En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-520
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :6
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-520
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu 79/20 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kepez Belediye Başkanlığı, Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Nu 4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37213
Başvuruya konu ihale:
 2007/147041 İhale Kayıt Numaralı “145 Kişi İle 12 Ay Süreli (01.01.2008-31.12.2008) Genel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.77.0022/2008-82E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kepez Belediye Başkanlığı’nca 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “145 Kişi İle 12 Ay Süreli (01.01.2008-31.12.2008) Genel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İş kıyafetlerinin niteliklerine ilişkin belirleyici kriterlere yer verilmediği,

 

            2) Kalite yönetim sistem belgesi istenildiği halde kapsamının belli olmadığı,

 

            3) Teknik şartnamede işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin hükmün İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamede bahsedilen yönetici personelin toplam işçi sayısına dahil edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 26.1 maddesinde, giyim bedelinin (ayni) teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiştir. Teknik şartnamenin “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri” başlıklı 13 üncü maddesinde ise,

 

            “a) İşçilerin özel tek tip kıyafeti olacaktır. İşin niteliğine göre yüklenici işçilere çalışma dönemi için işin niteliğine ve işçinin çalıştığı iş ortamına uygun; 1 takım yazlık, 1 takım kışlık olmak üzere 2 adet iş elbisesi verecektir. Ayrıca yine yazlık ve kışlık olmak üzere çalışan personele 2 adet ayakkabı verecektir. Kurumun görüşü alınarak yaptırılan kıyafet, idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinin arkasında yüklenici firmanın ismi belirtilecektir. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir...” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

             İhale konusu işte, 5 farklı grupta 145 adet işçi çalıştırılacak olup, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin teklif fiyata dahil olduğu öngörülmüştür. Bu düzenlemeden tüm işçiler için giyim bedelinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Teknik şartnamede ise, “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri” düzenlenmiştir. Diğer işçilere ilişkin belirleme yapılmadığı gibi, temizlik işçileri için ise sadece bir takım iş elbisesi denilmiş ve bunun neden oluştuğu belirtilmemiş, kıyafetin idarenin görüşü alınarak yaptırılacağı, idarece uygun görüldükten sonra kullanılacağı gibi teklif verme aşamasında belirsizlik yaratan hususlara yer verildiği anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, “İstekliler firmalarına ait kalite yönetim sistem belgesini idareye ibraz edeceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır. İhale konusu iş, 76 adet düz işçi, 45 adet usta, 8 adet tekniker, 9 adet iş makinesi operatörü, 7 adet mühendisin 12 ay süreyle çalıştırılmasına yönelik genel hizmet alımı olarak belirlenmiştir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi olarak ifade edilen belgeden TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi veya TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin istenildiği anlaşılmakta olup belgenin kapsamı firmaların faaliyetlerine göre değişecektir. İdarece kalite yönetim sistem belgesi istenilmekte olup belgenin kapsamı yönünden bir sınırlandırma yapılmamıştır, bu durum teklif vermeye engel olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 12.a maddesinde, “Yüklenici firma idarenin haberi olmadan sık sık personel değiştirmeyecektir. Zorunlu hallerde ise işçi alımlarının ay başında, işçi çıkarılmasının ise ay sonunda olmasına dikkat edilecek, ay ortasında işçi çıkarılmayacaktır. İşe alınan işçiler idarece kaydı yapıldıktan sonra işe başlayacak, çıkan işçiler ise idareden evraklarını iade almadan işten ayrılmayacaktır. İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenilen personel ikinci ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir. Yüklenici firma çalıştıracağı işçilerin kimliklerini belirleyen listeyi idareye vermeye zorunludur” düzenlemesi ve  

 

Teknik şartnamenin 14.c maddesinde ise, “Yürürlükteki tüm mevzuat ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkartılması, ve sair konularda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olup, idare bu konuda sorumlu sayılmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. 

 

Bu düzenlemelerde, personelin belediye tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeyerek çalıştırılmayacağının hükme bağlanmasının İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmekte olup, yukarıdaki iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, işçileri işe alma ve işten  çıkartma yetkisinin firmaya ait olduğunun açıkça düzenlendiği görülmektedir.

 

“İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenilen personel ikinci ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir.” hükmü ise Teknik şartnamenin 14.c maddesindeki hükümle çelişkili olup 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale sözleşme ve şartnamelerine, “İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,” yönünde hükümlerin konulmasının yasak olduğu hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 ve 7.3.2 maddelerinde toplam 145 personel çalıştırılacağı öngörülmüş olup teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Personel Sayısı” başlıklı 4 üncü maddesinde,

 

            “76 adet düz işçi,

            45 adet usta (İnşaat ustası, su tesisatçısı, marangoz, tamirci vb.)

            8 adet tekniker (harita, elektrik, bilgisayar, iş makinesi tamircisi, halka ilişkiler)

            9 adet iş makinesi operatörü,

            7 adet mühendis (inşaat müh.,elektrik müh.,makine müh., mimar-şehir plancısı) olup

            TOPLAM: 145 kişidir. (Hizmet sunumu aşamasında firmanın işi gereği bulundurması zorunlu olan firma yöneticisi için Kurumumuz herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.)” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Yine teknik şartnamenin 12.b maddesinde ise, “Temizlik personelinin başına sevk ve idaresinden anlayan tecrübeli bir yönetici (erkek ise askerlik görevini yapmış ve en az lise mezunu olacak) görevlendirilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Bu düzenlemelerden çalıştırılacak yönetici personelin toplam 145 kişinin dışında olduğu ve bu kişiye idarece bir ücret ödenmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde,

 

“14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup idarece yapılan düzenlemenin bu açıklamalara aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak tespit edilen mevzuata aykırılıklar ihalenin iptalini gerektirmekte ise de iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihalede iptal kararı verilemeyeceğinden tespit edilen aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

          İnceleme konusu ihalede;

 

          1) Çalışacak işçilerin işten çıkartılmalarında idareye yetki veren  teknik şartnamenin 12.a maddesindeki “ İdarece  yazılı olarak değiştirilmesi istenilen personel ikinci ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir.” düzenlemenin 4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan amir hükme açıkça aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılığın  ihalenin iptalini gerektirir nitelikte olduğu kanaatiyle, ihaleyi yapan idareye bildirilmesine karar verilen mevzuata aykırılıklar arasında söz konusu aykırılığa da yer verilmesi gerektiği,

 

2) İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul