kesinlikle uyacaktır.

6.Çalıştırılan personel kendi istekleriyle de olsa işten ayrıldıklarında mutlak surette Hastane yönetimine başvuracaklar ve işten ayrılma nedenlerini belirten bir belgeyi, Hastane yönetimine vereceklerdir" düzenlemesi yer almaktadır.

           

4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan düzenlemeden, işçilerin işe alınmaları ve işten çıkarılmalarının idarenin inisiyatifine bırakıldığı anlaşıldığından düzenlemenin yukarıda yer verilen Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan ve idarece hazırlanan sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde;

 

22.1 Yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri ile ilgili hastanede meydana gelebilecek zehirlenme olaylarına karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesi yaptıracaktır.

22.2. Yüklenici yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri ile ilgili hastanede meydana gelebilecek yangın olaylarına karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesi yaptıracaktır.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdareye bu konuda yapılan şikayet başvurusu üzerine verilen cevap yazısında ise; “hizmetin 2008 yılına ait olduğu ve yüklenicinin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere göre sigorta yapma zorunluluğu bulunduğu” belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler ile idarece sigortaya ilişkin yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde sigorta türlerinin belirtildiği, ancak teminat limitlerinin düzenlenmediği, bu nedenle idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmış olup, bu eksikliğin sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde;

 

15. Yüklenici firmaya hak ediş ödenirken ödeme yapılan bir önceki aya ilişkin belgeler( İşçi ücretlerinin işçi adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair belgeler ile bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belge) mutlaka getirilecektir.

 

Ayrıca bu belgeler İdare tarafından mutlaka teyit ettirilecektir, hak ediş tarihinden itibaren hak edişi ödensin veya ödenmesin en geç üç iş günü içerisinde personelin maaşlarını ödemek ve bu ödemeye ait işçilerin maaşlarının hesaplarına aktarıldığına ilişkin banka dekontlarını bir sonraki hak ediş evraklarının içine koymak zorundadır. Yüklenicinin yazılı talebi üzerine hak edişten işçi ücretleri kesilerek işçilerin hesaplarına idaremiz tarafından aktarılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38 inci maddesinin 2 nci fıkrasında.; “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” düzenlemesi bulunmaktadır”

 

İdarece yapılan düzenleme, yukarıda yer verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin hükmü ile paralel mahiyette olup, üçüncü kişiler arasındaki sözleşmeye müdahale niteliğinde olmaması ve işçilerin haklarının korunmasına ilişkin bir düzenleme olması nedeniyle mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1.2 maddesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Gıda Üretim İzin Belgesi”nin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 4 üncü maddesinde; “Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı`na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir….”,
     

     
       
     
                                                                                                                                                            5 inci maddesinde; “Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na tescil ettirerek izin almak zorundadır. Tescil belgesindeki bilgiler ilgililerce gizli tutulur.
      

      
       
      
İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile diğer meslek kuruluşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle yükümlüdür.
      

      
       
      
Gıda sicili, izin ve tescil işlemlerinin esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir…” hükümlerine yer verilmiştir.
     

 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”un “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Valiliklerin (81 il) İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 14.06.2004 tarih ve 09862 sayılı genelgede ise; 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim yerlerine Çalışma İzni verilmesi ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce İl Müdürlüklerine gönderilen “Gıda Üretim İzni Talimatında” ise; 5179 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicil numarası almak zorunda olduğu, çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemlerin 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemlerin yetki alanına göre belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlandığı, bu nedenle işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularının İl Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlara yönlendirilmesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilen üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle “Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” istenileceği, 5179 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi”nin çalışma izni ve gıda sicil belgesi yerine kabul edilerek bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenilmeyeceği belirtilmiştir.

 

5179 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yukarıda yer alan ilgili genelge ve talimatları incelendiğinde;

 

5179 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca; gıda üretim yerlerine Çalışma İzni verilmesi işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ayrıca gıda maddeleri üreten işyerlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na tescil ettirerek izin almak zorunda bulundukları,

 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Kanun gereğince; gıda üreten işyerlerine verilen çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ayrıca çalışma izni ve gıda sicili alan iş yerlerine üretime başlamadan önce “üretim izni” nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilmeye devam edildiği,

 

5179 sayılı Kanun çerçevesinde çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte iken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurma kararı gereğince bu tarihten sonra çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Gıda üreten iş yerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 05.08.2005 tarihinden itibaren çalışma izni ve gıda sicil belgesinin belediye mücavir alanları içerisinde Belediye Başkanlıkları, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından verilecek olduğu anlaşılmakla birlikte; idari şartnamede yer alan hatalı düzenlemenin farklı kurumlarca düzenlenen ve yürürlükte bulunan gıda sicil belgelerinin sunulmasına engel teşkil etmediği ve gıda üretim izin belgesinin ise halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilmekte olduğu tespit edildiğinden, bu belgenin istenmesinin isteklilerin sağlıklı teklif vermesini engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

          İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde, çalışacak işçilerin işe alınmalarında ve işten çıkartılmalarında idareye yetki veren hükümlerin  4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan amir hükme açıkça aykırı olması yanında; bu hükümlerin ileride doğuracağı sonuçlar göz önüne alındığında, ihaleye teklif verilmesini engelleyici ve ihalenin iptalini gerektirir nitelikte de olduğu kanaatiyle, çoğunluk görüşüne katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul