• Karar No: 2008/UH.Z-511
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :161
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-511
Şikayetçi:
 Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti., Ziya Gökalp Caddesi No:22/17 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı,Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesi No:16 Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 512
Başvuruya konu ihale:
 2007/169285 İhale Kayıt Numaralı “Halkalı 5 Pafta 551 Parsel Açık Hava Sahnesi Düzenleme Uygulama Projesi Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.00.74.0075/2008-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

              Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Halkalı 5 Pafta 551 Parsel Açık Hava Sahnesi Düzenleme Uygulama Projesi Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, sundukları;

 

            1) Ortaklık hisse beyannamesinin mevzuata uymadığı,

 

            2) İş hacmini gösterir belgelerin eksik olduğu,

 

gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uyarlığı bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale idari şartnamesinin 7.1.m maddesinde isteklilerden ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname istenmektedir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünde;           

            b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Tebliğ hükmüne göre beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde da teklif sahibi, beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmadığını işaretleyecek, ortaklık/hisse durumuna ilişkin tabloyu  doldurmayacaktır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan ortaklık hisse beyannamesinin incelenmesi sonucunda beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmadığına ilişkin kutunun işaretlendiği, diğer taraftan ortaklığın bulunması durumunda ortaklık bilgilerinin yazıldığı tablonun başvuru sahibi tarafından herhangi bir ortaklık veya hisseye ilişkin bilgilerle değil, kendi bilgileri ile doldurulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin sunduğu ortaklık hisse beyannamesinin idare tarafından uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde;

 

            İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri Özeti ile belgelendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasının tetkikinden serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış 2006 yılına ilişkin gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı J/2 kısmında; “İstekliler iş hacmine ilişkin yeterliklerini, gelir tablosu veya taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunarak tevsik edeceklerdir. İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği işler; mal alımlarında toplam satış geliri, hizmet alımlarında toplam hizmet geliri, yapım işlerinde ise yapım işleri geliri olarak alınacaktır” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hükümlere göre istekliler iş hacmine ilişkin yeterliklerini tevsik etmek için ya gelir tablosu ya da  taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

            İdare, başvuru sahibinin teklifi kapsamında gelir tablosunun yanı sıra iş hacmine ilişkin olarak hak ediş, sözleşme, fatura gibi belgelerin bulunmamasını teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak belirtmiştir. Yukarıda atıfta bulunulan mevzuat hükümlerine göre istekliler tarafından gelir tablosunun sunulmadığı durumda iş hacmini tevsik etmek için sözü edilen bu belgelerin sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından usulüne uygun gelir tablosu sunulduğu için hak ediş, sözleşme, fatura gibi belgelerin sunulması gerekmediğinden başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş hacmine ilişkin belgelerin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.        

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale idari şartnamesinin 7.1.m maddesinde isteklilerden ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname istenmektedir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünde;           

            b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

            c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:


 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu tebliğ hükmüne göre beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde teklif sahibi, beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmadığını işaretleyecek, ortaklık/hisse durumuna ilişkin tabloyu  doldurmayacaktır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan ortaklık hisse beyannamesinin incelenmesi sonucunda  beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmadığına ilişkin kutunun işaretlendiği, diğer taraftan ortaklığın bulunması takdirinde ortaklık bilgilerinin yazıldığı tablonun başvuru sahibi tarafından kendi bilgileri ile doldurulduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin sunduğu ortaklık hisse beyannamesinin idare tarafından uygun bulunmamasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 üncü maddesinde;

 

            İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri Özeti ile belgelendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasının tetkikinden serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış 2006 yılına ilişkin gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı J/2 kısmında; “İstekliler iş hacmine ilişkin yeterliklerini, gelir tablosu veya taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunarak tevsik edeceklerdir. İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği işler; mal alımlarında toplam satış geliri, hizmet alımlarında toplam hizmet geliri, yapım işlerinde ise yapım işleri geliri olarak alınacaktır” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hükümlere göre istekliler iş hacmine ilişkin yeterliklerini tevsik etmek için ya gelir tablosu ya da  taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

            İdare, başvuru sahibinin sunduğu iş hacmine ilişkin belgeleri, hak ediş, sözleşme, fatura gibi belgelerin olmaması gerekçesiyle mevzuata uyarsız bulmuştur. Yukarıda atıfta bulunulan mevzuat hükümlerine göre istekliler gelir tablosu sunmadığı takdirde iş hacmini tevsik etmek için bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi usulüne uygun gelir tablosu sunduğu için hak ediş, sözleşme, fatura gibi belgeleri sunması gerekmediğinden başvuru sahibinin sunduğu iş hacmine ilişkin belgelerin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 
Yukarıda açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uygun bulunmadığı yönündeki düşüncemle, Kurulun çoğunluk kararına katılmıyorum

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul