İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-523
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :10
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-523
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San.ve Tic.A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Belediye Başkanlığı,Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38802
Başvuruya konu ihale:
 2007/152409 İhale Kayıt Numaralı “Memur Yemeği Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.26.10.0075/2008-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Belediye Başkanlığı’nca 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Memur Yemeği Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic.A.Ş.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Van Belediye Başkanlığı tarafından 27.11.2007 tarihinde yapılan “Memur Yemeği, Hizmet Alım İşi” ihalesinde ihale dokümanında  benzer işe ilişkin düzenleme nedeniyle rekabetin  engellendiği, hak kaybına ve zarara uğratıldıkları  iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 21.11.2007 tarihinde satın alındığı,

 

             Söz konusu ihalede, idarece hazırlanan idari şartnamenin 2.c maddesinde işin türü  ve miktarı; “Bir Yıllık 333 Memura 87.912 Öğün Yemek Verilmesi İşi” olarak belirlenmiştir.

 

Anılan Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İstekliler hizmetin yerine getirilmesi esnasında kullanacakları seri numaralı biletlerin bir örneğini dosyalarının ekinde sunacaklardır.” düzenlemesine,

 

            7.4.1 maddesinde; “ Bu ihalede benzer biletli yemek servisi hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine,

 

            Teknik Şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Her ayın ilk gününde Yemek kuponu Memur Personeline verilmek üzere Kurumumuza teslim edilecektir. Şayet Post Makinesi ile Yemek kuponları verilecekse her ayın ilk mesai gününde yüklenici firma tarafından Kurumumuza teslim edilecektir.” düzenlemesine,

 

            14 üncü maddesinde; “Her ayın birinci günü yemek kuponları geciktirilmeksizin hiçbir gerekçe  kabul edilmeden Kurumumuza teslim edilecektir.” düzenlemesine,

 

            15 inci maddesinde; “Yüklenici kendine ait olmayan iş yerlerinde de memur personeline öğlen yemeği sunma hizmeti verebilir. İş yeri ister kendisine ait olsun ister başka birine ait sözleşme mukabilinde olsun, hizmetin daha kaliteli sunulması ve personelin rahat bir  ortamda yemek hizmeti alabilmesi için yüklenici tarafından hazırlanacak belli miktarda para ihtiva eden bilet şeklinde yüklenici firma tarafından onaylanmış sıra numaralı aylık kupon verilecektir.  İstekliler, bu kuponların bir örneğini  tekliflerinin ekine sunacaklardır. Bu kuponlar yüklenici tarafından hazırlanacak  ayrıca herhangi bir ücret yükleniciye ödenmeyecektir. Kupon hazırlama gideri olarak personelin yemek yemesini engelleyecek hesapları bloke eden kart sistemi gibi sistemler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesine,

 

            17 inci maddesinde; “Yüklenici tarafından personele, Van ili sınırları içinde 4 çeşit öğlen yemeği yapabilecek en az 10 iş yeri ile anlaşmalı olduğuna dair  belgeleri ihaleden sonra idareye verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.      

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde; Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş ve bu hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, “Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı, “Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerde yer alan “yemek kuponu” ve benzer iş tanımındaki,  “…biletli yemek servisi hizmetleri” ifadesinden ihale konusu hizmetle, personele yemek verme yerine, para temsili araçlar sağlayarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı, ayrıca, yemek servisinde yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartı aranırken, söz konusu ihalede yemek servisinin idare bünyesinde yer alan yemekhanede verilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda,  anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul