İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-519
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :186
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-519
Şikayetçi:
 Mustafa Köksal- Köksal Ticaret, Meydan Yeri No 28 66200 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No 9 66200 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2515
Başvuruya konu ihale:
 2007/196925 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Kullanıcısı Veri Giriş Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 07.03.22.0092/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Kullanıcısı Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Köksal’ın 23.01.2008 tarih ve 2515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince başvuru dilekçesi ve eklerinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile ihale üzerinde kalan isteklinin bildirilmediği,

 

            2) İş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, tamamen bilgi eksikliğine dayalı hatanın tamamlatılması gerektiği,

 

            3) İhale ilanının 4.3.2 maddesi kapsamında 4 yıllık fakülte mezunu anahtar teknik personel belgelerini sundukları, sundukları bahse konu belgelerin yapılan düzenlemeye uygun olduğu, diğer taraftan belgelerin tamamlatılması kapsamında da değerlendirme yapılmasının mümkün olduğu

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran karar alınmadan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı ve kararın usulüne uygun alınmadığı tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü yer almaktadır. İdarece şikayeti esastan sonuçlandıran karar alınmadığından anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği başvurunun ilgili idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince başvuru dilekçesi ve eklerinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

  
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul