En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-50
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-50 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-500 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :59
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-50
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 34245 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34257
Başvuruya konu ihale:
 2007/144738 İhale Kayıt Numaralı “Gaziosmanpaşa İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.21.50.G012/2008-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nca 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziosmanpaşa İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak, çöp kamyonları ile çöp toplanması ve nakli ile beton ve asfalt zeminlerde el ile veya makine ile süpürme ve süprüntülerin nakledilmesi işi ve kentsel temizlik ile ilgili işlerin benzer iş olarak kabul edildiği, idari şartnamenin 2. maddesinin (a) fıkrasında işin adının Gaziosmanpaşa ilçesi çöp toplama ve nakli ile genel temizlik işi olarak tanımlandığı, işin adı ile benzer işin birebir aynı olduğu ve rekabetin engellendiği, benzer işin adının daha geniş ve kapsamlı olması ve rekabeti destekleyici olmasının gerektiği, benzer işin bu şekliyle tanımıyla resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda her türlü temizlik hizmeti konusunda faaliyet gösteren firmaların ihaleye katılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                  İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin; a)Adı:Gaziosmanpaşa ilçesi çöp toplama ve nakli ile genel temizlik işi, c) (Fiziki) miktarı ve türü: (Çöp kamyonları ile ortalama 730 ton/gün çöp toplanması ve nakli, 8 adet 6 m3 lük süpürme aracı, 4 adet 4 m3 lük yol yıkama aracı, 1 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, 3 adet 18 m3 lük arasöz, 1 adet kazıyıcı yükleyici, 2 adet 18 m3 lük açık kasa damperli kamyon, 2 adet 7 m3 lük açık kasa damperli kamyon, 1 adet 4 m3 lük tıbbi atık aracı, 10 adet binek aracı, 30 adet motorsiklet, 10 adet 4x4 kamyonet kiralanması ve 645 işçi ile günlük ortalama 645 da alanın elle süpürülmesi hizmet alımı işidir.” düzenlemesi ile,  

           

               İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak çöp kamyonları ile çöp toplanması ve nakli ile beton asfalt zeminlerde el ile veya makine ile süpürme ve süprüntülerin nakledilmesi işi ve kentsel temizlik ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile,

 

     Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir….

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait benzer iş tanımı uyarınca; çöp toplama, şehir temizliği, çöp nakli veya beton asfalt zeminlerde el ile veya makine ile süpürme ve süprüntülerin nakledilmesi işlerinin ayrı ayrı veya bir arada yapılmalarına ilişkin iş deneyimlerinin benzer iş tanımı kapsamında kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu iş çöp toplama, şehir temizliği, çöp nakli veya beton asfalt zeminlerde el ile veya makine ile süpürme ve süprüntülerin nakledilmesi işlerinin tümünü kapsamasına karşın ilan ve ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımı gereğince söz konusu işlerin gerek ayrı ayrı gerekse bir arada yapılmalarına ilişkin iş deneyim belgelerinin idareye sunulabileceği anlaşılmış olup; ilanın 4.4 ve idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yer alan benzer iş  tanımı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesi; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir…” hükmüne uygun bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

             1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında yer alan tablonun 14 üncü maddesinde; 4x4 kamyonet çift kabinli 2006 model ve üstü, 9 adedi kar küreme ve tuz aparatlı olmalıdır, 10 adet” düzenlemesi ile,

               

             Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yer alan tablonun 17 nci maddesinde; “4x4 kamyonet (çift kabinli) kontrol hizmetlerinde kullanılacak 2006 model ve üstü 10 adet” düzenlemesi ile,

                

             Teknik şartnamenin 15 inci maddesinin (f) bendinde; “Araçların görevli olduğu süre zarfında gerek Belediyemize, gerekse 3. şahıslara karşı yüklenici firmanın meydana getireceği zararlar firmanın kendisine aittir. Bu sebeple yapılacak tüm masraflar mahkeme ilamı ve icra takibine gerek olmadan yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 48 inci maddesinde; “Yüklenici şartname gereği kontrol hizmetlerinde tahsis edeceği 10 adet 4x4 aracın 9 adedinde birer adet (toplam dokuz adet) kış şartlarında kullanmak üzere kar bıçağı ve tuz aparatını (tuz serici) araçlarla birlikte teslim edecektir. Bu araçlar firma kontrol elemanları tarafından kullanılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin 49 uncu maddesinde; “Kontrol araçları 24 saat kontrol hizmeti verebilecek durumda bulundurulacaktır. Fazla mesai hallerinde veya gerek görüldüğünde kontrol araçlarına idare şoför tahsis edebilecektir. Bu takdirde yüklenici her hangi bir ücret artışı veya fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır. Kontrol araçları ortalama günde 150 km yol katedecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;İdare, ihale konusu hizmetinin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece, alınacak hizmet işinin niteliğine göre işin yapılmasında zorunlu olan makine ekipman listesinin belirlenmesi ve istenecek araçların ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlarla sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, ihale edilen hizmet işi kapsamında istekliye ait olması gereken giderlerin ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesine ilişkin giderlerle sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, 24 saat kontrol hizmeti verebilecek durumda kullanılacak 2006 model ve üstü 10 adet 4x4 kamyonetin (çift kabinli) firma elemanlarınca kullanılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı halde bu şoför giderlerinin teklife dahil edilmediği gibi  idarenin kullanımına sunulacak araç istenilmesinin, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

                

           2)Teknik şartnamenin 40 ıncı maddesinde; “Doğal afet, olağan üstü haller (deprem, sel felaketi, yoğun kar yağışı, yıkıcı ve kaotik sonuçlar doğurabilecek her türlü hallerde) ve idarenin gerekli gördüğü hallerde, idarenin istemesi halinde, yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde ve ihale konusu temizlik işlerinde çalıştırdığı tüm personelini idarenin uygun gördüğü diğer hizmetlerde çalıştırmak zorundadır. Ağır kış şartlarında idarenin talebi halinde yüklenici tretuar üzerindeki karların temizlenmesinde kullanılmak üzere, 10 adet el ile kumandalı kar küreme makinesi temin etmek zorundadır. İdarece ihtiyaç görüldüğü hallerde her türlü taşıma, yükleme ve boşaltma işlemleri yüklenici firma çalışanlarına yaptırılacaktır. Yüklenici firma idarece talep edilen kar küreme makineleri ve işçilerin taşıma, yükleme ve boşaltma işleriyle ilgili olarak ek bir ücret talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            İdarece, alınacak hizmet işinin niteliğine göre işin yapılmasında zorunlu olan makine ekipman listesinin belirlenmesi ve istenecek araçların ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet işinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlarla sınırlı olması gerekmektedir. Söz konusu işin içinde kar küreme makinesi ile tretuar üzerindeki karların temizlenmesinin bulunmadığı gibi istekliye maliyet yükleyecek bir giderin teklife dahil edilmesinin ihaleye katılımı engelleyeceği  anlaşılmıştır.

 

          3) İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1.Fiyat farkı verilecektir. 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Fiyat Farkı Kararnamesinin Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre uygulama yapılacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinin yazıldığı ve 48.2. maddesinde de fiyat farkında kullanılacak oranlarla ilgili katsayıların verildiği,

               

              Teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde; “İhaleyi kazanan firmanın teklif ettiği fiyatlar işin süresi boyunca geçerlidir. Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8 inci maddesine göre asgari ücrette meydana gelebilecek artış ve eksilişlere göre fiyat farkı verilecektir. Yüklenici firma bunun dışında hangi nedenle olursa olsun her hangi bir fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                İdarece hazırlanan doküman kapsamında yer alan idari şartnamede asgari ücret artışı dışındaki fiyat farkına ilişkin formül verildiği halde teknik şartnamenin 44 üncü maddesinde asgari ücrette meydana gelebilecek artış ve eksilişlere göre fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, ihale dokümanın bir bütün olduğu ve düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından  dokümandaki söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “çöp kamyonu hidrolik sıkıştırmalı 13 m3 lük 29 adet, 17 m3 lük  15 adet ve 7 m3 kapasiteli 4 adet 2005 model ve üstü, süpürme aracı 6 m3 kapasiteli 8 adet 2007 model ve üstü, yıkama aracı 4 adet 2005 model ve üstü, konteyner yıkama ve dezenfekte aracı 1 adet 2004 model ve üstü, arasöz 18 m3 su kapasiteli 3 adet 2005 model ve üstü, kazıcı ve yükleyici 1 adet 2005 model ve üstü, kamyon 18 m3 kapasiteli 2 adet 2004 model ve üstü, kamyon 7 m3 kapasiteli 2 adet 2004 model ve üstü, tıbbi atık aracı 4 m3 kapasiteli 1 adet 2004 model ve üstü, binek aracı 10 adet 2006 model ve üstü, motorsiklet 30 adet 2006 model ve üstü, 4x4 çift kabinli 9 adedi kar küreme ve tuz aparatlı 10 adet 2006 model ve üstü” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarelerce ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülecek makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriterleri öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Nitekim söz konusu ihaleye ait Teknik Şartnamede istenilen araçların teknik özelliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmek suretiyle bu araçlara ilişkin asgari teknik kriterlerin belirlenmiş olduğu görülmüştür.

 

İdarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

İdarece teknik özellikleri belirtilerek asgari teknik kriterleri belirlenen araçlara ilişkin olarak ayrıca ikinci bir kriter getirilerek bu araçlarda model şartı aranmasının katılımı daralttığı sonucuna ulaşılmıştır.

            

            5) İdarece hazırlanan ihale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, idare tarafından kendisine tahsis edilecek olan şantiye binası, araç bakım ve tamir atelyesini ve içindeki demirbaş malzemelerini içinde yangın, deprem, terör ve dahili suç içeren yangın sigortası yaptıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin 31 no’lu dipnotta, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigortalanmaya ilişkin sorumluluğun kime ait olduğunun belirtilmesinin yanında, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabilecektir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinden, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

              6) Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Yüklenici firma ilçe sınırları dahilindeki çöp konteynerlerin bakım ve onarımlarını yapmak zorundadır. Konteynerlerin onarımında kullanılacak olan yedek parçalar yüklenici tarafından temin edilecektir. Kırık ve boyasız konteynere  uygulanacak para cezası 250,00 YTL’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                   İlçe sınırları içerisinde yer alan konteynerlerin idareye ait olduğu ve sayısının dokümanda belirtilmediği, konteynırların bakım onarım, yedek parça ve boya işlerinin yüklenici tarafından yapılacağının düzenlenmesine rağmen söz konusu giderlerin teklif fiyat içinde yer almayacağı, söz konusu düzenlemenin açık ve net olmadığı gibi istekli tarafından teklife dahil edilmeden karşılanmasının istenilmesi ve buna da uyulmadığı zaman konteyner başına 250,00 YTL para cezası verilmesinin mevzuata aykırı olduğu gibi ihaleye katılımı kısıtlayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihale 07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-49 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul