• Karar No: 2008/UH.Z-507
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :157
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-507
Şikayetçi:
 Arkan Gıda İnş. Nak. Akaryakıt Özel Güv. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Evren Sanayi Sitesi, 3. Cad., 31. Sokak, No: 42/44 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Şehitlik Mah., Meteroloji Cad., No: 42/b 63150 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38301
Başvuruya konu ihale:
 2007/164951 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.01.2008 tarih ve 08.25.20.G022/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Arkan Gıda İnş. Nak. Akaryakıt Özel Güv. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 inci maddesinin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” alt başlıklı 3.2 bendinde; ihaleye katılım yeterliği kriterleri olarak yapılan düzenlemelerin ihalenin yapıldığı il merkezi dışından ihaleye iştirak edecek olan isteklilerin katılımını daralttığı ve rekabet koşullarının oluşmasını engellediği,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3.3 maddesinde “Gıda Güvenliği Sistemi (TSE-ISO-EN-22000)” düzenlemesinin yapıldığı ve söz konusu düzenlemeyle istenilen standardın ihale konusu işle ilgili olmadığı ihaleye katılımı daralttığı gibi rekabet koşullarının oluşmasını engelleyerek ihalenin kamu yararına sonuçlanmasına olumsuz etki edeceği,

3) Yine idari şartnamenin benzer iş tanımının yapıldığı 7.4 üncü maddesinde yapılan düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı ve rekabet koşullarının oluşmasını engellediği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde:

 

“1. TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğünden alınmış üretim yaptığı mutfağa ait Gıda Üretim İzin belgesi

2. Şanlıurfa Belediyesinden alınmış gıda üreten iş yerlerine ait Gıda Sicil belgesi,

3. Şanlıurfa Belediyesinden alınmış Gayri Sıhhi Müesseselere ait Açma ve Çalışma ruhsatı,

4. Firmalar mutfaklarının bulunduğu yerin açık adresini yazılı olarak beyan edecektir.

5. Firma günlük 1500 kişiye yemek üretim kapasiteli (Mutfak kişi başına en az 3 çeşit yemek hazırlamaya elverişli olacaktır.) TOBB onaylı Kapasite Raporu”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeyle idarece isteklilerden Şanlıurfa şehrindeki ilgili idarelerden alacakları yeterlik belgelerinin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlgili düzenlemenin işyeri adresleri Şanlıurfa şehri dışında yer alan isteklilerin ihaleye teklif vermelerini engellediği ve rekabet ortamını daralttığı görüldüğünden, başvuru sahibi bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3  maddesinde; “İstekli kendi adına düzenlenmiş ve yemek üretimini TSE ve ISO Standardlarına uygun olarak kendi mutfağında ürettiğini gösterir:

 

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri           

1. Çevre Yönetim Sistemi (TSE-ISO-EN 14000)

2. Kalite Yönetim Sistemi (TSE-ISO-EN 9000)

3. Gıda Güvenliği Sistemi (TSE-ISO-EN 22000)

           

Ortak girişim olması halinde yemek üretim tesisine ilişkin tüm belgeler pilot firmaya ait olacaktır.Bu belgenin aslı veya Noter tasdikli örneğinin verilmesi

            Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirilme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Kurumu Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sordurduğunun, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edidiği duyurulan belgelendirilme kuruluşları tarafından düzenlenen ve Türkak Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sosyal Sorumluluk (SA 8000) ve Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgelerine ilişkin olarak 29.11.2006 ve 05.03.2007 tarihli Kurum yazılarıyla ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan görüş talep edilmiştir,

 

Türk Akreditasyon Kurumu’nun 13.03.2007 tarihli cevap yazısında: “…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında yer alan;

 

          “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Sonuç olarak, incelenen ihalede “Gıda Güvenliği Sistemi (TSE-ISO-EN 22000) belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde; ihale konusu işin adının: “2008 Yılı Hazır Yemek Alımı” olarak belirtildiği, anılan şartnamenin 7.4 maddesinde ise; “Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü yemek işini yapmış olmak.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmaktadır.

 

Daha önce Kamu İhale Bülteninde 26.10.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının 4.4 üncü maddesindeki; “Bu ihalede benzer iş olarak , İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan, Acil servisi, poliklinikleri, yoğun bakımları, ameliyathaneleri ve laboratuvarları olan özel hastaneler, vakıf hastaneleri, devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri gibi yataklı sağlık kurumlarının yemek işini yapmış olmak” şeklindeki düzenlemeye idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde de yer verildiği, 01.01.2007 tarihli düzeltme ilanıyla ise benzer iş tanımının: “Her türlü yemek alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde değiştirildiği, anılan düzenlemeye uygun olarak idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinin; “Her türlü yemek alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği ve 01.01.2007 tarihinde istekli olabileceklere gönderilen zeyilnameyle bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale konusu benzer işi tanımlayan düzeltme ilanındaki değişiklikle zeyilnamedeki değişikliğin aynı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama YönetmeliğininTanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde: “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri…ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan benzer iş tanımının ihale konusu işi kapsadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde şikayet başvurusunda  bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; isteklilerin kendi adına düzenlenmiş ve yemek üretimini TSE ve ISO Standardlarına uygun olarak kendi mutfağında ürettiğini gösterir Çevre Yönetim Sistemi (TSE-ISO-EN 14001) belgesinin aslını veya Noter tasdikli örneğini vermesi istenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi...kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmüne;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinde İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

 

            İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" başlıklı alt maddesinde,…

            2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir…

            Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamede istenilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, kuruluşun çevre yönetim sisteminin çevre yönetim standardına uygunluğunu göstermektedir.

 

Çevre yönetim standartları, faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak, çevre ile ilgili icraat ve başarıların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmakta, ekonomik ve çevreye yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda kuruluşlara yardımcı olmak için, yönetim gerekleriyle bütünleştirilmiş olan etkin bir Çevre Yönetim Sisteminin başlıca unsurlarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

 

İhale konusu işe ait idari şartnameden ihale konusu işin 2008 yılı yemek alımı işinden, teknik şartnameden ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hasta ile hastane nöbetçi personeline kendi mutfağında yemek pişirme, yemeği taşıma, servis yapma ve bulaşık yıkama işinden oluştuğu dikkate alındığında ve çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarenin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında sayarak bu belgeyi başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak istemesinin gerekli olmadığı görüldüğünden, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

                                                                                       

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği  1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul