İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-510
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :160
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-510
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi, Hulusi Kılıçarslan Sok., Ormancı Apt. Altı No: 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah., Eski Bolu Cad., Kalıcı İş Merkezleri, C Blok DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37985
Başvuruya konu ihale:
 2007/160152 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Nakli, Çevre Temizliği ve Tıbbi Atıkların Taşınması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.24.84.G022/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Nakli, Çevre Temizliği ve Tıbbi Atıkların Taşınması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 37985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanının incelenmesi sonucunda, idari şartnamenin 7.3.4/d maddesinde 22.07.2005 tarih ve 25833 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği isteklinin tıbbi atık taşıma lisansına sahip olması gerektiğinin düzenlendiği, konuyla ilgili mevzuat hükümleri gereğince, tıbbi atık taşımasında kullanılan araçların bağlı olduğu kuruluşun ve gerekli teknik donanıma haiz araçların tıbbi atık taşıma yetki belgesine sahip olmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte tıbbi atık taşıyan firma için verilen yetki belgesinde araca ilişkin bilgilere de yer verildiği, firma için verilen yetki belgesinin alınabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip tıbbi atık taşıma araçlarının tasarruf altında bulundurulmasının gerekli olduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılım aşamasında araçlara ilişkin yetki belgesi istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunduğu, Kamu İhale Kurulu’nun emsal kararlarına aykırı olduğu ve bu haliyle de 4734 sayılı kanunun 5 inci, Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu için ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4./d maddesinde: “2872 Sayılı Çevre Kanununun, 22.07.2005 tarih ve 25883 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği isteklinin Tıbbi Atık Taşıma Lisansına sahip olması gerekmektedir…” ifadesine yer verildiği, idari şartnamenin 7.3.4/d maddesinde de aynı yönde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale ilanının “ihale konusu işin niteliği, türü, miktarı” başlıklı 2.a maddesinde ve idari şartnamenin 2.c maddesinde işin niteliği ve türü “547 Gün Süre ve 220 Kişi ile Çöp Toplama Nakli, Çevre Temizliği ve Tıbbi Atıkların Taşınması İşi” olarak belirlenmiştir.

 

            2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar;

a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”,

 

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.”,

 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Yönetmelikte geçen;…Lisans: Bu Yönetmelik gereğince tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.”,

 

“Mülki amirlerin görev ve yetkileri” başlıklı 7 nci  maddesinde; “Mahallin en büyük mülki amiri;


c) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, lisans verilen araç, belediye ve firmalarla ilgili bilgileri yıl sonunda Bakanlığa göndermekle,


görevli ve yetkilidir.”,

 

“Tıbbi atık taşıma araçlarına lisans alınması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. Bu amaçla EK-4’de belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans üç yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.”,

 

            “Tıbbi Atıkların Taşınması Amacıyla Valiliklere Yapılacak Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi ve Belgeler” başlıklı EK-4 bölümünde,

“a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

1) Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası,

2) Aracın tipi,

3) Plaka numarası ve şasi numarası,

4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,

5) Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

6) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

7) Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor

8) Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi.

 

b) Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluşun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

1) Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası,

2) Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

3) Araç sayısı,

4) Lisans alacak araçların plakaları,

5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan  tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

6) Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası.”

 

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda anılan yönetmelik hükümleri gereğince, tıbbi atık taşımasında kullanılan araçların bağlı olduğu kuruluşun ve gerekli teknik donanıma haiz araçların tıbbi atık taşıma yetki belgesine sahip olmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte, tıbbi atık taşıyan firma için verilen yetki belgesinde araca ilişkin bilgilere de yer verildiği, firma için verilen yetki belgesinin alınabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip tıbbi atık taşıma araçlarının tasarruf altında bulundurulmasının gerekli olduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılım aşamasında tıbbi atık taşıma lisansı istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunduğu ve bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

1) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Müteahhit personelin aynı renkte tek tip kıyafet ile çalıştıracaktır. Müteahhit tarafından personel verilecek kıyafetin tipini, rengini ve kıyafetin kalitesini Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tayin eder. İş elbisesinin arkasında “Düzce Belediyesi” yazılacaktır. Kıyafetler kirli, yırtık, çok bol veya çok dar olmayacaktır. Yağmurlu ve karlı günlerde işçilere yağmurluk ve kışlık gocuk verilecektir. En az iki takım tek tip iş elbisesi, postal ve çizme verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin ilgili düzenlemesinde personele verilecek iş elbisesinin niteliğine ilişkin herhangi bir tanımlama yer almamaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII. Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinin 13 üncü bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamedeki ilgili düzenlemede personelin iş elbisesinin niteliğine ilişkin açıklamaya yer verilmediğinden ilgili düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul