İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-500
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :149
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-500
Şikayetçi:
 Merve Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., Sur Huzur Yapı Koop. Dicle Kent Bulvarı B7 Blok No:27 H.Evleri / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kemalpaşa Mah. Çimen Sok. 16400 İnegöl / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35221
Başvuruya konu ihale:
 2007/134762 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.22.08.G014/2007-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.11.2007 tarih ve 35221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine 14.12.2007 tarih 2007/AK.H-2208.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verildiği,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede yol ücretinin işçilere  52 bilet olmak üzere ayni olarak verileceğinin ve bir bilet ücretinin 0,50 YTL olduğunun belirtildiği, bilet ücretinin KDV dahil  0,60 YTL ve KDV hariç 0,51 YTL, aradaki fark olan işçi başına 0,01 YTL maliyetin yıllık toplam 748,80 YTL olması nedeniyle idarece 0,50 YTL olarak belirtilmesinin teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; personele verilecek yol giderleri, için 26 gün (0,50X2= 1,00 YTL) gidiş dönüş olmak üzere aylık 52 adet belediye otobüs biletinin (tam) yüklenici tarafından verileceği, yemek giderlerinin hastanede çıkan yemekten bedelsiz karşılanacağı, bir yazlık bir kışlık 2 takım giyecek giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu,  resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında 13,5 gün üç vardiya halinde toplam 39 kişinin çalışacağı ve bu maliyetin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamede işin 120 işçi ve 1 yönetici ile malzemesiz temizlik hizmeti olduğu, idarenin şikayet üzerine aldığı 25.10.2007 tarihli yazıda, İnegöl Belediyesi taşıma ücretinin KDV dahil 0,60 YTL olduğu, KDV düşülerek belirlenecek bedelin yaklaşık maliyet unsurları içerisinde değerlendirildiği belirtilmiştir.

 

            Bu ihalede, yukarıda belirtilen teklif fiyata dahil masraflar dikkate alınarak yapılan asgari maliyet hesabında, 1.119.166,94 YTL asgari işçilik maliyeti tespit edilmiştir.

 

            İdarenin yazısında belirtilen yol bedeli olan 0,60 YTL den KDV düşülerek ve yuvarlama yapılarak elde edilen ücret olan 0,51 YTL üzerinden yapılan hesaplamada ise,  1.119.944,63 YTL asgari işçilik maliyeti tespit edilmiştir.

 

            İdarece, ayni olarak işçilere belediye otobüs bileti verilmesi yönünde düzenleme yapılmasına rağmen aynı düzenlemede parasal tutar belirtildiği, 0,60 YTL’den  KDV düşüldüğünde çıkan rakamda yuvarlama yapılmaksızın 0,50 YTL bedelin esas alınarak şartnameye yazıldığı, işçi sayısı ve işin süresi dikkate alındığında yukarıda yapılan asgari işçilik hesaplamalarında tespit edilen tutarlar arasında 777,69 YTL fark olduğu, idarece yol bedeli yönünden parasal tutara hatalı bir şekilde yer verilerek isteklilerin teklif hazırlamalarında tereddüde sevkedildiği ve bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini de etkileyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulu’nun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-493 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-493 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul