İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-502
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :151
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-502
Şikayetçi:
 MCA Bilgi İşlem Ltd. Şti., Cevizlidere Mahallesi 14. Cadde No: 2/16 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı, Güllerpınarı Mah. İzzetazakoğlu Cad. No: 58 07400 Alanya / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37671
Başvuruya konu ihale:
 2007/165728 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayacı Kesme-Bağlama ve Sayaç Okuma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.41.G015/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Belediyesi Başkanlığınca 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Sayacı Kesme-Bağlama ve Sayaç Okuma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak MCA Bilgi İşlem Ltd. Şti.nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin bila tarihli tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37671 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; % 3’lük sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 339.952,44 YTL olmasına rağmen, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve bu nedenle de  tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu işte 10 adet düz işçi, 1 tekniker, 3 usta ve 3 kalfa çalıştırılacak olup, teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, aynı şartnamenin 26.3 maddesinde, 26 gün üzerinden günlük brüt 7,00 YTL yemek bedelinin, tekniker için asgari ücretin % 127 fazlası, usta için % 138 fazlası ve kalfa için % 79 fazlası aylık ödemenin teklif fiyata dahil olduğu ve iş kazaları ile meslek hastalıkları risk prim oranının % 2 olarak tespit edildiği hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde, yemek bedelinin sadece asgari ücretle çalışan işçilere ödeneceği belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, yüklenici tarafından işçilere giydirilmek üzere 2 takım kışlık ve 2 takım yazlık iş kıyafetleri ile kişi başı birer eldiven, şapka, içi astarsız dize kadar lastik çizme temin edileceği hususuna yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işte, 26 gün üzerinden 7,00 YTL yemek bedeli, işçilere ödenecek aylık ücret, % 2’lik iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı ve sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı, 1 adet tekniker için 20.024,44 YTL, 3 adet usta için 62.984,46 YTL, 9 adet kalfa için 142.111,32 YTL ve 10 adet düz işçi için 114.830,58 YTL olup, toplamda 339.950,80 YTL’dir.

 

            İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamında, ihale konusu işte çalıştırılacak kalfa, usta ve teknikere ilişkin maliyet hesaplanırken, 1 işçinin brüt maaşına işveren payı, işveren işsizlik primi, risk oranının eklendiği, bulunan tutara, % 25’lik müteahhitlik karı eklenerek, toplamda (kişi) x (ay) üzerinden hesaplama yapıldığı, diğer taraftan, düz işçilere ilişkin maliyet hesaplamasında, günlük brüt 7,00 YTL yemek bedelinin hesaba dahil edildiği ve yine % 25’lik müteahhitlik karı eklenerek, toplamda (kişi) x (ay) üzerinden hesaplama yapıldığı, ayrıca teknik şartnamede öngörülen giyeceğin hesaplamaya dahil edilmediği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

          Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliğinde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.”, yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Sonuç olarak, başvuru konusu ihalede asgari işçilik maliyet tutarının giyim hariç ve diğer maliyet kalemleri ve sözleşme giderleri dahil 339.950,80 YTL olduğu, diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 339.952,32 YTL olduğu, ayrıca, yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamında, giyeceğin hesaplamaya dahil edilmediği dikkate alındığında, idarenin yaklaşık maliyeti bu doğrultuda yeniden değerlendirerek, yaklaşık maliyete ve/veya diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak belirleyeceği teklif sahiplerinden, teklifte önemli görüldüğü bileşenlerle ilgili belgelendirilmek suretiyle yapılacak yazılı açıklamaları istemesi gerekirken, bu hususlara aykırı olarak ihaleyi karara bağlaması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamındaki ihale onay belgesinde, ihale yetkilisi olarak su ve kanalizasyon müdürünün gösterildiği, diğer taraftan, aynı kişinin 05.11.2007 tarihli yazıda ihale komisyonu asil üyesi olarak görevlendirildiği ve komisyon kararı ve tutanaklarda, ihale komisyonu üyesi ve ihale yetkilisi olarak bu kişinin imzasının bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde “B. İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlığı altında, ihale yetkilisinin ihale komisyonunda görev alamayacağı ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale yetkilisinin ihale komisyonunda görev alması mümkün bulunmamasına rağmen, ihale yetkilisi sıfatını haiz kişinin, aynı zamanda ihale komisyonu asil üyesi olarak görevlendirilmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul