İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-512
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :164
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-512
Şikayetçi:
 Koçkaya İlaçlama Taşm. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., F.Çakmak Caddesi Bey-Han İşhanı K 4/72 No:69 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Kazova Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Caddesi No:83 60300 Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2059
Başvuruya konu ihale:
 2007/175565 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, Kalorifer Yakılması ve Bakım Onarım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.02.77.0203/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Kazova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, Kalorifer Yakılması ve Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koçkaya İlaçlama Taşm. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarih ve 2059 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ekip sorumlusuna asgari ücretin %15 fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenlemeye  teknik şartnamede yer verildiği, mevzuata göre teklif fiyata dahil edilmesi gereken tüm maliyet kalemlerine ilişkin düzenlemelerin idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” maddesi altında yapılması gerektiği, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ihale dokümanı nedeniyle asgari maliyetin altında teklif sunarak hak kaybına uğradıkları iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; çalıştırılacak işçilerden birinin eğitim durumu dikkate alınarak şef olarak görevlendirileceği, şef olarak görevlendirilen personele asgari ücretin %15 fazlasının ödeneceği ve bu fazla ödemenin yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenlemeye idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar”  maddesi altında yer verilmediği, bu düzenlemenin teknik şartnamenin “Çalıştırılacak işçilerde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 12 nci maddesi altında yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme uyarınca, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı maddesinde yapılması gereken, şef olarak görevlendirilen personele asgari ücretin %15 fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte ise de, ihaleye teklif sunan başvuru sahibinin teklif mektubunda, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiğine dair beyanda bulunarak teklifini verdiği anlaşıldığından iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler” başlıklı 3 ncü maddesinde; “(2) İstekliler, tekliflerini sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

 

          (3) Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi" zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar. Ön yeterlik başvurusunda bulunanlar ön yeterlik ilanı veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar.” açıklaması yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik olarak şikayette bulunduğu anlaşıldığından, başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, başvurunun ehliyet yönünden reddi halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

                                                                                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul