İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-524
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :11
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-524
Şikayetçi:
 Başaran İnşaat Gıda Güvenlik Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Mahalle Dr.Tevfik Sakallıoğlu B Blok No:4/2 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Rızaiye Mah. Yunus Emre Bulvarı No:1 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38379
Başvuruya konu ihale:
 2007/178032 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.01.2008 tarih ve 08.25.51.0078/2007-102E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Başaran İnşaat Gıda Güvenlik Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38379 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece teslim edilen ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname ve standart formlardan oluştuğu, ancak mevzuat uyarınca ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar ve Hizmet Alımları Genel Şartnamesinden oluştuğu ve idarenin sözleşme tasarısı ile Hizmet Alımları Genel Şartnamesini teslim etmediğinin teslim tutanağında mevcut olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; temizlik işi ile ilgili IS0 9001-2000 kalite sistem belgesinin isteklilerce sunulmasının istenildiği, idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde ortak girişim halinde şartnamenin 7.3.3, 7.3.4 ve 7.3.5 maddelerinde istenilen belgelerin ayrı ayrı verileceğinin belirtildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde kalite belgesinin ortak girişimlerde ortaklardan biri tarafından karşılanmasının yeterli olacağı düzenlendiğinden anılan belgeyi ortakların ayrı ayrı vermesine ilişkin zorunluluğun rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceğinin belirtildiği, birim fiyat standart formunun idarece mevzuata uygun düzenlenmediği ve her ne kadar teslim tutanağında teslim edildiği görülmekle birlikte, anılan standart formun taraflarına teslim edilmediği,

 

            4) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işe başlama ve bitirme tarihlerinin 01.01.2008 ile 31.12.2009 olarak ve işin süresinin 730 gün olarak belirtildiği, ancak işin süresi 2008 yılında 366 ve 2009 yılında 365 gün olmak üzere 731 gün olduğundan işin süresine ve maliyet hesaplanmasına ilişkin olarak tereddüt oluştuğu,

 

            5) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol bedelinin nakdi olarak karşılanacağının, teknik şartnamenin 2.13 maddesinde ise yüklenicinin çalıştırdığı personeli kendi vasıtası ile taşıyacağının belirtildiği, bunun yol bedelinin ayni mi yoksa nakdi mi ödeneceğine ilişkin tereddüt doğurucu nitelikte olduğu,

 

            6) İdari şartnamenin 7.3.6 maddesinin ihale ilanında belirtilmediği, ilan ile şartnamenin birbirinden farklı olduğunun görüldüğü,

 

            7) İhale şartnamesinde ihale kayıt numarasının belirtilmediği, ayrıca ihale dokümanı alındı belgesinde belirtilen 2007/190860 nolu İhale Kayıt Numarasının farklı bir işe ait olduğu,

 

            8) Teknik şartnamede ilaçlama hizmetinin firma tarafından yapılacağının belirtildiği, kullanılan haşere ilaçlarının kurum tarafından mı yoksa istekli tarafından mı karşılanacağının belirtilmediği, ayrıca bunun bir maliyet kalemi olarak idari şartnamenin 26.3 maddesinde düzenlenmediği,

 

            9) Temizlik malzemelerinin idare tarafından mı istekli tarafından mı karşılanacağının idari ve teknik şartnamede belirtilmediği, iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanının; idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu belirtilmiştir.

 

            Bununla birlikte idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihale dokümanında sözleşme tasarısının ve hizmet işleri genel şartnamesinin yer almadığı görülmüştür.

 

            Ayrıca; ihale dokümanının idarece isteklilere teslim edilmesine ilişkin olarak düzenlenen “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”lar incelendiğinde; düzenlenen formların üzerinde yer alan teslim edilenler listesinde sözleşme tasarısı ve hizmet işleri genel şartnamesinin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde; “İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. …İhale veya ön yeterlik dokümanının içeriği, seçilen ihale usulüne ait tip idari veya tip ön yeterlik şartnamelerinde yer alan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarının kapsamını belirleyen maddelere göre oluşturulur…”

 

Anılan Yönetmeliğin “Sözleşme” başlıklı 25 inci maddesinde; İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “İhale Dokümanının  Kapsamı” başlıklı 6.1 maddesinde; “İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a)İdari Şartname, b)Teknik Şartname[1], c)Sözleşme  Tasarısı, d)Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, e) Standart formlar:…” şeklinde belirleme yapılmıştır.

 

            Ayrıca, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 2 nci maddesinde de; bu şartnamenin sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu belirtilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; sözleşme tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin idarece hazırlanan ihale dokümanı kapsamında yer alması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanının; idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu belirtilmesine karşın, idarece gönderilen ihale işlem dosyası ve idarece düzenlenen “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”lar incelendiğinde şikayete konu ihaleye ilişkin olarak idarece hazırlanan ihale dokümanında sözleşme tasarısı ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin bulunmadığı anlaşılmış olup; ihale dokümanında sözleşme tasarısı ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesine yer verilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanın 4.3.2 ve  idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İstekli, temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001-2000 Kalite Sistem Belgesinin aslını ya da aslı noterce onaylanmış suretini ibraz etmesi zorunludur.düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Ayrıca idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde; “ortak girişim olması halinde (7.3.3), (7.3.4) ve (7.3.5) maddelerinde istenilen belgeler ayrı, ayrı verilecektir.” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde yapılan düzenleme ile; ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenilen ISO 9001-2000 Kalite Sistem Belgesinin iş ortaklığının pilot ortağı ve diğer ortaklarının her biri tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…. İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde, pilot veya diğer ortaklardan birinin söz konusu ihalede istenilen ISO 9001-2000  kalite yönetim sistem belgesini sunması yeterli olmasına karşın, söz konusu idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde yapılan düzenleme ile ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ISO 9001-2000  kalite yönetim sistem belgesinin iş ortaklığının hem pilot ortağı hem de diğer ortakları tarafından ayrı ayrı sunulmasının istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceği belirtilmiştir.

           

            İhale dokümanının başvuru sahibine teslim edilmesine ilişkin olarak idarece düzenlenen “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form”da; ihale dokümanı kapsamında idari şartname, teknik şartname ve standart formların başvuru sahibine teslim edildiği belirtilmiş olmakla birlikte,  hangi standart formların ihale dokümanı ile birlikte verildiği tek tek belirtilmediğinden, birim fiyat teklif mektubu standart formunun teslim edilip edilmediği anlaşılamamıştır.

 

            Bununla birlikte; idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan KİK019.0/H nolu birim fiyat teklif mektubu standart formunun eki cetvelde yer alan iş kaleminin adı, birimi ve miktarı bölümlerinin idarece doldurulmadığı, boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarı bölümlerinin doldurulmaması, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII/M maddesinde yer alan; “….Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddelerinde; ihale konusu genel temizlik hizmetinin 22 işçi ile yerine getirileceği ve 24 ay süreli olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca ilanın 2 nci maddesi (c) bendinde ve idari şartnamenin işin süresine ilişkin 49.2 maddesinde; işin 01.01.2008 tarihinde başlayacağı ve 31.12.2009 tarihinde biteceği ve 730 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 
            4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” hükmü yer almıştır.

 

            İlan ve idari şartnamede işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2009 olarak belirtilmesi ve 2008 yılının 366 ve 2009 yılının 365 takvim gününden oluşması nedenleriyle ihale konusu işin süresinin 731 takvim günü olarak düzenlenmesi gerekmesine karşın, ilan ve idari şartnamede işin süresinin 730  takvim günü olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca; personel çalıştırmasına dayalı söz konusu hizmet alımında asgari maliyet hesaplamasının “Ay” üzerinden yapılması gerektiği, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidilmesi gerektiği, ancak söz konusu ihaleye ait dokümanda işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2009 olarak belirtilmesi nedeniyle artık gün bulunmadığı görüldüğünden ve işin süresinin ilan ve ihale dokümanında 24 Ay olarak düzenlenmesi nedeniyle; ihale konusu işe ait asgari maliyetin ve dolayısıyla teklif bedelinin toplam 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

 

 

 

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyatına dahil masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “İlgili mevzuat gereğince ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderlerinin tamamı teklif edilecek fiyata dahil edilecektir. Genel Temizlik Hizmet Alımı İşine ait asgari ücret, 26 gün üzerinden yol ücreti ve yılda 2 (iki) takım iş elbisesi (1 yazlık, 1 kışlık olmak üzere) teklif fiyata dahil edilecektir.Yüklenici firma her ay personeline yol bedeli ödeyecek olup, çalışanların bordrolarında yol bedeli için brüt tutar üzerinden gösterilecektir. Yemek hastane tarafından karşılanacağı için teklif fiyatına dahil edilmeyecektir. Teknik şartnamede belirtilen teçhizatlar amortismana tabi demirbaş kabul edildiğinden idare tarafından bu malzemelere her hangi bir ücret öngörülmemiştir. ”,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca, yol giderleri nakdi olarak ödenecek olup, personelin bir günlük (yol, ayda 26 gün) yol 1,60.-YTL (gidiş dönüş) + (1 yıllık yazlık kışlık giyim olmak üzere (yılda 2 önlük) + asgari ücret + resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatilleri toplam 2 personel 54 gün + kar teklif fiyata dahildir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 2.12 maddesinde ise; “Yüklenici, çalıştırdığı personelini kendi vasıtasıyla taşıyacak veya belirtilen yol bedelini işçilere ödeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir…Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır…10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir...” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede yol bedelinin ayda 26 gün ödeneceği ve günlük brüt tutarının 1,60.-YTL olduğu ve ücret bordrosunda gösterileceği  düzenlendiğinden anılan madde uyarınca yol bedelinin nakdi ödeneceği anlaşılmasına karşın, teknik şartnamede yapılan düzenlemede yüklenicinin isterse belirtilen yol bedelini işçilere ödeyeceği, isterse personeli kendi vasıtası ile taşıyabileceği şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle yol bedelinin nakdi mi yoksa ayni olarak mı karşılanacağına ilişkin belirsizlik oluştuğu anlaşılmıştır.

 

  Yol bedeline ilişkin olarak idari şartname ile teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

 

 

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.6 maddesinde; “ortak girişim olması halinde (7.3.3), (7.3.4) ve (7.3.5) maddelerinde istenilen belgeler ayrı, ayrı verilecektir.” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır. İhaleye ait ilanda idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde yer alan bu düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

           İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; İstekli, temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001-2000 Kalite Sistem Belgesinin aslını ya da aslı noterce onaylanmış suretini ibraz etmesi zorunludur. düzenlemesinin bulunduğu, idari şartnamenin (7.3.4) ve (7.3.5) maddelerinin ise boş bırakıldığı görülmüştür.

            4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. k) Teklif ve sözleşme türü.l) Teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.” hükmü yer almıştır.

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ihale ilanlarında yer alması zorunlu olan hususlara yer verilmiş olup, ortak girişim halinde ihaleye teklif verilmesi durumunda belgelerin nasıl verileceğine ilişkin düzenlemenin ihale ilanında bulunması zorunlu hususlar arasında olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan; idari şartnamenin (7.3.4) ve (7.3.5) maddeleri boş bırakıldığından, şartnamenin 7.3.6 maddesinde yapılan düzenlemenin atıfta bulunduğu tek maddenin 7.3.3 maddesi olduğu görüldüğünden ve şartnamenin 7.3.3 ile 7.3.6 maddeleri birlikte değerlendirildiğinde;  7.3.6 maddesinde yer alan düzenlemenin ortak girişim halinde ihaleye teklif verilmesi halinde  ISO 9001-2000 Kalite Sistem Belgesinin” ayrı ayrı verileceğini ifade ettiği anlaşılmış olup,  şartnamenin 7.3.6 maddesinde yer alan bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükmüne aykırı olduğu  belirlenmiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

            Şikayet konusu ihaleye ait ihale kayıt numarasının 2007/178032 olduğu ihaleye ait ilanda yer almıştır.

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname metninde ihale kayıt numarasının belirtilmesine ilişkin bir bölüm bulunmadığından, ihaleye ait idari şartnamede ihale kayıt numarasının belirtilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde sunduğu “İhale Dokümanının Satın Alınmasına İlişkin Formda” yer alan ihale kayıt numarasının 2007/190860 olduğu,  buna karşın idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan aynı formda yer alan ihale kayıt numarası üzerinde düzeltme yapılarak ihale kayıt numarasının 2007/178032 olarak düzeltildiği görülmüştür.

                Şikayete konu ihaleye ait ihale kayıt numarasının 2007/178032 olduğu ilanda belirtildiğinden ve ihale dokümanı kapsamında bulunan idari şartnamede yer alan ihalenin tarihi, işin niteliği, süresine ilişkin düzenlemelerden anılan dokümanın 2007/178032 ihale kayıt numaralı ihaleye ait olduğu açık olarak anlaşıldığından, tereddüt veya belirsizlik doğurucu bir durum oluşmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İhaleye ait teknik şartnamenin “Haşere mücadelesi” başlığı altında; “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” şeklinde bir düzenleme yapıldığı, bu düzenleme ile Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan ilaçlama hizmetine ilişkin hükmün aynısının teknik şartnameye yazıldığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan; teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale konusu iş kapsamında yapılacak işlerin genel temizlik hizmeti olduğu belirtilmiş, ilaçlamanın genel temizlik hizmeti kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Ayrıca; idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde de ilaçlamaya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüştür.

 

            İhale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemeler nedeniyle; ilaçlama hizmetinin ihale konusu hizmet kapsamında bulunup bulunmadığı ve ilaçlama maliyetinin teklif maliyetine dahil bulunup bulunmadığı konusunda belirsizlik oluştuğu anlaşılmıştır.

 

 

 

            9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “7.Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 6.5 maddesinde; “Temizlik işlerinde kullanılacak sarf malzemeleri hastanemiz idaresince karşılanacaktır.”,

 

            Anılan teknik şartnamenin “4. Makine ve Ekipman” bölümünde yer alan 4.1 maddesinde; “Yataklı hasta olması nedeniyle firma tarafından 2 Ad. Cila Makinesi, 2 Ad. Halı Yıkama makinesi, 2 Ad.Elektrikli süpürge ve 20 adet paspas arabası yüklenici firma hastanede bulunduracağına taahhüt edecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyatına dahil masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “…Teknik şartnamede belirtilen teçhizatlar amortismana tabi demirbaş kabul edildiğinden idare tarafından bu malzemelere her hangi bir ücret öngörülmemiştir. ” düzenlemesi yer almıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; genel temizlik hizmetinde kullanılacak temizlik sarf malzemelerinin idarece tarafından karşılanacağı ve dolayısıyla teklif maliyetine dahil bulunmadığı, ayrıca makine teçhizatın yüklenici tarafından temin edileceği anlaşılmakla birlikte, bunlara ait giderin amortisman ile ilgili giderler kapsamında sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Öte yandan; teknik şartnamenin 4.1 maddesinde ihale konusu işte kullanılması ve yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen makine ve ekipmanın sayıldığı ve belirtilen makine ve ekipmanın ihale konusu iş esnasında idarede bulundurulacağına dair taahhüt istenildiği anlaşılmasına karşın, aynı düzenlemenin ihaleye ait ilan ve idari şartnamede yer almaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H). İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul