İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-522
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :9
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-522
Şikayetçi:
 Umut Görüntüleme ve Laboratuvarlar Grubu Ltd. Şti. Vekili: Av. Osman Onur ÖZ İlkiz Sokak No: 20/1 Sıhhiye ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad. No: 61 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38097
Başvuruya konu ihale:
 2007/150022 İhale Kayıt Numaralı “Raporlandırılmış Manyetik Rezonans Görüntüleme Çekim Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.25.04.0065/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Raporlandırılmış Manyetik Rezonans Görüntüleme Çekim Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Görüntüleme ve Laboratuvarlar Grubu Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.12.2007 tarih ve 38097 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 8.1.1 maddesinde hasta masasının kontrolünün gantrinin her iki yanındaki butonlar vasıtasıyla yapılabilmesinin istendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın kataloglarından anlaşılacağı üzere bu özelliği sağlamadığı, üretici firmanın da bu özelliğin üretim aşamasında yapılacağını taahhüt ederek bu hususun ihale tarihi itibarıyla sağlanmadığını doğruladığı, teknik şartnamede istenen ve cihaz üzerinde olmayan bir özelliğin, daha sonra yapılacağının taahhüt edilmesinin kabul edilemeyeceği,

 

            2) Teknik şartnamenin 5.5 maddesinde bobin değişimlerinin kumanda konsolundaki yazılım ile gerçekleştirilebilmesinin istendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın bobin değişiminin yazılım üzerinden otomatik olarak değil teknisyen tarafından çeşitli yazılım işlemleri neticesinde gerçekleştirilebildiği, dolayısıyla ihaleyi kazanan firmanın teklif ettiği cihazın bu haliyle teknik şartnameye uygun olmadığı,

 

            3) Teknik şartnamenin 15.5 maddesi gereği teklif edilen cihazın imalat tarihi ve seri nosunun belirtilmesinin gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde yer alan şartnameye uygunluk belgesinin 15.5 maddesinde cihazın imalat tarihi ve seri nosunun üretim sonrası belgelendirileceğinin belirtildiği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin henüz üretimi yapılmamış bir cihaz ile ihaleyi girdiği,

 

            4) İhaleye ait idari ve teknik şartnamede yer alan bazı düzenlemelerin hatalı olduğu, teklif mektubunda standart formda yer almayan hususların yazılmasının istendiği, isteklilerden tenzilat oranı istendiği, fiyat farkına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu, idari şartnamede hasta sayısının garanti edilmeyeceği ve ek çekimlere ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemelerin temel ilkelere aykırı olduğu, sağlık hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiği halde şartnamede çekimler için yeterli personel istendiğinin belirtildiği ancak talep edilen personelin sayı ve niteliklerinin belirtilmediği, bu hususun ihaleye katılan isteklilerin maliyet hesaplamalarını etkilediği, ayrıca elektrik ücretlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı yönündeki düzenlemenin firmaların maliyet hesaplarını etkilediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

Teknik şartnamenin;

8.1.1 maddesinde; “Hasta masasının taşıyacağı maksimum ağırlık belirtilecektir. Masanın aşağı-yukarı ve ileri-geri hareketleri motor kontrollü olmalı ve bu kontrol gantrinin her iki yanındaki butonlar kullanılarak yapılabilmelidir.

 

12.1 maddesinde; “firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir…

 

15.1 maddesinde; “teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…… marka ….. model ……….. cihazı teklifimizin Şartnameye uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanı ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Şikayet başvurusu üzerine, idarenin 19.11.2007 tarih ve 7056 sayılı yazısı ile cihaz üreticisinden, önerilen cihazın teknik şartnameye ve teknik şartnamenin 8.1.1 maddesinde belirtilen özelliğe uygun olup olmadığının bildirilmesi istenmiştir. Üretici şirketin 19.11.2007 tarihli yazısında; önerilen cihazın teknik şartnamede istenilen özellikleri sağladığı belirtilmekte ve “cihazımızda masanın kontrolünü sağlayan ünite gantrinin soluna, gantrinin sağına ya da gantrinin her iki tarafına takılabilen opsiyonel bir özellik olup, kurumunuz ihalesi için düzenlenmiş olan şartnamede her iki tarafta bulunması istendiği için, ihalenin …. Marka cihaz öneren firmaya kalması durumunda sistem kumanda konsolu gantrinin her iki tarafına monteli olarak üretilecektir. Kumanda konsolunun gantrinin her iki tarafına takılabildiği ihale sırasında kurumunuza sunulmuş olan dosyada yer alan cihaz broşürümüzün 1, 7 ve 13. sayfalarında görülebilmektedir.” denilmektedir.

 

Konuya ilişkin olarak alınan teknik görüş raporunda; gantrinin tek tarafta olmasının iş akışını değiştirmeyeceği ve pratikte sorun oluşturmayacağı kanaatinde olunduğu ifade edilmekte olup, cihaz üreticisinin opsiyonel olan bu özelliğin imalat sırasında sağlanabileceğini de beyan ettiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu konudaki şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde bobin değişimlerinin kumanda konsolundaki yazılım (software) ile gerçekleştirilebilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

 

            Konuya ilişkin alınan teknik görüşte; teknik şartnamede aynı anda birden fazla bobinin bağlanması ve bobin değişiminin yazılım üzerinden otomatik olarak yapılması koşulu bulunmadığı belirtilmekte olup, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 15.5 maddesinde;

            Cihaz 10 yaşından büyük olmamalıdır. Cihazın imalat tarihi ve seri nosu üretici firma tarafından belgelendirilecektir.”,

 

Sözleşme tasarısının 34.1 maddesinde;

Cihaz 10 yaşından küçük ve ikinci el olabilecektir. Ancak cihazın 10 yaşından küçük olduğu üretici firma tarafından seri numarası, imalat tarihi belirtilmek suretiyle kanıtlanacak ve bu belge ihale dosyasında bulundurulacak ayrıca cihazın kabulünde muayene komisyonuna da verilecektir. Ayrıca cihaz sözleşme bitim tarihi itibari ile de (31.12.2009) 10 yaşından küçük olacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye uygunluk belgesinin 15.5 maddesinde “Cihaz yeni üretim cihazdır. Cihazın imalat tarihi ve seri nosu üretici firma tarafından üretim sonrası belgelendirilecektir.” denilmektedir..

 

            Sözleşme tasarısının 34.1 maddesi ile teknik şartnamenin 15.5 maddesinde yer alan sözkonusu düzenlemelerin, istekliler tarafından teklif edilen cihazların 10 yaşından büyük olmadığının tevsiki amacıyla yapıldığı ve istekliler tarafından yeni üretim cihazların da teklif edilebileceği, dolayısıyla yeni üretim cihaz teklif etmeyen isteklilerin, teklif ettikleri cihazların 10 yaşından büyük olmadıklarını tevsik amacıyla cihazın imalat tarihi ve seri numarasını belgelendirmeleri gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise, teknik şartnameye uygunluk belgesinde, teklif ettiği cihazın yeni üretilecek cihaz olacağını beyan ve taahhüt ettiği, dolayısıyla imalat tarihi ve seri numarası belirtmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; isteklilerin, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ise; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin ihale dokümanını 25.10.2007 tarihinde satın aldığı, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 25.10.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde ve ihaleye teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten ve ihaleye teklif verdikten sonra 7.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; teklif sunulduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (f) bendi uyarınca zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3 maddesi ile 01.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1 maddesi;

 

İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” şeklinde düzenlenmiştir.

 

01.11.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale ilanının 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3 maddesinin; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde; yapılan ilânlarda Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış olup, Kamu İhale Kanunun 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir…” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarda aktarılan hükümleri gereği, ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden, bu süre içinde düzeltme ilanı yapılmaksızın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede zeyilname ile değiştirilen düzenleme, ihale dokümanının ilana yansıyan ve ihaleye katılımı etkileyen hükmü olup, süresi içinde düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname düzenlenmesi, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümlerine aykırı ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir işlem olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul