İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-527
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :17
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-527
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabibliği Saraçlar Mahallesi, Sanat Okulu Yolu KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 85
Başvuruya konu ihale:
 2007/180363 İhale Kayıt Numaralı “Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.00.03.0097/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 85 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 maddesindeki benzer iş tanımının, ihale konusu işin adı ile aynı olduğu ve bu düzenlemenin rekabeti ve katılımı engellediği,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesindeki düzenleme ile işçilere verilecek giyim eşyaları için parasal tutar öngörüldüğü,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirtilmediği,

 

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-     Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak,

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri İhalesi” olduğu belirtilmiş, işin fiziki miktarı ve türü ise 2.c maddesinde; “85+1 kişi Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri İhalesi” olarak belirlenmiştir. 

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Resmi ve özel hastanelerde yürütülmüş olan büro işlerinde eleman çalıştırılması işleri” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer İş”; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde ise ; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarelerce iş deneyim belgelerine ilişkin kriterlerin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu ve söz konusu işin hastanelere özgü bir nitelik arz etmediği göz önüne alındığında, idari şartnamede benzer iş olarak sadece resmi ve özel hastanelerde yürütülmüş olan işlerin öngörülmesinin rekabeti engelleyici, katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ve bu haliyle mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak,

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca, kişi başına aylık 65,00 YTL yol parası, kişi başına yıllık 80,00 YTL giyecek parası teklif fiyatına dahildir. Bu brüt tutarlardan yol parası nakdi olarak ödenecektir ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Giyim bedeli aynı olarak verileceği için yükleniciye ilk hak edişi ile ödenecek gerekli formaların temini yüklenici tarafından yapılacaktır. Yemek parası ödenmeyecek, hastanede çıkan yemekten çalışılan öğünlerde çalışanlar yiyeceklerdir.   Teklif fiyata dahildir. 2008 yılında resmi tatil günleri 10 gündür. Her gün çalıştırılacak personel sayısı 5 kişidir. 4857 sayılı İş  Kanununun 47. maddesi uyarınca ücretlendirilecektir. Bu tutarlarda teklif fiyatına dahil olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G Bölümünde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında personelin giyim giderlerine ilişkin olarak parasal bir tutar öngörülmemesi ve giyeceklerin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmekte iken, idari şartnamede giyim giderine ilişkin olarak her bir personel için 80,00YTL’lik bir giyim bedeli öngörülmesi mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

 Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 3-Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak,

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu iş için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmediği görülmüştür.

 

 Her ne kadar idari şartnamenin 26 ncı maddesinde söz konusu prim oranı konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiş olsa da, ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerce prim oranını bilmedikleri gerekçesiyle ihaleye teklif veremedikleri yönündeki iddiaların basiretli tacir gibi davranma yükümü ile bağdaşmadığı, öte yandan başvuru sahibi tarafından da bu hususa ilişkin olarak idareye herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          Öte yandan incelenen ihalede, başvuru sahibi tarafından idareye 13.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra idarenin 18.12.2007 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararının 25.12.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğini müteakip Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvuruları için öngörülen on beş günlük süre beklenilmeden 28.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  (g) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğundan ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlıklı G bölümünde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          İdari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktar ve türü, “85+1 kişi Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri İhalesi” şeklinde belirtilmiştir.

 

          Teknik şartnamenin “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) işinde çalışacak veri giriş, kontrol elemanı, faturalama ve hasta kayıt işlemleri hizmetinin 85 kişi işçi ile ve poliklinik hasta kayıt ve veri girişlerini yapacaktır. Toplam 85 kişi işçi ile 01/01/2008 -31/12/2008 tarihleri arasında sağlanması işidir.” düzenlemesine,

 

           “Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Hizmetin yürütülmesi için gerekli olan personel teknik şartnamemizin 2.2 ve 2.2.1 maddelerinde sözü edilen özelliklerini taşımalı. Bu hizmetin yürütülmesi ile ilgili olarak çalıştırılacak işçilerin sayısı toplamı aşağıdaki gibidir. 85 kişi, bay ve bayan ihtiyaca göre belirlenecektir. Bu dağılım idarenin tasarrufu altındadır. Gerektiğinde değiştirilebilir.” düzenlemesine,

 

            3.1 maddesinde ise; “İdareyle koordinasyonu sağlayacak ve firmanın idareye karşı işlerini yürütecek sorumlu bir genel yönetici (En az yüksek okul mezunu) yüklenici tarafından atanacak. Bu kişi hastane müdürünün yetkilendirdiği bir müdür yardımcısının emrinde direkt çalışacak. Sözleşme imzalanır imzalanmaz tüm evraklarıyla beraber yedi (7) gün içinde idareye de bildirilmek durumundadır. Ve bu kişinin yetkilendirildiğine dair noterden bir vekaletname düzenlenecek ve bu vekaletname örneğinin bir sureti idareye teslim edilecektir. Tüm sosyal hakları yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede ihale konusu işin 85+1 kişi tarafından gerçekleştirileceğinin, teknik şartnamede ise ihale konusu işin 85 kişi ile yapılacağının ancak  sorumlu bir genel yönetici de atanacağının belirtildiği, idarenin yaklaşık maliyetinde ise 86 kişinin işçilik  maliyetinin hesaplandığı görülmüştür.

 

          Bununla birlikte; ihale konusu işin kaç kişiyle yapılacağı hususunda belirsizlik bulunduğu, genel yöneticiye ücret ödenip ödenmeyeceğinin bilinmediği, ödenecek ise yüklenici tarafından atanacak genel yöneticinin vasıflı ya da vasıfsız personel olup olmadığı, söz konusu genel yöneticiye asgari ücretin % fazlasının ödenip ödenmeyeceği, ayrıca resmi dini bayram ve yılbaşı günlerinde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hususlarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir.

 

          İhale dokümanındaki bu belirsizliğin tekliflerin sağlıklı  hazırlanmasını etkileyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. 

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihalede; üç adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir teklifin sunulduğu ve  geçerli olan bu teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, bu durum 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine aykırılık oluşturduğundan, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

2) İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri İhalesi” olduğu belirtilmiş, işin fiziki miktarı ve türü ise 2.c maddesinde; “85+1 kişi Kontrol ve Hasta Karşılama Hizmetleri İhalesi” olarak belirlenmiştir. 

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Resmi ve özel hastanelerde yürütülmüş olan büro işlerinde eleman çalıştırılması işleri” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu ve söz konusu işin hastanelere özgü bir nitelik arz etmediği göz önüne alındığında, idari şartnamede benzer iş olarak sadece resmi ve özel hastanelerde yürütülmüş olan işlerin öngörülmesinin rekabeti engelleyici, katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ve bu haliyle mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

3) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca, kişi başına aylık 65,00 YTL yol parası, kişi başına yıllık 80,00 YTL giyecek parası teklif fiyatına dahildir. Bu brüt tutarlardan yol parası nakdi olarak ödenecektir ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Giyim bedeli aynı olarak verileceği için yükleniciye ilk hak edişi ile ödenecek gerekli formaların temini yüklenici tarafından yapılacaktır. Yemek parası ödenmeyecek, hastanede çıkan yemekten çalışılan öğünlerde çalışanlar yiyeceklerdir.   Teklif fiyata dahildir. 2008 yılında resmi tatil günleri 10 gündür. Her gün çalıştırılacak personel sayısı 5 kişidir. 4857 sayılı İş  Kanununun 47. maddesi uyarınca ücretlendirilecektir. Bu tutarlarda teklif fiyatına dahil olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G Bölümünde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında personelin giyim giderlerine ilişkin olarak parasal bir tutar öngörülmemesi ve giyeceklerin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği hükmü bulunmasına rağmen, idari şartnamede giyim giderine ilişkin olarak her bir personel için 80,00YTL’lik bir giyim bedeli öngörülmesi mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul