İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-51
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-51 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-510 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :60
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-51
Şikayetçi:
 Tokgöz Gıda Paz. Tem. Tic. Ltd. Şti. Ali Çetinkaya Cad. No:27 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği Güllerpınarı Mah. 07400 Alanya / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38567
Başvuruya konu ihale:
 2007/165042 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı (Genel Temizlik, Bilgisayar Personel Hizmet Alımı, Teknik Servis Hizmet Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.25.77.G012/2008-96 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı (Genel Temizlik, Bilgisayar Personel Hizmet Alımı, Teknik Servis Hizmet Alımı)”  ihalesine ilişkin olarak Tokgöz Gıda Paz. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarih ve 38567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı genel temizlik % 2, bilgisayar pers. % 1,5, teknik bina içi % 3,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 16-335 ek sayılı Genelgede; “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı..” şeklinde düzenlendiği, dolayısıyla idarece yapılan düzenleme ile teklife etki eden bir hatada bulunulduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler: kamu veya özel sektör yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye bağlı, personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği, yapılacak işlerin genel temizlik, bilgisayar kullanacak personel hizmet alımı ve teknik servis personel hizmeti alımı olduğu, bu işlerin hizmet verilen yerlerde aynı veya çok benzer özelliklerde yapıldığı, yataklı tedavi kurumlarında herhangi bir farklılık arz etmediği, benzer iş tanımının sınırlanarak ihaleye katılımın engellendiği,

 

            3) İhale ilanının 4.3.3 üncü maddesinde; “Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan temizlik veya bilgisayar personeli veya teknik personel hizmetleri ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE veya ISO kalite belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenilemeyeceği, idarelerin hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmaları gerektiği halde idarece bu hususlara dikkat edilmediği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 18.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 24.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

          İncelenen ihalede,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul