İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-513
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :165
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-513
Şikayetçi:
 Şen İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Gaffar Efendi Sok. Güder İşhanı No:46 Kat 3 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2158
Başvuruya konu ihale:
 2007/156598 İhale Kayıt Numaralı “7.Grup Muhtelif Belediye Mülkleri Genel Bakım Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.03.06.0203/2008-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7. Grup Muhtelif  Belediye Mülkleri Genel Bakım Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Şen İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarih ve 2158 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) “TKİ parkı ve sosyal tesisler inşaatı” işinde proje müdürü olarak çalışan Nihat KAYA adına düzenlenen iş denetleme belgesinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği hususunun, belgeyi düzenleyen Zeytinburnu Belediye Başkanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Anahtar teknik personel olarak gösterdikleri İnşaat Mühendisi Mahmut Murat YILMAZ ve Mimar Methi SUNGUR’a ait meslek odası kayıt belgelerinin teklif dosyası içinde bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale tarihinde ilgili meslek odalarından alınmış kayıt belgelerinin teklif dosyası içerisine konulmamış olmasının düşünülemeyeceği,

 

            2) İdareye yaptıkları şikayet başvurusuna verilen cevapta sundukları iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığının belirtildiği, sundukları iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu,

            iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin iş deneyim belgesi olarak, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından, “TKİ parkı ve sosyal tesisler inşaatı” işinde proje müdürü olarak çalışan Nihat KAYA adına düzenlenen iş denetleme belgesini sunduğu görülmüştür.

 

İdarenin 27.12.2007 tarihli yazısıyla, sunulan iş deneyim belgesinin Proje Müdürü sıfatıyla Harita Mühendisi Nihat KAYA adına düzenlenen iş denetleme belgesi olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler adına iş denetleme belgesi düzenlenemeyeceğinden bahisle, başvuru sahibinin şikayet başvurusunu reddettiği anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 54 ncü maddesinde; “Mühendisler veya mimarlar :
1 ) İş Denetleme Belgesi; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.”

 

            2) İş Yönetme Belgesi; En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla yönettikleri işlere ilişkin olarak, sözleşme konusu iş kapsamında idareye bildirilmiş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara, …iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca, “TKİ parkı ve sosyal tesisler inşaatı” işinde proje müdürü olarak çalışan Nihat KAYA adına iş yönetme belgesi düzenlenmesi gerekirken, iş denetleme belgesi düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle başvuruya konu ihalede, Nihat KAYA adına mevzuata aykırı olarak düzenlenen iş denetleme belgesini sunan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 13.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) “TKİ parkı ve sosyal tesisler inşaatı” işinde proje müdürü olarak çalışan Nihat KAYA adına düzenlenen iş denetleme belgesinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği hususunun, belgeyi düzenleyen Zeytinburnu Belediye Başkanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul