İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-5
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-5 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-50 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :5
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-5
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı, Abdullatif Yetkin İşhanı, No:69, ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mehmet Akif Ersoy Mah., Cami Caddesi, No:3-4, 34920, Sultanbeyli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34974
Başvuruya konu ihale:
 2007/154667 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.21.87.0078/2008-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34974 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme dikkate alındığında idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiğinin tespit edildiği,

 

            2) İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde; “Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de hastane idaresinin belirlediği sayıda eleman çalıştırılarak güvenlik hizmetlerini aksatmamakla yükümlüdür.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu ihalede özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak tatil günlerinin ve personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin toplam 24 güvenlik elemanı ve 12 ay süre ile “Özel Güvenlik Hizmeti” alımı olduğu, işin yapılacağı yerin Sultanbeyli Devlet Hastanesi ve bağlı semt poliklinikleri olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “Yüklenici işyerinin korunması için azami gayret gösterecektir. Çalıştırılan personelden ve hizmetten kaynaklanacak her türlü zararı tanzimle yükümlüdür.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Şikayet konusu ihalenin “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu anlaşıldığından, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun” “Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası” başlıklı  21 inci maddesinde yer alan; “Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır…” hükmü uyarınca, özel güvenlik hizmeti işini yerine getirenlerin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerine mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının yasal zorunluluk olduğu ve idarece ihale dokümanında ihale konusu işin 5188 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı görüldüğünden, söz konusu özel güvenlik hizmetinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde idarece yüklenici tarafından yaptırılması öngörülen diğer bir sigorta türü ve teminat limitleri belirtilmemiştir.

 

            Diğer yandan; ihale dokümanı incelendiğinde de; sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olan herhangi bir sigorta türü ve teminat limitine ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

 

            İdarece işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyulan herhangi bir sigorta türünün bulunması halinde sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde bu sigorta türü ve teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmesi gerektiği mevzuatta düzenlenmiştir.

 

            Bununla birlikte; söz konusu ihalede kanunen yaptırılması zorunlu bulunan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında sorumluluğu yükleniciye ait olmak üzere diğer bir sigortanın idarece istenildiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmediği görüldüğünden, idarenin ayrıca bir sigorta öngörmediği anlaşılmıştır. Belirtilen nedenlerle; sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiğine ilişkin iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç, benzeri, çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek bütün hukuksal-yönetsel-mali-cezai yükümlülükler, noter harcı ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinin tamamı teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca;

                                          - Yol bedeli olarak aylık İETT akbil ücreti personele nakdi olarak ödenecek ve bordrolarda gösterilecektir. Bu bedel 26 gün üzerinden günlük kişi başı brüt 4,23.-YTL olarak hesaplanmıştır.

                                          -  Yemek Hastanemiz tarafından karşılanacaktır.

                                          -  Personele ödenecek ücret aylık brüt ücretin %25 fazlası olacaktır.

                                          - Giyim bedeli ayni olarak hesaplanmıştır.”,

 

            26.5 maddesinde; “İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5 olarak hesaplanmıştır.  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nin bünyesinde bulunan Ana Bina (bağlı bulunan semt poliklinikleri, idari bürolar ve diğer bölümleri) 7 gün/24 saat süre ile kesintisiz olarak; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin yürütülmesi işidir.”,

 

            “Vardiya ve Çalışma Saatleri” başlıklı 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; “365 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilecek, çalışma usulü ve saatleri ilgili mevzuata uygun olacaktır.”, 4 üncü  fıkrasında; “Resmi ve Dini Bayram günleri ve yılbaşı günü çalışacak personele 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddesine göre işlem yapılacak, ancak bu günlerde çalışanlarına karşılık ilave ücret ödenmeyip, izin kullanmaları sağlanacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

            4857 sayılı İş Kanununun Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma başlıklı 44 üncü maddesinde; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

            “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” VIII/G maddesinde; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” denilmektedir.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci maddesi 4 üncü fıkrasında yer alan; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele bu günlerde çalışmalarının karşılığı olarak ilave ücret ödenmeyerek izin kullandırılacağına ilişkin düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

          Diğer yandan; teknik şartnamede yer alan düzenlemeler uyarınca ihale konusu işin 24 saat kesintisiz yürütüleceği ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde de idarenin belirleyeceği sayıda personelin çalıştırılacağı anlaşılmasına karşın, anılan günlerde çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmediği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve mevcut ihale dokümanı ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personele ödenecek ücretin  hesaplanması mümkün bulunmadığından söz konusu ihalede teklif maliyetinin belirlenemeyeceği ve tekliflerin idarece değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

B - İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin 36.1 bendinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.”, 36.3 bendinde; “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı taktirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar: Yüksek bedelli iş deneyim belgesine sahip olan istekli tercih edilecek olup, birden fazla iş deneyim belgesine sahip olması halinde, iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı (iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim belge tutarlarının toplamı) en yüksek olan isteklinin teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecek ve ihale sonuçlandırılacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve Hizmet Alımlarında Aynı Fiyatın Teklif Edilmesi” başlıklı VIII/K maddesinde; “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 nci maddesinde ise; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” denilmektedir. Bu çerçevede; iş deneyim belgesi istenen hizmet alımı ihalelerinde sunulan iş deneyim belgelerinden tutarı en yüksek olan dikkate alınacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aynı fiyatı teklif eden söz konusu isteklilerin tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi durumunda; sunulan iş deneyim belgelerinden tutarı en yüksek olan dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiğinden, istekliler tarafından birden fazla iş deneyim belgesi sunulması halinde iş deneyim belgeleri tutarları toplanarak bir değerlendirme yapılmaması gerektiği, yine sunulan iş deneyim belgeleri tutarları içerisinden tutarı en yüksek olan iş deneyim belgesi dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, idarece idari şartnamenin 36.3 maddesinde yapılan düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu, bir teklifin geçerli olduğu ve bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul