• Karar No: 2008/UH.Z-499
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :148
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-499
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No: 27 33400 Tarsus / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37748
Başvuruya konu ihale:
 2007/157333 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.24.48.G014/2007-93E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37748 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanında  yer alan benzer iş tanımı ile idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının birbirinden farklı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale ilanının 4.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak , İsteklilerin resmi ve özel hastanelerde yapmış oldukları Teknik Destek(Isıtma-Soğutma Sistemleri Bakım Onarım) hizmetleri kabul edilecektir. İş deneyim Belgesini noter onaylı sunulması halinde sözleşme imzalanmadan önce aslı idareye ibraz edilecektir.(özel sektörden iş deneyim belgesi alanlar iş deneyim belgesine ait sözleşme ve faturaların noter onaylı suretlerini teklifle beraber sunacaklardır)” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “İsteklilerin resmi ve özel sektörde yapmış oldukları Teknik Destek(Isıtma-Soğutma Sistemleri Bakım Onarım) hizmetleri kabul edilecektir. İş deneyim Belgesini noter onaylı sunulması halinde sözleşme imzalanmadan önce aslı idareye ibraz edilecektir.(özel sektörden iş deneyim belgesi alanlar iş deneyim belgesine ait sözleşme ve faturaların noter onaylı suretlerini teklifle beraber sunacaklardır)” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

İdarece, doküman alan firmalara idari şartnamede “resmi ve özel hastanelerde yapmış oldukları” ifadesinin sehven eksik yazıldığı yönünde düzeltme yazısı gönderildiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, idarece ilanda yer alan hükmün aynen korunmak istendiği, zeyilname hükmündeki düzeltme yazısı ile doküman hükmünün ilandaki hükümle uyumlu hale getirildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin  2 nci ve 3 üncü fıkralarında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde de; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

           

İdarece, şikayet başvurusu üzerine zeyilname hükmünde olan 26.11.2007 tarihli düzeltme yazısı ile dokümanda benzer iş tanımının  ilanla uyumlu hale getirildiği, doküman alan isteklilere düzeltme yazısının bildirildiği, ancak ihale tarihinin 28.11.2007 olduğu dikkate alındığında idarenin yukarıda anılan Yönetmelik hükmünde yer alan ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar bu değişikliği yapması gerekirken bu süreden sonra yaptığı, bu nedenle zeyilnamenin süresinde yapılmaması nedeniyle benzer iş tanımı konusunda ilan ve doküman hükümleri arasında uyumsuzluk meydana geldiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği 1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul