En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-521
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :8
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-521
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd. Şti. (Eski Ünvanı Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.) VEKİLİ: Av.Hüseyin AYAN Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han Nu:145/1 Cebeci-Dörtyol/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Baştabipliği
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 3910
Başvuruya konu ihale:
 2007/6528 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 08.25.94.0041/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd. Şti. (Eski Ünvanı Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.) Vekili’nin 26.12.2007 tarih ve 3910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; dilekçenin ilgili idareye gönderilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibi tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesine sunulan 22.08.2007 tarihli dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayete konu ihale kararı hakkında Kamu İhale Kurulunun 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1412 sayılı kararı ile geçerli tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği,

 

İdarece anılan karar uygulanarak teklifin maliyet bileşenlerine ilişkin piyasa şartlarında gerçekçi bedeller öngörmeyen  isteklinin üzerine bırakıldığı, ihale komisyon kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine bu defa Kurulun 02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2202 sayılı kararı ile ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu tespit edilerek, ihale komisyon kararının iptali ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (a) bendine göre düzeltici işlem olarak belirlendiği,

 

Kamu İhale Kurulunun bahse konu kararının, Kurumun  resmi internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte gerekçeli karar beklenilmeksizin 19.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği,

 

İhalenin iptaline ilişkin idarenin karara gerekçe olarak teklif geçerlik sürelerinin dolmuş olması, şikayet sürecinin uzaması nedeniyle 10 aylık ihale süresinin yarıdan fazlasının aşılmış olması, bu aşamadan sonra iki yıllık yeni bir ihale yapılmasının hem zaman açısından hem maddi açıdan daha ekonomik olması gerekçeleriyle iptal edildiği,

 

Oysa, telif geçerlik süresinin dolması durumunda yapılacak işlemlerin Kamu İhale Genel Tebliğinde XIII.M maddesinde düzenlendiği,

 

İdarenin daha önce pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği özel güvenlik hizmet alımında ihale üzerinde bırakılan firmanın elbise ve ekipman temin etmeden işe başlaması nedeniyle firmalarınca yasal ollara başvurulması nedeniyle firmalarının idarece adeta cezalandırıldığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Dava dilekçesine konu haleye ilişkin şikayet süreci aşağıda özetlenmiştir.

 

1)İhale komisyonunca, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihale kararı alınması üzerine eski ticari unvanı Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. olan şikayetçi Ayan Güvenlik Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusunun idarece uygun görülmemesi üzerine 19.03.2007 tarih ve 8508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

Kamu İhale Kurulunun 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1412 sayılı kararı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca isteklilerin teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilerek ihalenin sonuçlandırılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği,

 

2) Bu defa ihale komisyonunca 2007/UHZ-1412 sayılı Kurul kararı uyarınca isteklilerden maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenilerek en düşük teklif sahibi isteklinin açıklamalarının yeterli görülmesi üzerine idareye şikayet yolu tüketilerek 14.06.2007 tarih ve  17189 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

Anılan başvuru üzerine, Kamu İhale Kurulunca 02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2202 sayılı kararı ile; en düşük teklif veren isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının gerçekçi piyasa şartlarını yansıtmadığından aşırı düşük teklif olduğu, bu teklifin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine mevzuata uygun olarak devam edilmesine karar verildiği,

 

3) Kamu İhale Kurulunca  2007/UH.Z-2202 sayılı karar ile düzeltici işlem belirlenmesi üzerine ihale komisyonunca teklifler yeniden değerlendirilerek 19.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği,

 

belirlenmiştir.

 

Yukarıda özetlenen şikayet sürecinde en son karar olan 19.07.2007 tarihli ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyon kararı, incelenen başvuruya konu karar olup başvuru hakkında hukuki inceleme ve değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İhalenin iptaline ilişkin kesinleşen ihale kararının 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca şikayetçiye 26.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından kesinleşen ihale kararı hakkında 30.07.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunarak bu karara karşı 06.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmasının ardından 22.08.2007 tarihli dilekçe ile ihalenin iptaline karşı Ankara 13. İdare Mahkemesine dava açıldığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Mahkemenin, 19.10.2007 tarih ve E:2007/2108, K:2007/1489 sayılı kararıyla “... 2577 sayılı Yasanın 15/1-e maddesi uyarınca dava dilekçesinin görevli idari mercii olan Kamu İhale Kurumuna tevdiine” karar verilerek, dava dilekçesi 25.12.2007 tarihinde Kuruma intikal ettirilmiştir.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesinde, idari yargı yerlerinde dava açılmadan önce idari bir kuruluşa başvurulması yasa ile öngörülmesi durumunda, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzünden söz edileceği, bu durumda da dava dilekçesinin görevli idari kuruluşa gönderilmesine karar verileceği, yargı yerine başvuru tarihi, merciine başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvurunun incelenmesini teminen idareden istenilen belgelerden, şikayetçi tarafından 06.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarece dava tarihinden önce şikayetin reddine ilişkin herhangi bir karar alınmadığı, dava dilekçesi ve eklerinde de aksine bir bilgi/belge bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “ İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanunun aktarılan hükmüne göre; Kuruma itirazen şikayet başvuruda bulunabilmesi için öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunulması ve bu başvuru üzerine idarece otuz gün içinde bir karara alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun görülmemesi üzerine karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması mümkündür.

 

Bu durumda, idarece gönderilen belgelere göre şikayet üzerine idarece henüz bir karar alınmadan ve şikayet başvurusunda bulunduktan sonra idarenin karar alması için 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 30 günlük süre tamamlanmadan 22.08.2007 tarihinde dava açıldığı açıktır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak; dava açıldığı tarih itibariyle idareye şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen sürecin tamamlanmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde ihaleyi yapan idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dava dilekçesinin idareye gönderilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

          İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak şikayet dilekçesi ve eklerinin Sağlık Bakanlığı’na da  gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul