İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-505
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :154
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-505
Şikayetçi:
 Çağ Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti., Çelebiler Mahallesi 126. Cadde No: 13 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği,32500 Eğirdir / ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37404
Başvuruya konu ihale:
 2007/166327 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.24.01.G015/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliğince 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağ Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamadan ihale kararının verildiği,

 

            2) İdare her ne kadar dokümana karşı yapılan başvurularını, teklif verildikten sonra dokümana şikayet başvurusunda bulunulamaz gerekçesiyle reddetmiş olsa da, idarenin, şartnamede % 2 olarak belirlediği meslek hastalıkları ve iş kazaları risk prim oranını % 1,5 olarak uygulayamayacağı, 

 

            3) İhalenin yapıldığı gün istekliye verilmesi zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı istendiğinde, belgelerin ertesi gün kontrol edileceği söylenmesine rağmen, ihalenin yapıldığı gün ihale kararının verildiği, bu kararın bir gün sonra onaylanmasının noter onaylı olarak istenen belgeler başta olmak üzere, evrak kontrolünün yapılmadığı gibi bir izlenim doğurduğu, bu nedenle istenen belgelerin Kurumca kontrol edilmesi gerektiği, idarenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı davranması nedeniyle, anılan Kanunun 60 ıncı maddesine göre işlem yapılması gerektiği, ayrıca, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan kendileri üzerinde bırakılması gerektiği  iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartname ile ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin 14 İşçi ile 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımına ilişkin olduğu belirtilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, personelin yol giderinin 26 gün üzerinden günlük 2,80 YTL olarak hesaplanacağı, giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu, ayrıca, aynı şartnamenin 7.3.2 maddesinde, istekliler tarafından mali sorumluluk sigortası yaptırılacağı hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 6.2.3 maddesinde, resmi ve dini bayramlarda çalışılacak toplam gün sayısı 67,5 gün olarak belirtiliş ve aynı şartnamenin 6.5.3 maddesinde temin edilecek giyeceğe ilişkin listeye ve 4.16 maddesinde kullanılacak ekipmana ilişkin listeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Teklif fiyata dahil masraflar dikkate alındığında, yol, aylık ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve %3’lük sözleşme ve genel giderler dahil ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı, 140.522,07 YTL’dir.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Yol, aylık ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve %3’lük sözleşme ve genel giderler dahil ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı, 140.522,07 YTL olup, bu tutara, giyecek, mali sorumluluk sigortası gibi maliyet kalemlerinin de ekleneceği hususu ile istekliler tarafından teklif edilen fiyatlar birlikte değerlendirildiğinde, idarece anılan Kanun hükmüne göre teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilecek isteklilerden, teklifte önemli gördüğü bileşenlerle ilgili belgelendirilmek suretiyle yazılı açıklama istenilmesi gerektiği halde, böyle bir tespit ve değerlendirme yapılmamasında  mevzuat hükümlerine  uyarlık bulunmamıştır.

 

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 26.5 maddesinde, iş kazaları ile meslek hastalıkları risk prim oranının % 2 olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Diğer, taraftan, idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tutarı tespit çalışmaları kapsamında bu oranın % 2 olarak dikkate alındığı, ancak Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında ilgili sigorta müdürlüğünden bu prim oranının sorulduğuna ilişkin bilge ve/veya belgeye rastlanmamıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde, “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            İş kazaları meslek hastalıkları risk prim oranının % 2 olarak dikkate alınması durumunda, asgari işçilik maliyet tutarı 140.522,07 YTL olup, bu oranın % 1,5 olarak belirlenmesi durumunda aynı tutar, 139.945,81 YTL’dir.

 

            Bu itibarla, idarece iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılması gerekirken, söz konusu işlemlerin idarece gerçekleştirilmediği, ayrıca, söz konusu prim oranının % 1,5 olarak belirlenmesi durumunda asgari işçilik maliyet tutarı ile yaklaşık maliyet tutarının yukarıda belirtildiği şekilde daha düşük olacağı ve isteklilerin de tekliflerini buna göre sunacağı dikkate alındığında, söz konusu hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, 22.11.2007 tarihinde düzenlenen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın bulunduğu, bununla birlikte, bu belgenin şikayetçi tarafından ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretlerinin istenildiğine ilişkin bilgi ve/veya belgeye rastlanılmamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” hususuna ilişkin olarak, “İhaleye katılan isteklilerin hem kendileri hem de diğer istekliler tarafından idareye sunulan belgeler ve teklif tutarları ile geçici teminatlarının durumu konusunda ilk oturumda bilgi sahibi olmaları gerekmekte olup, bu işlemlerin en sağlıklı şekilde yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen saydamlık, güvenirlik, rekabet ve kamuoyu denetimi ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak üzere uygulama yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir.

Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilecek, bu işlemler tamamlanmadan oturum kapatılamayacaktır.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının onaylı suretini almak isteyenlere ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretlerinin verilmesi ve bu işlemler tamamlanmadan oturumun kapatılamaması gerekmekle birlikte, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, 22.11.2007 tarihinde düzenlenen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın bulunduğu, bununla birlikte, bu belgenin şikayetçi tarafından ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretlerinin istenildiğine ilişkin bilgi ve/veya belgeye rastlanılmadığından, dosya üzerinden yapılan incelemeye göre şikayetçinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

   Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalenin “14 İşçi ile 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, idari şartnamenin 7.4 maddesi ile ihale ilanının 4.4 maddesinde, benzer işin “Resmi veya özel yataklı sağlık tesislerinde yapılan özel güvenlik hizmet alımı işi” şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, benzer iş tanımının ihale ilanı ve ihale dokümanında, ihale konusu işten daha geniş bir şekilde tanımlanması ve ihaleye katılımda rekabeti daraltıcı nitelikte olmaması gerekirken, idarece öngörülen ve “yataklı sağlık tesislerinde” yapılan özel güvenlik hizmet alımı ile sınırlı tutulan benzer iş tanımının, mevzuat hükümlerine aykırı olduğu söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul